Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

Svensk författningssamling 2009:1078
t.o.m. SFS 2013:1124
SFS nr: 2009:1078
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2009-11-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1124
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tjänster som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Förordningen kompletterar Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen).

De definitioner som används i förordningen har samma innebörd som i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Bestämmelser om tyst beviljande, handläggningstider och godtagande av intyg m.m. från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i andra författningar. Förordning (2013:1124).

Anmälan av krav

2 § En behörig myndighet som avser att fatta beslut om krav som avses i artikel 15.7 och artikel 39.5 andra stycket i tjänstedirektivet ska anmäla förslaget till Kommerskollegium och ange skälen till kraven. Kommerskollegium ska anmäla förslaget till Europeiska kommissionen (kommissionen). Förordning (2013:1124).

3 § Kommerskollegium ska så snart som möjligt underrätta
Regeringskansliet och Tillväxtverket om anmälningar av krav
som avses i 2 §. Kommerskollegium ska vidare så snart som
möjligt underrätta Regeringskansliet, Tillväxtverket och
anmälande myndighet om beslut som kommissionen har meddelat
angående sådana krav som avses i 2 §.

Kommerskollegium ska underrätta Regeringskansliet om alla
beslut som kommissionen meddelat angående anmälningar.

Gemensam kontaktpunkt

4 § Genom den gemensamma kontaktpunkten ska det
tillhandahållas elektronisk information till
tjänsteleverantörer och tjänstemottagare, en elektronisk
förmedlingsfunktion, en servicefunktion samt information till
tjänstemottagare i Sverige. Den gemensamma kontaktpunktens
elektroniska information ska innehålla en länk till
kommissionens webbportal för gemensamma kontaktpunkter.

Kommerskollegium, Tillväxtverket och Konsumentverket ska
tillhandahålla olika funktioner inom den gemensamma
kontaktpunkten. Dessa myndigheter ska samarbeta med varandra
för att möjliggöra en väl fungerande gemensam kontaktpunkt.

Elektronisk information

5 § Tillväxtverket ska tillhandahålla elektronisk information
till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare vid den
gemensamma kontaktpunkten. Informationen ska innehålla
1. generell information om de tillståndskrav och andra
formella krav på tillstånd som gäller för att få tillträde
till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige,
2. direktlänkar till specifik information hos de behöriga
myndigheterna,
3. kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna,
4. uppgifter om hur och på vilka villkor man kan få tillgång
till uppgifter ur offentliga register och databaser som rör
tjänsteleverantörer och tjänster,
5. vilka möjligheter till rättslig prövning som i allmänhet
står till förfogande om en tvist skulle uppstå,
6. kontaktuppgifter till andra sammanslutningar och
organisationer än de behöriga myndigheterna där
tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren kan få praktisk
hjälp,
7. kontaktuppgifter till servicefunktionen och uppgifter om
hur ytterligare information till tjänstemottagare fås vid
Kommerskollegium och Konsumentverket, och
8. annan information som är av särskild betydelse för att
bedriva tjänsteverksamhet i Sverige.

Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig
också på engelska.

6 § Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna den
information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna
fullgöra sin skyldighet enligt 5 § första stycket 1 och 2. Den behöriga myndighet som lämnar informationen ansvarar för
att informationen är korrekt och uppdaterad.

Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser elektroniskt
tillhandahålla aktuell och detaljerad information när det
gäller krav, kostnader och ansökningsförfarande för ett
tillstånd, en anmälan eller en registrering.

Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig
också på engelska.

Elektronisk förmedlingsfunktion

7 § Tillväxtverket ska tillhandahålla en elektronisk
förmedlingsfunktion vid den gemensamma kontaktpunkten som gör
det möjligt för
1. tjänsteleverantörer att elektroniskt lämna in handlingar
för befordran till behöriga myndigheter, och
2. behöriga myndigheter att i den fortsatta handläggningen
kommunicera elektroniskt med tjänsteleverantören.

Tillväxtverkets befattning med handlingar skickade för
befordran genom den elektroniska förmedlingsfunktionen är
begränsad till enbart vad som är nödvändigt för att kunna
vidareförmedla handlingarna.

Varje behörig myndighet ska vara ansluten till
förmedlingsfunktionen.

Servicefunktion

8 § Kommerskollegium ska tillhandahålla en servicefunktion
vid den gemensamma kontaktpunkten.

Servicefunktionen ska tillhandahålla allmän information som
rör tjänstedirektivet och som de behöriga myndigheterna inte
tillhandahåller inom ramen för sin handläggning av en
ansökan. Servicefunktionen ska bistå tjänsteleverantörer och
tjänstemottagare med upplysningar om hur krav enligt
tjänstedirektivet tolkas eller tillämpas.

Information till tjänstemottagare

9 § Konsumentverket och Kommerskollegium ska tillhandahålla
följande information till tjänstemottagare i Sverige:
1. allmän information om vilka krav, särskilt
konsumentskyddskrav, som ställs i andra länder inom EES när
det gäller tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet
där,
2. allmän information om möjligheterna till rättslig prövning
av en eventuell tvist mellan en tjänsteleverantör och en
tjänstemottagare, och
3. kontaktuppgifter om sammanslutningar eller organisationer
där tjänsteleverantörer eller tjänstemottagare kan få
praktisk hjälp.

Konsumentverket ska tillhandahålla sådan information som
avses i första stycket om den efterfrågas av konsumenter och
Kommerskollegium ska tillhandahålla information om den
efterfrågas av näringsidkare.

Konsumentverket och Kommerskollegium ska bistå motsvarande
organ i andra länder inom EES med sådan information som
efterfrågas av tjänstemottagare där.

Informationssystemet för den inre marknaden

10 § En behörig myndighet ska vid registrering i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utse två eller flera fysiska personer som användare i IMI enligt följande:
- minst en användare som är handläggare med behörighet att skicka och besvara förfrågningar, och
- en användare som är lokal dataadministratör med ansvar för den lokala datahanteringen hos myndigheten. Förordning (2013:1124).

Informationsutbyte mellan myndigheter

11 § Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndighetssamarbetet enligt tjänstedirektivet i Sverige. Den samordnande myndigheten ska besvara frågor när en svensk behörig myndighet saknas, bistå behöriga myndigheter från ett annat land inom EES att hitta rätt myndighet i Sverige samt underrätta kommissionen i de fall då andra länder inom EES inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd. Förordning (2013:1124).

12 § En behörig myndighet i Sverige får begära information av
en behörig myndighet i ett annat land inom EES där en
tjänsteleverantör är etablerad när det kan underlätta
handläggningen av ett ärende. Begäran kan även gälla
utförande av kontroller, inspektioner och utredningar
avseende tjänsteleverantören eller dennes verksamhet i det
landet.

13 § På begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom
EES ska en behörig myndighet vid behov inhämta relevant
information från andra myndigheter i Sverige och kontakta
tjänsteleverantören.

En behörig myndighet ska vidarebefordra en sådan begäran till
rätt myndighet eller till den samordnande myndigheten, om den
inte är rätt myndighet att lämna begärt bistånd.

En behörig myndighet ska så snart som möjligt översända de
uppgifter som begärs till relevant behörig myndighet inom
EES.

14 § Om en behörig myndighet i ett annat land inom EES begär
det, ska en behörig myndighet lämna uppgifter om disciplinära
eller administrativa åtgärder eller straffrättsliga påföljder
som har vidtagits mot en tjänsteleverantör.

Sådana uppgifter som avses i första stycket ska lämnas endast
om
1. uppgifterna är av betydelse för tjänsteleverantörens
kompetens eller yrkesmässiga trovärdighet, och
2. utlämnandet är förenligt med en sådan särskild föreskrift
som avses i 8 kap. 3 § 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller förenligt med 8 kap. 3 § 2 samma lag.

Information om sådana påföljder och åtgärder ska endast
meddelas om ett lagakraftvunnet beslut har fattats i frågan
eller om det finns en lagakraftvunnen dom.

Uppgifter ur ett sådant register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister får endast lämnas ut till
utländsk myndighet i enlighet med lagen om
belastningsregister och förordningen (1999:1134) om
belastningsregister. Även i annat fall ska uppgifter lämnas
ut i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning. Den behöriga myndigheten ska ange enligt vilka nationella
bestämmelser som tjänsteleverantören befunnits skyldig eller
straffats.

Den myndighet som lämnar ut information ska samtidigt
informera tjänsteleverantören om detta.

Underrättelse om varning

15 § Konsumentverket är samordnande myndighet för varningar (varningssamordnare) enligt 10 och 14 §§ lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Konsumentverket ska använda IMI och disponera en elektronisk brevlåda kopplad till IMI. Förordning (2013:1124).

16 § En behörig myndighet som får kännedom om en
tjänsteverksamhet som kan medföra allvarlig skada för
människors hälsa eller säkerhet eller på miljön ska så snart
som möjligt sända en varning till varningssamordnaren.

17 § Varningssamordnaren ska granska varningen och vid behov
samråda med den behöriga myndighet som har initierat
varningen.

Varningssamordnaren ska så snart som möjligt vidarebefordra
varningen till alla länder inom EES och kommissionen när
verksamheten utövas av en tjänsteleverantör som är etablerad
i Sverige. Om tjänsteleverantören inte är etablerad i Sverige
ska tjänsteleverantörens etableringsland, berörda länder inom
EES och kommissionen underrättas så snart som möjligt.

18 § Varningssamordnaren ska så snart som möjligt
vidarebefordra varningar från andra länder inom EES till de
berörda behöriga myndigheterna i Sverige.

19 § En behörig myndighet ska, i de fall tjänsteleverantören
är etablerad i Sverige, föreslå att varningen avslutas så
snart risken för allvarlig skada för människors hälsa eller
säkerhet eller på miljön inte längre föreligger.

I de fall tjänsteleverantören är etablerad i ett annat land
inom EES än Sverige och om Sverige har initierat varningen,
ska den behöriga myndigheten föreslå att varningen avslutas
när det inte längre finns risk för allvarlig skada för
människors hälsa eller säkerhet eller på miljön.

20 § Varningar, ytterligare information, frågor, återkallelser av varningar, rättelser av information och förslag att avsluta en varning eller invändningar mot förslag att avsluta en varning ska sändas genom IMI. Förordning (2013:1124).

Verkställighetsföreskrifter

21 § Kommerskollegium får meddela föreskrifter om informationsutbyte i IMI. Förordning (2013:1124).

22 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om den
elektroniska information som ska tillhandahållas
tjänsteleverantörer och tjänstemottagare samt om den
elektroniska förmedlingsfunktionen.