Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Svensk författningssamling 2009:43
t.o.m. SFS 2016:456
SFS nr: 2009:43
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-01-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:456
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) samt viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Statsbidrag får även lämnas för sådan utbildning som avses i första stycket om den kombineras med
1. utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning,
2. utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom särskild utbildning för vuxna, eller
3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Förordning (2016:456).

1 a § Med yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och som består av
1. orienteringskurser,
2. nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör
yrkesämnen inom yrkesprogram, eller
3. sådana kurser som avses i 7 b §. Förordning (2012:295).

1 b § Med viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå avses i denna förordning sådan kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt
skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning och som består av kurser i svenska, svenska
som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap. Förordning (2013:1114).

1 c § Med yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå avses i denna förordning sådan särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå som bedrivs enligt
skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning och som består av kurser inom ämnen som i
gymnasiesärskolan utgör yrkesämnen inom nationella program. Förordning (2012:295).

2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med ett
belopp per årsstudieplats eller, när det gäller sådan
utbildning som avses i 7 b §, med ett belopp per deltagarplats
i heltidsutbildning.

I stället för det som anges om en årsstudieplats i 2 kap. 2 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
gäller 7-7 b §§ denna förordning. Förordning (2012:295).

3 § Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan
utbildning enligt 1 a eller 1 b § som statsbidrag har lämnats
för enligt denna förordning. I stället ska, om alla behöriga
sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges
till den som har kort tidigare utbildning och en svag
ställning på arbetsmarknaden. Förordning (2013:1114).

Villkor för statsbidrag

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns
tillgång på medel, lämnas till en kommun för utbildning, om
1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och
med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som
är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd
för,
2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
3. kommunen erbjuder en möjlighet till strukturerad
bedömning, värdering och dokumentation av en deltagares
tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
4. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid
planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara
deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
och
5. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §,
urvalsregeln i 3 § tillämpas på utbildningen.

Statsbidrag för viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå får bara lämnas om deltagaren i sådan
utbildning också deltar i yrkesinriktad kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå hos kommunen. Den
teoretiska kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå får
utgöra högst 25 procent av deltagarens utbildning enligt
denna förordning.

Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för
gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete. Förordning (2013:1114).

Ansökan

5 § Statsbidrag lämnas efter ansökan.

Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det
framgå
1. vilken inriktning eller vilket yrkesområde som kommunen
ansöker om statsbidrag för,
2. hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i
heltidsutbildning och i förekommande fall verksamhetspoäng
som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
3. om två eller flera kommuner ansöker gemensamt eller
samverkar om utbildningen,
4. att utbildningen inbegriper en sådan möjlighet som avses i 4 § första stycket 3, om det finns deltagare som behöver den
möjligheten,
5. hur utbildningen har planerats, och
6. vilket behov som finns av utbildningen.

Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på
vilket sätt som ansökan ska ges in samt de ytterligare
föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2013:1114).

Beslut om statsbidrag

6 § Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller
utbildningsplatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs
enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom
skolväsendet. Förordning (2011:500).

Beräkning av statsbidrag

7 § För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör
yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och
administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet
lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen
inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet
lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng. Förordning (2012:295).

7 a § För orienteringskurser och kurser enligt 1 b § lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienterings-kurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma person, även om personen deltar i flera orienteringskurser. För en person som deltar i utbildning enligt denna förordning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare får dock statsbidrag lämnas för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser. Förordning (2016:456).

7 b § För de nationella kurser som ingår i en utbildning till
yrkesförare för persontransporter eller godstransporter lämnas
statsbidrag för en deltagarplats i heltidsutbildning. Förordning (2010:2017).

7 c § För de kurser som ingår i en yrkesinriktad särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för
en årsstudieplats som vid heltidsstudier omfattar 800 verksamhetspoäng. Förordning (2013:1114).

8 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en
årsstudieplats ska motsvara fler verksamhetspoäng än vad som
anges i 7 § och fler eller färre verksamhetspoäng än vad som
anges i 7 c § och hur statsbidrag enligt 7 c § ska
beräknas. Förordning (2013:1114).

Fördelning av statsbidrag

8 a § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till arbetslöshetens omfattning i kommunerna. Skolverket ska även beakta i vilken utsträckning kommunerna samverkar med andra kommuner i syfte att bredda utbudet av sådan utbildning som bidrag lämnas för enligt denna förordning och i vilken utsträckning de erbjuder modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål för elever som behöver sådant stöd.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan utbildning som avses i 7 b §. Förordning (2016:101).

Utbetalning

9 § Statens skolverk betalar ut statsbidrag. Förordning (2013:1114).

Redovisning och uppföljning m.m.

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
ska i maj och oktober varje år, med början i oktober 2009, till
Statens skolverk lämna en redovisning av omfattningen av den
utbildningsverksamhet för vilken statsbidrag lämnats enligt
denna förordning.

11 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur
statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet redogöra för hur bidraget har använts.

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
ska medverka i den uppföljning och utvärdering av
utbildningsverksamheten som bestäms av Skolverket och lämna
de uppgifter som verket begär. Förordning 2014:1574).

Återkrav och omfördelning

12 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något
villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

13 § Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har
återbetalats enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt
om statsbidrag enligt denna förordning om kommunen
1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag
för så många årsstudieplatser eller deltagarplatser i
heltidsutbildning som kommunen har ansökt om, och
2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, viss teoretisk
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller yrkesinriktad
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå utöver vad
kommunen tidigare har fått bidrag för enligt denna
förordning. Förordning (2012:295).

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2011:500

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. För bidrag
som har beviljats före ikraftträdandet gäller 4 och 5 §§ i sin
äldre lydelse.

2012:295
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som
har beviljats före ikraftträdandet samt för statsbidrag för
utbildning som med stöd av ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning bedrivs enligt förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning eller förordningen (1992:736) om
vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2013:1114
1. Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2014 i
fråga om 1, 7 c, 8 och 9 §§ och i övrigt den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som
har beviljats före ikraftträdandet.

2015:1045
1. Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.

2016:101
1. Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2016.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.