Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Svensk författningssamling 2009:1031
t.o.m. SFS 2016:807
SFS nr: 2009:1031
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2009-10-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:807
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 §/Upphör att gälla U:2016-08-02/ Denna förordning är meddelad
1. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 3-5 §§,
2. med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§,
och
3. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

1 §/Träder i kraft I:2016-08-02/ Denna förordning är meddelad med stöd av
- 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3-5 §§,
- 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§, och
- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:807).

2 § I denna förordning avses med

läkemedel: detsamma som i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315),
producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
avfall: detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken, och

farligt avfall: detsamma som i 3 § avfallsförordningen (2011:927). Förordning (2015:464).

3 § Det som i denna förordning sägs om läkemedel ska även gälla en vara eller varugrupp för vilken det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla. Förordning (2015:464).

4 § En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som
1. utgörs av läkemedel,
2. uppkommit hos hushåll, och
3. lämnas av allmänheten till producenten.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte farligt
avfall.

5 § En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom
att ta emot avfallet på de försäljningsställen som omfattas
av producentens verksamhet.

Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket
gäller endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig
proportion till den mängd läkemedel som producenten
tillhandahåller.

6 §/Upphör att gälla U:2016-08-02/ Bestämmelser om att kommunen ska svara för transport samt
återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av
bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall
som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig
producent.

6 §/Träder i kraft I:2016-08-02/ Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för transport samt återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent. Förordning (2016:807).

7 §/Upphör att gälla U:2016-08-02/ En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt finns i 15 kap. 5 a § miljöbalken.

7 §/Träder i kraft I:2016-08-02/ En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt finns i 15 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2016:807).

8 § En producent ska informera dem som köper läkemedel av
producenten om möjligheten att lämna avfall som utgörs av
läkemedel till producenten och om varför avfallet bör
hanteras på särskilt sätt.