Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden

Svensk författningssamling 2007:783

SFS nr: 2007:783
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2007-11-01
Upphävd: 2017-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:153
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

2 § Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli.

6 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).