Förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket

SFS nr: 2007:1066
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Upphävd: 2009-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1421
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och fullgör dokumentära uppgifter och serviceuppgifter. Myndigheten ska
   1. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet samt vissa elektroniska dokument och fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument samt förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument,
   2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning,
   3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur,
   4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,
   5. framställa nationalbibliografiska produkter,
   6. ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till landets forskningsbibliotek och svara för utbyte av bibliografisk information med utländska bibliografiska centraler,
   7. svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,
   8. främja internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde och samverka med utländska institutioner och internationella organisationer,
   9. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek i fråga om bl.a. försörjning med litteratur och utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik, och
   10. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

2 §   Myndigheten ska svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

Ledning

3 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §   Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 §   Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.