Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Svensk författningssamling 2007:156
t.o.m. SFS 2015:243
SFS nr: 2007:156
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-04-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:243
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa. De uttryck och benämningar som används i
förordningen har samma betydelse som i lagen.

2 § Polio skall alltid anses utgöra ett internationellt hot mot
människors hälsa.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

3 § Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda
kommuner och landsting besluta vilka hamnar och flygplatser
som ska vara karantänshamnar respektive
karantänsflygplatser. Förordning (2015:162).

4 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar och
karantänsflygplatser ska ha. Förordning (2015:162).

Underrättelseskyldighet

5 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
1. vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som
ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten enligt 10 § första
stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa, och
2. vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första
stycket lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa ska innehålla. Förordning (2015:162).

Åtgärder vid ankomst till Sverige

6 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka
åtgärder till skydd för människors hälsa som ansvariga
myndigheter och kommuner får vidta mot drabbade fartyg och
luftfartyg. Förordning (2015:162).

6 a § Sådant informationslämnande som avses i 16 § första
stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa ska fullgöras med hjälp av Sveriges
nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Single Window). Förordning (2015:243).

Hälsointyg och andra intyg

7 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
1. vem som får utfärda intyg,
2. skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan
skyldighet, och
3. andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa. Förordning (2015:162).

Avgifter

8 § Kommuner får ta ut avgifter av ägaren till fartyget för
undersökning och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa.

Avgiften skall motsvara den faktiska kostnaden för åtgärden.

Ytterligare föreskrifter

9 § Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter till skydd för enskilda som behövs för att
hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett
allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller
sprids till andra länder. Förordning (2015:162).