Förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor

t.o.m. SFS 2011:64
SFS nr: 2006:1072
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2006-08-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:64
Upphävd: 2011-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:858
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Vid Uppsala universitet ska det finnas ett nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor.
Förordning (2010:1782).

Uppgifter

2 §   Centrumet ska med ett rikstäckande perspektiv
   - sprida kunskap om och utveckla metoder för bemötande och omhändertagande av kvinnor som har misshandlats eller våldtagits,
   - sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor,
   - i samråd med Uppsala universitet bedriva utbildning, som inte omfattas av bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434), om mäns våld mot kvinnor,
   - följa, sammanställa och sprida forskningsresultat och analysera behovet av forskning inom området mäns våld mot kvinnor,
   - bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor,
   - vara ett stöd för myndigheter och organisationer i frågor om mäns våld mot kvinnor och då särskilt stödja myndigheterna i deras metodutvecklingsarbete och verka för en effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, och
   - erbjuda stöd för våldsutsatta kvinnor och deras närstående.

Centrumet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. Förordning (2010:1782).

Centrumets ledning och organisation

3 §   Centrumet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst sex andra ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna ska utses av Uppsala universitet, varav en av de andra ledamöterna efter förslag av landstinget i Uppsala län. Förordning (2011:64).

4 §   Under styrelsen skall centrumet ledas av en föreståndare.

Föreståndaren skall utses för en bestämd tid av Uppsala universitet efter förslag från centrumets styrelse.

Styrelsens uppgifter

5 §   Centrumets styrelse skall
   1. besluta i frågor om inriktningen på centrumets verksamhet, och
   2. besluta om de medel som ställs till förfogande för centrumets verksamhet.

6 §   Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Redovisning

7 §   Uppsala universitet skall i årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag m.m. enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa centrumets verksamhet särskilt.