Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Svensk författningssamling 2007:1436
t.o.m. SFS 2016:384
SFS nr: 2007:1436
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:384
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelse

1 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till kulturell verksamhet för och med barn i förskolan och
elever i förskoleklassen och grundskolans årskurs 1-9.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2015:425).

1 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell verksamhet för och med barn i förskolan och elever i förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på grundskolenivå.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:384).

Ändamålet med statsbidraget

2 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Ändamålet med statsbidraget är att medverka till att
1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras
i förskolan, förskoleklassen och grundskolans årskurs 1-9 med
utgångspunkt i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för
förskolan och skolans kulturuppdrag som i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet anges som en del i skolans måluppfyllelse,
och
2. öka den professionella kulturverksamheten för och med
barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla
uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Förordning (2015:425).

2 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Ändamålet med statsbidraget är att medverka till att
1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer, och
2. öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Förordning (2016:384).

Definitioner

3 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ I denna förordning betyder

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur,
visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film,
media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet, och

kulturlivets parter: aktörer som bedriver professionell
kulturverksamhet inom alla konstnärliga genrer samt
kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolans årskurs 1-9 likställas med årskurserna från och med årskurs 1 i
grundsärskolan, i specialskolan och i sameskolan. Förordning (2015:425).

3 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ I denna förordning avses med

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet,

kulturlivets parter: aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå, och

vissa särskilda utbildningsformer: utbildning vid särskilda ungdomshem, särskild undervisning för elever som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus och internationella skolor på grundskolenivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolan likställas med grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Förordning (2016:384).

Villkor för statsbidrag

4 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Statsbidrag får ges till den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för förskolan, förskoleklassen eller
grundskolans årskurs 1-9 för
1. inköp av professionell kulturverksamhet,
2. insatser som främjar barnens och elevernas eget skapande
som en del av undervisningen, och
3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan
förskolan, förskoleklassen eller grundskolans årskurs 1-9 och
kulturlivets parter.

Statsbidraget får inte användas till
administrationskostnader. Förordning (2015:425).

4 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Statsbidrag får lämnas till den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för förskolan, förskoleklassen eller grundskolan eller den som enligt 24 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer. Förordning (2016:384).

4 a §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Statsbidrag får lämnas för
1. inköp av professionell kulturverksamhet,
2. insatser som främjar barnens och elevernas eget skapande som en del i undervisningen, och
3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskolan, förskoleklassen, grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och kulturlivets parter.

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader. Förordning (2016:384).

5 § Som förutsättning för statsbidrag gäller att huvudmannen
1. har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med
kultur utifrån förskolans eller skolans behov och med en
beskrivning av formerna för samverkan med kulturlivets
parter, och
2. redogör för de kulturinsatser som planeras som ett
komplement till den befintliga kulturverksamheten. Förordning (2015:425).

5 a § Skolans elever, och förskolans barn med hänsyn till
barnens förutsättningar, ska ha getts tillfälle att medverka
i arbetet med att planera, genomföra och följa upp
insatserna. Förordning (2015:425).

Ärendenas handläggning

6 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Statens kulturråd efter ansökan från en huvudman för
förskolan, förskoleklassen eller grundskolans årskurs 1-9. Förordning (2015:425).

6 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd efter ansökan från en huvudman som anges i 4 §. Förordning (2016:384).

7 § Statens kulturråd beslutar om och betalar ut statsbidrag
för högst två år i sänder. Förordning (2014:1583).

Redovisning

8 §/Upphör att gälla U:2016-06-01/ En huvudman för förskolan, förskoleklassen eller
grundskolans årskurs 1-9 som har fått statsbidrag är skyldig
att redovisa för Statens kulturråd hur medlen har använts. Förordning (2015:425).

8 §/Träder i kraft I:2016-06-01/ En huvudman som har fått statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att redovisa för Statens kulturråd hur medlen använts. Förordning (2016:384).

Återbetalning

9 § Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om
1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,
3. statsbidraget inte används för det ändamål det har
beviljats,
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 8 §, eller
5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

10 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.


Övergångsbestämmelser

2007:1436

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag
enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.