Störningar på webbplatsen

På tisdag morgon pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Svensk författningssamling 2010:409
t.o.m. SFS 2016:666
SFS nr: 2010:409
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad: 2010-05-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:666
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelse

1 §/Upphör att gälla U:2016-07-15/ Denna förordning innehåller föreskrifter om
etableringssamtal samt om etableringsinsatser och anordnares
uppgiftsskyldighet enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

I förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av
vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om anvisning av
boende för vissa nyanlända invandrare. I förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare finns
bestämmelser om ersättning enligt lagen om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1 §/Träder i kraft I:2016-07-15/ Denna förordning innehåller föreskrifter om etableringssamtal samt om etableringsinsatser och anordnares uppgiftsskyldighet enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

I lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning finns bestämmelser om att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning. I förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordning (2016:666).

Etableringssamtal

2 § Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en
nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har
beviljats uppehållstillstånd. Förordning (2014:102).

2 a § Vid etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen
kartlägga den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare
arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser
samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes
etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtalet ska även
omfatta frågan om framtida boende. Förordning (2014:102).

Etableringsinsatser

3 § Arbetsförmedlingen ska, utom i fall som anges i 3 a §,
upprätta en etableringsplan för en nyanländ senast två
månader
1. från dagen för inresan i landet eller från dagen för det
första etableringssamtalet för den som har uppehållstillstånd
vid inresan, och
2. från dagen för beslutet om uppehållstillstånd för den som
har beviljats uppehållstillstånd efter inresan.

Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas
senare, dock senast ett år efter det att den nyanlände första
gången folkbokfördes i en kommun. Förordning (2014:102).

3 a § Arbetsförmedlingen ska inte upprätta någon
etableringsplan under den tid som en nyanländ vistas i ett
anläggningsboende hos Migrationsverket, utan först sedan den
nyanlände har tagits emot för bosättning i en kommun. Etableringsplanen ska upprättas senast en månad efter det att
den nyanlände tagits emot i kommunen. Om det finns särskilda
skäl får en etableringsplan upprättas senare.

Etableringsplanen ska dock upprättas senast ett år efter att
den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Detta
gäller även om den nyanlände då fortfarande vistas i ett
anläggningsboende hos Migrationsverket. Förordning (2014:102).

4 § Etableringsplanen ska utformas med utgångspunkt i den
kartläggning som gjorts under etableringssamtalet. Vid
utformningen av planen ska hänsyn tas till den nyanländes
familjesituation och hälsa.

Det ska framgå av planen vem som ansvarar för varje
aktivitet. Förordning (2014:102).

5 § Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid. Etableringsplanen får dock omfatta aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid, om den nyanlände är förhindrad att delta
på heltid på grund av
1. styrkt sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska
eller psykiska prestationsförmågan, eller
2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1743).

6 § Vid förlängning av etableringsplanen ska det bortses från
tid då den nyanlände har varit förhindrad att delta i
aktiviteter enligt etableringsplanen på grund av styrkt
sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret
har varat under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar. Den tid som inte ska räknas in i
etableringsplanen får sammanlagt omfatta högst tolv
månader. Förordning (2014:957).

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet

7 § En nyanländ som har en etableringsplan är skyldig att till
Arbetsförmedlingen lämna uppgifter och anmäla förändringar i
fråga om förhållanden som kan antas påverka rätten till
etableringsplan.

8 § Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till
Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som är av betydelse för
tillämpningen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare och denna förordning.

9 §/Upphör att gälla U:2016-07-15/ Migrationsverket ska lämna uppgifter till
Arbetsförmedlingen i fråga om en nyanländs
utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och andra
uppgifter av betydelse för den nyanländes etablering på
arbetsmarknaden, om det behövs i ett ärende om
etableringsinsatser enligt denna förordning.

9 §/Träder i kraft I:2016-07-15/ Migrationsverket ska till Arbetsförmedlingen lämna andra uppgifter om en nyanländ än uppgifter om utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet, om de är av betydelse för den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och behövs i ett ärende om etableringsinsatser enligt denna förordning. Förordning (2016:666).

Omprövning och överklagande

10 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet.

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än omprövningsbeslut enligt 10 § får inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.

I fråga om överklagande av beslut om rätt till etableringsplan
finns bestämmelser i 17 § lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Bemyndigande

12 § Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om
etableringssamtal och etableringsplan enligt 2-6 §§ och om
anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 7-9 §§. Arbetsförmedlingen ska höra med Migrationsverket innan
myndigheten meddelar föreskrifter om sådan anmälnings- och
uppgiftsskyldighet som avses i 9 §.


Övergångsbestämmelser

2010:1743

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2014:102

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och
tillämpas för nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd
efter utgången av mars 2014.