Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden

SFS nr: 2007:783
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2007-11-01
Upphävd: 2017-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:153
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

2 §   Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §   Myndigheten leds av en nämnd.

4 §   Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

5 §   Vid nämnden finns ett kansli.

6 §   Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §   Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).