Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Svensk författningssamling 2007:756

t.o.m. SFS 2017:671
SFS nr: 2007:756
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2007-11-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:671
Övrig text: Rättelseblad 2009:94 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier.

2 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myndigheten
1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst automatspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över att lagstiftningen följs,
2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det underlag som behövs inom spelområdet,
3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen,
4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet,
5. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
6. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Förordning (2012:618).

2 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myndigheten
1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst automatspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över att lagstiftningen följs,
2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det underlag som behövs inom spelområdet,
3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen,
4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet, och
5. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Förordning (2017:671).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Organisation

5 § Vid myndigheten finns en chefsjurist och i övrigt de funktioner som myndighetens ledning bestämmer.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas endast i fråga om administrativa ärenden.

Avgifter

9 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 2 § 6 och besluta om avgifternas storlek. Förordning (2012:618).