Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Svensk författningssamling 2009:93
t.o.m. SFS 2016:1325
SFS nr: 2009:93
Departement/myndighet: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2009-02-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:1325
Övrig text: Rättelseblad 2009:93 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Finansinspektionen ansvarar för
1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag,
2. samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
3. att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden, men med beaktande av åtgärdernas effekt på den ekonomiska utvecklingen. Förordning (2013:1111).

2 § Myndigheten ska inom ramen för egna beslut om resursfördelning och planering arbeta för att det finansiella systemet
- är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster, och
- ger ett högt skydd för konsumenter.

Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att förstå och följa. Förordning (2013:144).

3 § Myndigheten ska
1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet,
3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den 1 oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i regelverket på myndighetens ansvarsområde,
4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj varje år redogöra för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende konsumentskydd, lämna en bedömning av riskerna för konsumenterna inom det finansiella området, ange de åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas för att stärka konsumentskyddet samt redogöra för behovet av utveckling av regler på området, och
5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni och den 15 december varje år redogöra för myndighetens analys och bedömning av den finansiella stabiliteten, de åtgärder som vidtagits och kan komma att vidtas för att motverka att finansiella obalanser uppstår, åtgärdernas effekter på samhällsekonomin samt behovet av utveckling av regler på området.

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Förordning (2016:1104).

4 §/Upphör att gälla U:2017-01-01/ Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, och
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014. Förordning (2016:842).

4 §/Träder i kraft I:2017-01-01/ Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, och
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

Myndigheten ska vara behörig myndighet och kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:1037).

4 a § När myndigheten fullgör uppgifter enligt 2 § lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut, 2 § lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning eller 2 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, får den ingå sådana internationella överenskommelser som följer av respektive EU-förordning och som inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2013:598).

4 b § Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2015:706).

4 c § Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av artiklarna 8.2, 8.5, 20.5, 30.4, 59.3 c, 61.4 b och 62.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2015:1041).

5 § Myndigheten ska
1. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i det samarbete inom Europeiska unionen som sker inom ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i 5 a § och samarbeta med utländska myndigheter som har behörighet att utöva tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag samt i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,
2. överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan påverka stabiliteten i de finansiella systemen i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i verksamheten inom globala standardsättande organ, och
4. informera Europeiska systemrisknämnden om vilka åtgärder som myndigheten vidtar för att motverka finansiella obalanser. Förordning (2013:1111).

5 a § Finansinspektionen är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska bankmyndigheten, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Förordning (2011:1609).

5 b § /Upphör att gälla U:2017-02-01 genom förordning (2016:1325)./ Myndigheten ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner för att uppmuntra rapportering och för att ta emot rapporter om överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten i
1. sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som anges i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut som anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och
3. sådana fondbolag som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Myndighetens rutiner för verksamhet som avses i första stycket 1 ska utformas i enlighet med artikel 71.1 och 71.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU.

Myndighetens rutiner för verksamhet som avses i första stycket 2 ska utformas i enlighet med artikel 65.1 och 65.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, i den ursprungliga lydelsen.

Myndighetens rutiner för verksamhet som avses i första stycket 3 ska utformas i enlighet med artikel 99d.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU. Förordning (2016:890).

Samverkan

6 § Myndigheten ska samverka med Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Förordning (2015:1066).

Samråd

7 § Myndigheten ska samråda med
1. Ekonomistyrningsverket och företrädare för berörda branschorganisationer i frågor om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut,
2. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,
3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet, och
4. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt SFS 2009:93 lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Vid samråd enligt första stycket ska Finansinspektionen lämna berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en styrelse.

9 § Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation

10 § Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt avtal mellan myndigheterna.

11 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag

12 § Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

14 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte för egen eller någon annans räkning driva eller ha del i ett företag som driver verksamhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos myndigheten eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under tillsyn av myndigheten. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen samt av myndigheten i andra fall.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Rätt att meddela föreskrifter

17 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om avvikelser och besluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. Förordning (2009:1201).


Övergångsbestämmelser

2009:93
1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009, då förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen ska upphöra att gälla.
2. I stället för 16 § i denna förordning ska äldre föreskrifter i 14 § den upphävda förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen tillämpas av Finansinspektionen före den 1 juni 2009.