Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

t.o.m. SFS 2016:184
SFS nr: 2011:268
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-03-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:184
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledning

1 § För de ändamål som anges i 5 och 6 §§ ska Statens skolverk med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandlingen av personuppgifter i registret om inte annat följer av denna förordning.

3 § En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvarig

4 § Statens skolverk är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret.

Registrets ändamål

5 § Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

6 § Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas om det behövs för att
1. handlägga ärenden om legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
2. lämna uppgifter till utländska myndigheter i enlighet med förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,
3. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och
4. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2016:184).

Registrets innehåll

7 § Registret får innehålla endast följande uppgifter:
1. namn och kön,
2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
3. yrke, lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för utfärdande av examen,
4. lärarens eller förskollärarens behörighet enligt legitimationen,
5. datum för utfärdande av legitimation,
6. om beslut om varning eller återkallelse av legitimation har meddelats,
7. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Registret får inte innehålla uppgifter om skälen för de beslut som avses i första stycket 6.

Direktåtkomst

8 § Direktåtkomst får inte medges till uppgifterna i registret.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 § Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om uppgifterna ska behandlas för de ändamål som anges i 5 och 6 §§.

Information

10 § Statens skolverk ska på lämpligt sätt informera den registrerade om registret. Informationen ska ge upplysning om vem som är personuppgiftsansvarig och redovisa ändamålet med registret och vilken typ av uppgifter som registret får innehålla samt ge upplysning om
1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
2. rätten att få information och rättelse enligt personuppgiftsslagen (1998:204),
3. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna förordning och personuppgiftslagen,
4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling, och
5. om registreringen är frivillig eller inte.

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.