Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Svensk författningssamling 2004:1205
t.o.m. SFS 2015:544
SFS nr: 2004:1205
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2004-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:544
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen kompletterar EU-förordningar om handel med
utsläppsrätter. Förordning (2012:464).

2 § Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2012:464).

2 a § Naturvårdsverket ska
1. planera, utreda och pröva frågor om tilldelning av
utsläppsrätter enligt 3 kap. 8 § lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter, och
2. utöva tillsyn enligt 7 kap. samma lag i den mån tillsynen
inte utövas av Finansinspektionen.

I frågor om flygverksamhet ska Naturvårdsverket höra
Transportstyrelsen. Förordning (2012:464).

2 b § Statens energimyndighet är
1. projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
2. kontoföringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § andra stycket samma
lag. Förordning (2012:508).

2 c § Finansinspektionen ska i fråga om utsläppsrätter som
inte utgör finansiella instrument
1. utöva tillsyn över att artiklarna 37-42 i kommissionens
förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om
tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering
av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen följs, och
2. i tillsynsverksamheten samarbeta och utbyta information
med utländska behöriga myndigheter på samma sätt som enligt 17 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument.

Bestämmelser om tillsyn över utsläppsrätter som utgör
finansiella instrument finns i lagen om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förordning (2012:464).

2 d § Riksgäldskontoret ska vara auktionsförrättare enligt
förordning (EU) nr 1031/2010. Förordning (2012:464).

Definitioner

3 § Vid tillämpningen av denna förordning har termer och
uttryck den betydelse som anges i 4-9 h §§. I övrigt har
termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2011:844).

4 § Med kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter
utan betalning avses kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande
övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av
utsläppsrätter enligt artikel 10 a i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG. Förordning (2011:844).

5 § I denna förordning avses med

förbränning: varje oxidation av ett bränsle, oavsett hur den
värme, el eller mekaniska energi som produceras genom denna
process används, och all annan verksamhet som är direkt
förknippad med processen, inklusive rening av rökgaser,
mätbar värme: ett nettovärmeflöde som transporteras genom
identifierbara rör eller kanaler med hjälp av ett
värmetransportmedium som ånga, varmluft, vatten, olja,
metallsmälta och salter och för vilket en värmemätare är
installerad eller kan installeras,
värmemätare: en värmemätare enligt bilaga M1-004 till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om
mätinstrument eller en annan enhet för mätning och
registrering av den mängd värmeenergi som produceras baserat
på flödesvolymer och temperaturer, och

värme som inte är mätbar: all annan värme än mätbar värme. Förordning (2011:844).

6 § Med avfallsenergianläggning avses i denna förordning en stationär eller mobil anläggning vars huvudsakliga ändamål är att alstra energi eller tillverka material och där
1. avfall utnyttjas som normalt bränsle eller tillskottsbränsle, eller
2. avfall värmebehandlas i syfte att bortskaffa det.

I en avfallsenergianläggning ingår hela anläggningen och det område som hör till den med samtliga förbränningslinjer, utrymmen, utrustning och system som hör samman med avfallets behandling. Förordning (2015:544).

6 a § Med befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 avses en anläggning där det bedrivs någon sådan verksamhet som
beskrivs i bilaga 2 och som
1. omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser som
har getts senast den 30 juni 2011, eller
2. har tagits i drift senast den 30 juni 2011, och då

a) uppfyllde samtliga förutsättningar för ett tillstånd till
utsläpp av växthusgaser med undantag för kravet på
övervakningsprogram, och

b) omfattades av ett tillstånd enligt miljöbalken eller, om
verksamheten inte var tillståndspliktig enligt miljöbalken, av
en sådan anmälan för miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. miljöbalken. Förordning (2011:844).

7 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

7 a § Med ny deltagare under handelsperioden 2013-2020 avses
en anläggning som
1. omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser som
har getts efter den 30 juni 2011 och inte är en befintlig
anläggning under handelsperioden 2013-2020, eller
2. är en befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 med en betydande kapacitetsökning efter den 30 juni 2011. Förordning (2011:844).

8 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

8 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).

8 b § Med delanläggning med produktriktmärke avses en
anläggning med tillverkning av en produkt för vilken ett
riktmärke anges i bilaga I punkt 1 och 2 till kommissionens
beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning. Förordning (2011:844).

8 c § Med delanläggning med värmeriktmärke avses en anläggning
med produktion av mätbar värme eller överföring av mätbar
värme från en anläggning eller annan enhet där det bedrivs
verksamhet som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd
enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, om
värmen
1. förbrukas inom anläggningen i samband med

a) tillverkning av produkter,
b) produktion av mekanisk energi som inte används för
elproduktion, eller

c) uppvärmning eller kylning med undantag av förbrukning för
elproduktion, eller
2. överförs till en anläggning eller annan enhet som inte
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter med
undantag av överföring för elproduktion.

Första stycket gäller inte delanläggningar med
produktriktmärke. Förordning (2011:844).

8 d § Med delanläggning med bränsleriktmärke avses en
anläggning med produktion av värme som inte är mätbar, om
värmeproduktionen sker genom förbränning av bränsle i samband
med
1. tillverkning av produkter,
2. produktion av mekanisk energi som inte används för
elproduktion,
3. uppvärmning eller kylning med undantag av elproduktion,
eller
4. förbränning av bränsle till pilotlåga och starkt varierande
mängder process- eller restgaser i en enhet öppen för
atmosfäriska störningar och som uttryckligen krävs av
säkerhetsskäl för att få nödvändiga tillstånd till
anläggningen (säkerhetsfackling).

Första stycket gäller inte delanläggningar med
produktriktmärke. Förordning (2011:844).

8 e § Med delanläggning med processutsläpp avses en anläggning
med utsläpp av växthusgaser som omfattas av krav på tillstånd
enligt bilaga 2, om utsläppen sker utanför systemgränserna för
ett produktriktmärke som anges i bilaga I till kommissionens
beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.

I fråga om utsläpp av koldioxid ska en anläggning anses vara
en delanläggning med processutsläpp endast om utsläppen sker
genom
1. kemisk eller elektrolytisk reduktion av metallföreningar i
metallmalmer, koncentrat eller sekundärmaterial,
2. avskiljning av orenheter från metaller eller
metallföreningar,
3. sönderfall av karbonater, utom sådana som används för
rökgastvätt,
4. kemiska synteser där det kolhaltiga materialet ingår i
reaktionen, om det primära syftet med de kemiska synteserna
inte är värmegenerering,
5. användning av kol som innehåller tillsatser eller
råmaterial, om det primära syftet med användningen inte är
värmegenerering,
6. kemisk eller elektrolytisk reduktion av oxider av
halvmetaller eller av kiseloxider, fosfater eller andra icke- metaller, eller
7. förbränning av ofullständigt oxiderat kol producerat av en
verksamhet som anges i 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, om syftet med
förbränningen är att producera el, mätbar värme eller värme
som inte är mätbar.

Andra stycket 7 gäller inte i den mån motsvarande utsläpp
skulle ha inträffat vid förbränning av en mängd naturgas som
motsvarar energiinnehållet i det förbrända kolet. Förordning (2011:844).

9 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

9 a § I denna förordning avses med

projektverksamhet för gemensamt genomförande: projekt enligt
artikel 6 i Kyotoprotokollet i ett land som har gjort ett
kvantitativt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser
enligt Kyotoprotokollet,
projektverksamhet enligt mekanismen för ren utveckling: projekt enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet i ett land som
inte har gjort något kvantitativt åtagande om att minska
utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,
projektverksamhet: projektverksamhet för gemensamt
genomförande eller projektverksamhet enligt mekanismen för
ren utveckling,
projektdeltagare: en fysisk eller juridisk person, myndighet
eller främmande stat som frivilligt deltar i en
projektverksamhet och förvärvar utsläppsminskningsenheter
eller certifierade utsläppsminskningar,
projektansvarig: en fysisk eller juridisk person,
organisation eller myndighet, utsedd av projektdeltagarna,
som samordnar kontakterna med projektmyndigheten. Förordning (2015:48).

9 b § Med tonkilometer avses i denna förordning ett
luftfartygs lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan. Förordning (2009:910).

9 c § Med startdagen för normal drift avses den verifierade
och godkända första dagen som anläggningen drivs med minst 40 procent av den kapacitet som den är konstruerad för, med
hänsyn till förekommande anläggningsspecifika driftsvillkor,

1. en kontinuerlig 90-dagarsperiod, eller
2. en 90-dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika
produktionscykler, om den normala produktionscykeln inom den
berörda sektorn inte är kontinuerlig. Förordning (2011:1592).

9 d § Med startdagen för ändrad drift avses den verifierade
och godkända första dagen som den ändrade delanläggningen
drivs med minst 40 procent av den kapacitet som den är
konstruerad för, med hänsyn till förekommande specifika
driftsvillkor för delanläggningen, på
1. en kontinuerlig 90-dagarsperiod, eller
2. en 90-dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika
produktionscykler, om den normala produktionscykeln inom den
berörda sektorn inte är kontinuerlig. Förordning (2011:1592).

9 e § Med betydande kapacitetsökning avses att det vid en
delanläggning genomförs en eller flera identifierbara fysiska
ändringar av anläggningens tekniska konstruktion eller
funktion som leder till att
1. delanläggningen kan drivas med en kapacitet som är minst
tio procent högre än den ursprungliga installerade kapaciteten
före ändringarna, eller
2. delanläggningen får en betydligt högre aktivitetsnivå som
leder till en ytterligare tilldelning av utsläppsrätter för
den delanläggning som berörs av de fysiska ändringarna och den
ytterligare tilldelningen

a) uppgår till mer än 50 000 utsläppsrätter per år, och

b) motsvarar minst fem procent av det preliminära antal
utsläppsrätter per år som tilldelas delanläggningen utan
betalning före ändringarna.

Som betydande kapacitetsökning enligt första stycket avses
inte en fysisk ändring som endast innebär att en befintlig
produktionslinje ersätts. Förordning (2011:844).

9 f § Med betydande kapacitetsminskning avses en eller flera
identifierbara fysiska ändringar som leder till att en
delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och
aktivitetsnivå minskar i samma storleksordning som en ändring
som anges utgöra en betydande kapacitetsökning. Förordning (2011:844).

9 g § I denna förordning avses med

betydande kapacitetsändring: en betydande kapacitetsökning
eller en betydande kapacitetsminskning,
tillagd kapacitet: skillnaden mellan en delanläggnings
ursprungliga installerade kapacitet och samma delanläggnings
installerade kapacitet efter en betydande kapacitetsökning,
där kapaciteten efter ökningen ska bestämmas till genomsnittet
av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de
första sex månaderna efter startdagen för ändrad drift, och

minskad kapacitet: skillnaden mellan en delanläggnings
ursprungliga installerade kapacitet och samma delanläggnings
installerade kapacitet efter en betydande kapacitetsminskning,
där kapaciteten efter minskningen ska bestämmas till
genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna
under de första sex månaderna efter startdagen för ändrad
drift. Förordning (2011:844).

9 h § Har upphävts genom förordning (2015:544).

10 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

11 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

12 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

13 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

14 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

15 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

16 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

17 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

Krav på tillstånd för anläggningar

17 a § Det krävs tillstånd för utsläpp av växthusgaser för de
verksamheter som beskrivs i bilaga 2.

Första stycket gäller inte utsläpp från
1. en anläggning eller del av anläggning som används endast
för forskning eller utveckling eller endast för provning av
nya produkter eller nya processer,
2. en anläggning där det uteslutande används biomassa vid
förbränning, eller
3. en anläggning där man förutom vid start och stängning
uteslutande använder biomassa vid förbränning.

Trots det som anges i andra stycket 2 och 3 krävs det
tillstånd för utsläpp av växthusgaser från en anläggning som
använder biomassa, om anläggningen är kopplad till ett
fjärrvärmenät på över 20 megawatt. Förordning (2011:845).

17 b § Har upphävts genom förordning (2011:844).

17 c § Har upphävts genom förordning (2011:844).

Undantag för luftfartyg

17 d § I fråga om utsläpp av koldioxid från luftfartyg ska
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och denna
förordning inte tillämpas på
1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag
för transport av någon som i en stat utanför Europeiska
unionen är regerande monark, hans eller hennes närmaste
familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd, om
detta styrks genom uppgifter i färdplanen,
2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära
luftfartyg,
3. flygningar för tull- eller polisändamål,
4. flygningar i samband med eftersökning och räddning,
flygningar för brandbekämpning, humanitära flygningar och
ambulansflygningar,
5. flygningar som uteslutande genomförs enligt
visuellflygregler enligt bilaga 2 till den konvention
angående internationell civil luftfart som avslutades i
Chicago den 7 december 1944 (SÖ 1946:2),
6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att
klassificera och certifiera flygbesättning, om detta styrks
genom en anteckning i färdplanen och flygningen inte används
för passagerar- eller fraktbefordran, positionering eller
överföringsflygning,
7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas
vid samma flygplats,
8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga
ändamål eller i syfte att kontrollera, testa eller certifiera
luftfartyg eller luftburen eller markbaserad utrustning,
9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade
startmassa understiger 5 700 kilogram,
10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän
trafikplikt i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om
gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
gemenskapen, på flyglinje

a) som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med
artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
eller

b) där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser per år,
11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som
ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och

a) som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre
än 243 flygningar per period, eller

b) vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per år, eller
12. flygningar som under åren 2013-2020 genomförs av en
verksamhetsutövare som inte ägnar sig åt kommersiella
lufttransporter och vars utsläpp av koldioxid för
flygningarna understiger 1 000 ton per år.

Undantaget i första stycket 11 gäller inte flygningar som
uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av
någon som är regerande monark, hans eller hennes närmaste
familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd i en
stat som är medlem i Europeiska unionen. Förordning (2014:300).

17 e § Bestämmelserna i 7 kap. 3 och 8 §§ och 8 kap. 5-7 och 8 a §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska
inte tillämpas vid bristande efterlevnad av 5 kap. 1 och 6 kap. 1 §§ den lagen i fråga om utsläpp från flygverksamhet
under åren 2010-2012, om
1. flygverksamheten avser flygningar till eller från en
flygplats utanför

a) Europeiska unionen,
b) länder som är medlemsstater i Europeiska
frihandelssammanslutningen (Efta),
c) länder som har undertecknat ett anslutningsfördrag med
unionen, och

d) besittningar och territorier av länder som ingår i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och
2. verksamhetsutövaren

a) inte har tilldelats några utsläppsrätter för utsläppen,
eller

b) senast den 25 maj 2013 har återlämnat en del av de
utsläppsrätter som har tilldelats för 2012.

Vid tillämpning av första stycket 2 b ska den del av antalet
tilldelade utsläppsrätter som återlämnas motsvara den andel
som antalet verifierade tonkilometer för sådana flygningar
som avses i 1 under 2010 utgjorde av totala antalet
tonkilometer under 2010. Förordning (2013:247).

17 f § Bestämmelserna i 7 kap. 3 och 8 §§ och 8 kap. 5-7 och 8 a §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska
inte tillämpas vid bristande efterlevnad av 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 § den lagen i fråga om utsläpp från flygverksamhet
under åren 2013-2016, om flygverksamheten avser
1. flygningar till eller från flygplatser utanför

a) länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
och

b) länder som har undertecknat ett anslutningsfördrag med
Europeiska unionen under 2013, och
2. flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta
randområdena i enlighet med artikel 349 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt och en flygplats i en annan
region inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2014:300).

17 g § Trots det som anges i 2 kap. 13 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter behöver en verksamhetsutövare som genomför flygningar som anges i 17 f § inte lämna in en övervakningsplan för utsläppen från dessa flygningar. Förordning (2015:544).

17 h § I fråga om utsläpp från flygverksamhet under 2013 ska,
med undantag från de tidpunkter som anges i 5 kap. 1 § 3 och 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, en
verksamhetsutövare
1. lämna in en rapport om utsläppen senast den 31 mars 2015,
och
2. överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de
sammanlagda utsläppen senast den 30 april 2015. Förordning (2014:300).

17 i § För verksamhetsutövare som genomför flygningar vars
totala utsläpp av koldioxid understiger 25 000 ton per år ska
utsläppen anses som verifierade enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, om utsläppen har
fastställts med hjälp av det verktyg för små utsläppskällor
som
1. har godkänts enligt kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 av den 9 juli 2010 om godkännande av ett förenklat
verktyg som utvecklats av Europeiska organisationen för
säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att beräkna
bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små
utsläpp, i den ursprungliga lydelsen, och
2. Eurocontrol har försett med data från sitt stödinstrument
för handelssystemet (ETS support facility). Förordning (2014:300).

Tilldelning av utsläppsrätter

Ansökan om tilldelning

18 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

18 a § Ansökan om tilldelning för handelsperioden 2013-2020 får göras hos Naturvårdsverket av behörig firmatecknare för
verksamheter som bedrivs vid anläggningar som avses i bilaga 2. Förordning (2011:844).

19 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

19 a § I en ansökan för en befintlig anläggning under
handelsperioden 2013-2020 eller en ny deltagare under
handelsperioden 2013-2020 ska anläggningen delas upp i
delanläggningar med produktriktmärke, värmeriktmärke,
bränsleriktmärke eller processutsläpp. Uppdelningen i
delanläggningar ska ske på ett sätt som så långt som möjligt
motsvarar de fysiska delarna av anläggningen.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas separat för varje
delanläggning. I fråga om uppgifter som är relevanta för
utsläppsmängder men som finns endast för anläggningen som
helhet, ska uppgifterna redovisas med en proportionell
fördelning på delanläggningarna enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 61 § första stycket 4.

Till ansökan ska verksamhetsutövaren bifoga en metodrapport. Rapporten ska innehålla en beskrivning av anläggningen, den
metod som använts för att sammanställa data samt de datakällor
och beräkningssteg som använts. I tilllämpliga fall ska
rapporten också innehålla de antaganden och metoder som
använts för att fördela data på olika delanläggningar. Förordning (2011:844).

19 b § Om en ansökan enligt 19 a § avser en befintlig
anläggning under handelsperioden 2013-§2020, ska den i fråga om
varje delanläggning med produktriktmärke innehålla uppgifter
om den ursprungligt installerade kapaciteten. Om det under
tiden den 1 januari 2005 till och med 30 juni 2011 har skett
en betydande kapacitetsändring vid en sådan delanläggning, ska
ansökan också innehålla uppgifter om tillagd kapacitet eller
minskad kapacitet samt om installerad kapacitet efter
ändringen. Förordning (2011:844).

19 c § Om en ansökan enligt 19 a § avser en ny deltagare under
handelsperioden 2013-2020, ska den i fråga om varje
delanläggning innehålla en uppgift om den ursprungligt
installerade kapaciteten. Om anläggningen är en ny deltagare
till följd av en betydande kapacitetsökning som genomförts
efter den 30 juni 2011, ska ansökan också innehålla uppgifter
som visar att kriterierna för en betydande kapacitetsökning är
uppfyllda samt uppgifter om tillagd kapacitet och installerad
kapacitet efter ändringen. Förordning (2011:844).

19 d § Uppgifterna i en ansökan ska vara exakta och
fullständiga. Uppgifterna ska avse faktiskt konstaterbara
data.

Om faktiskt konstaterbara data saknas, ska ansökan innehålla
en förklaring till detta. I stället för den data som saknas
ska ansökan innehålla uppgifter som är uppskattade utifrån vad
som är skäligt med hänsyn till bästa metoder inom industrin
samt aktuella vetenskapliga och tekniska rön. I fråga om
värden som är relevanta för utsläppsmängder får en sådan
uppskattning inte innebära att ett värde antas som är högre än 90 procent av det värde som erhålls genom att använda data som
är faktiskt konstaterbara.

Om det inte finns några faktiskt konstaterbara data över
flöden av mätbar värme för en delanläggning med
värmeriktmärke, får ansökan i stället innehålla uppgifter som
är uppskattade genom att
1. det energitillflöde som motsvarar flödet av mätbar värme
har multiplicerats med värmeproduktionens uppmätta
effektivitet eller,
2. en referenseffektivitet på 70 procent tillämpas på det
energitillflöde som motsvarar flödet av mätbar värme, om det
inte finns data över den uppmätta effektiviteten. Förordning (2011:844).

19 e § Uppgifterna i en ansökan enligt 18 a § ska vara
verifierade av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav på ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Förordning (2012:860).

19 f § Naturvårdsverket ska på begäran av Europeiska
kommissionen göra uppgifterna i en ansökan om tilldelning
tillgängliga för kommissionen. Förordning (2011:844).

19 g § Har upphävts genom förordning (2015:544).

Allmänna principer för tilldelning

20 § Beslut om tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar
ska grundas på de uppgifter som lämnas av verksamhetsutövaren
i ansökan om tilldelning.

Beslut om tilldelning som avser en ansökan enligt 18 a § får
endast grundas på uppgifter som har verifierats av en
kontrollör enligt 19 e §.

Trots andra stycket får tilldelning ske om avsaknaden av
godkänd verifiering beror på exceptionella och oförutsebara
omständigheter som varit utanför verksamhetsutövarens kontroll
och som inte kunde ha undvikits även om verksamhetsutövaren
hade varit aktsam i skälig utsträckning. Förordning (2012:860).

20 a § Om förutsättningarna för att bli tilldelad
utsläppsrätter utan betalning inte är uppfyllda, ska sökanden
hänvisas till marknaden för utsläppsrätter. Förordning (2011:844).

21 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

21 a § Ny beteckning 25 g § genom förordning (2011:844).

22 § Har upphävts genom förordning (2009:910).

23 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

24 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 b § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 c § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 d § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 e § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 f § Har upphävts genom förordning (2015:544).

25 g § Har upphävts genom förordning (2015:544).

26 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

27 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

28 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

29 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

30 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

31 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

32 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

32 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).

Tilldelning till befintliga anläggningar under handelsperioden 2013-2020

32 b § I 32 c-32 e §§ finns bestämmelser om principerna för
beräkning av tilldelning av utsläppsrätter till befintliga
anläggningar under handelsperioden 2013-2020.

Den mängd utsläppsrätter som beräknas för varje anläggning
tilldelas verksamhetsutövaren varje år under handelsperioden
med det antal utsläppsrätter som avser det året. Förordning (2011:844).

32 c § För att befintliga anläggningar under handelsperioden 2013-2020 ska kunna tilldelas utsläppsrätter utan betalning
för perioden 2013-2020 ska ansökan ha kommit in senast den 15 september 2011. Förordning (2011:844).

32 d § För beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska det
för varje befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 fastställas en historisk aktivitetsnivå som ska avse
anläggningens aktivitet under
1. perioden 2005-2008, eller
2. perioden 2009-2010, om aktiviteten då var högre än under 2005-2008.

Den historiska aktivitetsnivån ska fastställas enligt
artiklarna 9.2-9.9 och bilaga III till kommissionens beslut om
tilldelning av utsläppsrätter utan betalning. Förordning (2011:844).

32 e § Tilldelningen av utsläppsrätter till befintliga
anläggningar under handelsperioden 2013-2020 ska beräknas
enligt artiklarna 4.2 och 10.2-14 samt bilaga I, II och VI
till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter
utan betalning. Förordning (2011:844).

Tilldelning till nya deltagare under handelsperioden 2013-2020

32 f § Principerna för beräkning av tilldelning av
utsläppsrätter till nya deltagare under handelsperioden 2013-2020 följer av 32 g-32 j §§.

Den mängd utsläppsrätter som beräknas för varje ny deltagare
tilldelas verksamhetsutövaren varje år under handelsperioden
med det antal utsläppsrätter som avser det året. Förordning (2011:844).

32 g § Nya deltagare under handelsperioden 2013-2020 får
tilldelas utsläppsrätter utan betalning enligt artikel 19.4 i
kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan
betalning och artikel 10a.7 i handelsdirektivet. Tilldelning
sker till dess att utsläppsrätterna i reserven tar slut. En
ansökan om tilldelning ska göras inom ett år efter startdagen
för normal drift av den berörda anläggningen eller
delanläggningen. Förordning (2011:844).

32 h § Innan tilldelningen till en ny deltagare under
handelsperioden 2013-2020 beräknas ska den installerade
kapaciteten hos anläggningen och dess enheter vara godkänd av
Naturvårdsverket. Förordning (2011:844).

32 i § För beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska det
för varje ny deltagare under handelsperioden 2013-2020 fastställas en aktivitetsnivå. Aktivitetsnivån ska fastställas
enligt artikel 18.1 och 18.2 i kommissionens beslut om
tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.

I fråga om nya deltagare till följd av en betydande
kapacitetsökning som genomförts efter den 30 juni 2011 ska
aktivitetsnivån fastställas endast för den tillagda
kapaciteten vid de anläggningar som berörs av
kapacitetsökningen. Förordning (2011:844).

32 j § Tilldelningen av utsläppsrätter till nya deltagare
under handelsperioden 2013-2020 ska beräknas enligt artikel 19.1-5 i kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter
utan betalning.

I fråga om nya deltagare till följd av en betydande
kapacitetsökning som genomförts efter den 30 juni 2011 ska en
delanläggnings installerade kapacitet efter kapacitetsökningen
anses vara delanläggningens ursprungliga installerade
kapacitet vid bedömning av en eventuell efterföljande
kapacitetsändring. Förordning (2011:844).

Minskning av kapacitet och upphörande av verksamhet under
handelsperioden 2013-2020

32 k § Vid en betydande kapacitetsminskning efter den 30 juni 2011 ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter om den minskade
kapaciteten och den installerade kapacitet som delanläggningen
har efter kapacitetsminskningen. Uppgifterna ska lämnas till
Naturvårdsverket och vara verifierade enligt 19 e §. Förordning (2011:844).

32 l § Vid en betydande kapacitetsminskning efter den 30 juni 2011 ska en ny aktivitetsnivå fastställas endast för den
minskade kapaciteten vid den eller de delanläggningar som
berörs av minskningen. Förordning (2011:844).

32 m § En betydande kapacitetsminskning ska medföra att
tilldelningen av utsläppsrätter ändras
1. från och med 2013, om kapacitetsminskningen skedde före den 1 januari 2013, eller
2. från och med året efter det år kapaciteten minskade, om
kapacitetsminskningen skedde efter den 1 januari 2013.

Ändringen ska beräknas enligt artikel 21.2 i kommissionens
beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.

Efter en betydande kapacitetsminskning ska en delanläggnings
installerade kapacitet anses vara delanläggningens
ursprungliga installerade kapacitet vid bedömning av en
eventuell efterföljande kapacitetsändring. Förordning (2011:844).

32 n § Vid beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska
verksamheten vid en anläggning anses ha upphört, om
1. tillståndet till utsläpp av växthusgaser har återkallats
eller av annat skäl har upphört,
2. tillståndet för verksamheten enligt miljöbalken har
återkallats eller av annat skäl har upphört eller, om
verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken,
verksamheten har förbjudits,
3. det är tekniskt omöjligt att driva anläggningen eller
återuppta driften vid anläggningen, eller
4. driften har upphört och verksamhetsutövaren inte kan visa
att driften kommer att återupptas inom sex månader från det
att driften upphörde.

Tiden i första stycket 4 får förlängas till högst 18 månader
om verksamhetsutövaren kan visa att skälet till att driften
inte kan återupptas inom sex månader beror på omständigheter
utanför verksamhetsutövarens kontroll som inte kunde ha
undvikits även om verksamhetsutövaren hade varit aktsam i
skälig utsträckning. Till dess det är utrett att driften
kommer att återupptas får utfärdandet av utsläppsrätter till
anläggningen tillfälligt upphöra. Förordning (2011:844).

32 o § Det som anges i 32 n § första stycket 4 ska inte gälla
för anläggningar som hålls i reserv, beredskap eller i drift
enligt ett säsongsschema, om
1. verksamhetsutövaren har tillstånd till utsläpp av
växthusgaser samt har anmält verksamheten enligt miljöbalken
eller har tillstånd till verksamheten enligt miljöbalken,
2. det är tekniskt möjligt att ta anläggningen i drift utan
fysiska ändringar av anläggningen, och
3. anläggningen är föremål för regelbundet underhåll. Förordning (2011:844).

32 p § När verksamheten vid en anläggning anses ha upphört
enligt 32 n § får någon tilldelning av utsläppsrätter inte ske
från och med kalenderåret efter upphörandet. Förordning (2011:844).

32 q § Vid beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska
verksamheten vid en anläggning anses ha upphört delvis om en
delanläggning minskar aktivitetsnivån med minst 50 procent
jämfört med den aktivitetsnivå som fastställts enligt 32 d, 32 i eller 32 l § (ursprunglig aktivitetsnivå). Detta gäller
dock endast om delanläggningen före minskningen bidrog med
minst 30 procent av anläggningens tilldelning av
utsläppsrätter eller med en tilldelning av mer än 50 000 utsläppsrätter. Förordning (2011:844).

32 r § När verksamheten vid en anläggning anses ha upphört
delvis enligt 32 q § ska tilldelningen av utsläppsrätter
ändras enligt följande:
1. om aktivitetsnivån minskar med 50-75 procent jämfört med
den ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen endast
tilldelas hälften av det antal utsläppsrätter som
delanläggningen ursprungligen har tilldelats,
2. om aktivitetsnivån minskar med 75-90 procent jämfört med
den ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen endast
tilldelas 25 procent av det antal utsläppsrätter som
delanläggningen ursprungligen har tilldelats, och
3. om aktivitetsnivån minskar med 90 procent eller mer jämfört
med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen inte
tilldelas några utsläppsrätter.

Tilldelningen ska ändras från och med kalenderåret efter det
att verksamheten anses ha upphört delvis eller, om
verksamheten anses ha upphört delvis före den 1 januari 2013,
från och med 2013. Förordning (2011:844).

32 s § Om aktivitetsnivån vid en delanläggning har minskat
enligt 32 q § och därefter ökar, ska tilldelningen av
utsläppsrätter till anläggningen ändras enligt följande:
1. om aktivitetsnivån når upp till en nivå som är högre än 50 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska
anläggningen från och med kalenderåret efter det år då
aktivitetsnivån överskred tröskeln på 50 procent tilldelas det
antal utsläppsrätter som den ursprungligen tilldelades, och
2. om aktivitetsnivån når upp till en nivå som är högre än 25 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska
anläggningen från och med kalenderåret efter det år då
aktivitetsnivån överskred tröskeln på 25 procent tilldelas
hälften av det antal utsläppsrätter som den ursprungligen
tilldelades. Förordning (2011:844).

Nationell förteckning och anmälan till Europeiska kommissionen

32 t § Naturvårdsverket ska
1. ta fram ett förslag till den nationella förteckning som
avses i 3 kap. 2 § lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter och då tillämpa artiklarna 6 och 15.2 i
kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan
betalning, och
2. efter att ha beslutat om tilldelning enligt 3 kap. 3 § lagen om handel med utsläppsrätter, anmäla till Europeiska
kommissionen den slutliga förteckningen över de utsläppsrätter
som årligen tilldelas utan betalning under handelsperioden 2013-2020. Förordning (2011:844).

32 u § Innan Naturvårdsverket ändrar tilldelningen av
utsläppsrätter till en anläggning, ska verket informera
Europeiska kommissionen om sådana ändringar av en anläggnings
kapacitet, aktivitetsnivå eller drift som påverkar
anläggningens tilldelning samt till kommissionen lämna en
reviderad beräkning av det antal utsläppsrätter som
preliminärt ska tilldelas anläggningen. Förordning (2011:844).

32 v § Naturvårdsverket ska utan dröjsmål informera Europeiska
kommissionen om den preliminära tilldelningen av
utsläppsrätter till nya deltagare under handelsperioden 2013-2020. Förordning (2011:844).

32 w § När Europeiska kommissionen enligt artikel 10a.13 i
handelsdirektivet har fastställt den förteckning över sektorer
och delsektorer där det finns betydande risk för
koldioxidläckage, ska Naturvårdsverket senast inom tre månader
1. göra en översyn av det förslag till förteckning som verket
tagit fram enligt 32 t §,
2. uppdatera förteckningen så att eventuella ändringar av
risken för koldioxidläckage från anläggningar och
delanläggningar framgår,
3. uppdatera förteckningen så att eventuell påverkan på det
antal utsläppsrätter som preliminärt tilldelas framgår, och
4. anmäla den uppdaterade förteckningen till kommissionen. Förordning (2011:844).

33 § Ny beteckning 32 a § genom förordning (2011:844).

Tilldelning till flygverksamheter

33 a § Tilldelning av utsläppsrätter utan betalning till flygverksamheter görs som ordinarie tilldelning eller som tilldelning ur reserven. Förordning (2015:544).

33 b § Ordinarie tilldelning görs till den som bedriver eller
avser att bedriva en flygverksamhet under en viss
handelsperiod och verksamheten är en fortsättning på en
verksamhet som bedrevs under det kalenderår som löpte ut två
år före handelsperiodens början. Förordning (2009:910).

33 c § Tilldelning ur reserven görs till den som bedriver
eller avser att bedriva en flygverksamhet under en viss
handelsperiod och
1. verksamheten har påbörjats efter utgången av det
kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början,
eller
2. antalet tonkilometer i verksamheten från det kalenderår
som avslutades två år före handelsperiodens början och till
och med det andra kalenderåret i handelsperioden har ökat med
i genomsnitt mer än 18 procent per år.

Tilldelning ur reserven görs inte om påbörjandet eller
ökningen helt eller delvis utgör en fortsättning på en
flygverksamhet som tidigare bedrivits av en annan
verksamhetsutövare. Förordning (2009:910).

33 d § En ansökan om ordinarie tilldelning ska
1. innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början, och
2. ges in till Naturvårdsverket senast 21 månader före den handelsperiod som tilldelningen avser. Förordning (2015:544).

33 e § En ansökan om tilldelning ur reserven ska innehålla
uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade
under det andra kalenderåret i handelsperioden.

Om ansökan grundas på en sådan ökning av verksamhetens
omfattning som avses i 33 c § första stycket 2 ska ansökan
också innehålla uppgifter om ökningens storlek. Uppgifterna
ska avse skillnaden mellan antalet tonkilometer under det
kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens början
och det andra kalenderåret i handelsperioden. Den skillnaden
ska uttryckas dels som procentuell ökning, dels som ökning i
antal tonkilometer. I ansökan ska också anges hur stor del av
ökningen, uttryckt i tonkilometer, som överstiger den
genomsnittliga procentuella ökning som anges i 33 c § första
stycket 2.

Ansökan ska ges in till Naturvårdsverket senast den 30 juni
under det tredje kalenderåret i handelsperioden. Förordning (2009:910).

33 f § Uppgifter om tonkilometer ska vara verifierade av en
kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:823).

33 g § Naturvårdsverket ska överlämna ansökningarna till
Europeiska kommissionen
1. senast 18 månader före handelsperiodens början, om ansökan
avser ordinarie tilldelning, och
2. senast den 31 december under det tredje kalenderåret i
handelsperioden, om ansökan avser tilldelning ur reserven. Förordning (2009:910).

33 h § När Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om
det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 e,
punkt 3, ska Naturvårdsverket beräkna hur stor ordinarie
tilldelning som varje verksamhetsutövare ska få för hela
handelsperioden. Beräkningen ska göras genom att uppgiften om
tonkilometer enligt 33 d § multipliceras med riktmärket. Naturvårdsverket ska också beräkna hur stor tilldelningen
blir per år till varje verksamhetsutövare.

Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att
Europeiska kommissionen meddelat sitt beslut om riktmärke
göra sin beräkning, besluta om tilldelningen i enlighet med
beräkningen och offentliggöra resultatet av beräkningen. Förordning (2009:910).

33 i § Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommissionen har beslutat om riktmärke enligt artikel 3f.5 i handelsdirektivet beräkna den totala tilldelningen för varje verksamhetsutövare ur reserven och hur stor den tilldelningen ska vara per år, besluta om tilldelning i enlighet med beräkningarna och offentliggöra resultatet av dem.

Beräkningen av  
1. den totala tilldelningen ska göras genom att riktmärket multipliceras

a) med uppgiften om tonkilometer i ansökan, om verksamheten har påbörjats efter utgången av det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början, eller

b) med den del av ökningen i tonkilometer som överstiger 18 procent, om antalet tonkilometer i verksamheten har ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år från det kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens början till och med det andra kalenderåret i handelsperioden, och
2. den årliga tilldelningen ska göras genom att det totala antalet utsläppsrätter som ska tilldelas verksamhetsutövaren divideras med antalet hela kalenderår som återstår i handelsperioden.

Tilldelning som grundas på en beräkning enligt andra stycket 1 b får aldrig överstiga en miljon utsläppsrätter. Förordning (2015:544).

33 j § För verksamhetsutövare som omfattas av undantaget i 17 f § ska Naturvårdsverket
1. minska tilldelningen av utsläppsrätter enligt 33 h och 33 i §§ med det antal utsläppsrätter som motsvarar mängden
utsläppt koldioxid i ton från de flygningar som undantas,
och
2. senast den 1 september 2014 offentliggöra hur stor
tilldelningen blir till varje verksamhetsutövare per år under
perioden 2013-2016. Förordning (2014:300).

Registerföring av utsläppsrätter och avgifter för kontoföring

34 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
förfarandet vid ansökan om konto och ansökan om registrering i
unionsregistret. Förordning (2012:508).

35 § Utsläppsrätter skall utfärdas av Statens energimyndighet
senast den 28 februari varje år med början år 2005.

36 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

36 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).

37 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

38 § Statens energimyndighet skall föra över utsläppsrätter som
förverkats i enlighet med 8 kap. 4 § lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter från verksamhetsutövarkonto till
relevant nationellt konto (annullering).

39 § Har upphävts genom förordning (2012:508).

40 § För sin verksamhet med kontoföring får Statens energimyndighet
1. för persondepåkonton ta ut ansökningsavgift med 3 600 kronor och årsavgift med 2 000 kronor,
2. för handelskonton ta ut ansökningsavgift med 3 600 kronor och årsavgift med 2 000 kronor, och
3. för externa handelsplattformskonton ta ut ansökningsavgift med 7 500 kronor.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott av den som ansöker om kontot. Förskottsbetalning är en förutsättning för att ansökan ska prövas. Årsavgiften ska betalas i förskott för varje kalenderår av den som är kontohavare. Förordning (2015:544).

41 § Beslut av Statens energimyndighet om betalning av avgifter
får verkställas enligt utsökningsbalken.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Dröjsmålsavgift skall
utgå enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Godkännande av projektverksamheter och deltagande

42 § För deltagande i en projektverksamhet krävs
projektmyndighetens godkännande. Förordning (2015:48).

43 § En projektverksamhet för gemensamt genomförande i
Sverige kräver projektmyndighetens godkännande. Förordning (2015:48).

44 § Projektmyndigheten får godkänna ett deltagande som avses
i 42 § eller en projektverksamhet som avses i 43 § endast om
projektdeltagarna är parter till Kyotoprotokollet eller är
medborgare i eller har sin hemvist i ett land som är part
till Kyotoprotokollet. Förordning (2015:48).

45 § Har upphävts genom förordning (2015:48).

46 § Om projektverksamheten avser ett vattenkraftsprojekt med
en produktionskapacitet som överstiger 20 megawatt, får
projektmyndigheten godkänna ett deltagande som avses i 42 § eller en projektverksamhet som avses i 43 § endast om det vid
utformningen av projektverksamheten har tagits hänsyn till
relevanta kriterier och riktlinjer som avses i artikel 11b.6 i handelsdirektivet. Förordning (2015:48).

47 § Om den som avser att delta i en projektverksamhet begär
det, ska projektmyndigheten ge förhandsbesked i frågan om
godkännande enligt 43 §. Förhandsbeskedet är inte bindande. Förordning (2015:48).

48 § Innan projektmyndigheten godkänner en projektverksamhet
för gemensamt genomförande i Sverige skall projektmyndigheten
på lämpligt sätt inhämta och beakta allmänhetens och
miljöorganisationers synpunkter på projektverksamheten. Förordning (2006:1109).

Utfärdande och överföring av utsläppsminskningsenheter från
projektverksamhet i Sverige

49 § Projektmyndigheten skall, på begäran av den
projektansvarige, utfärda det antal utsläppsminskningsenheter
som motsvarar de minskade utsläpp av växthusgaser som
fastställts av en ackrediterad kontrollör i enlighet med punkt 38 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till
Kyotoprotokollet. Förordning (2006:1109).

50 § Utsläppsminskningsenheter får inte utfärdas för minskade
utsläpp av växthusgaser som är resultatet av en
projektverksamhet på en anläggning eller i en flygverksamhet
som omfattas av lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.

Utsläppsminskningsenheter får dock utfärdas för en
projektverksamhet på en anläggning, om
1. projektverksamheten resulterar i minskade utsläpp av
växthusgaser direkt från anläggningen, och
2. anläggningens verksamhetsutövare annullerar det antal
utsläppsrätter som motsvarar de minskade eller begränsade
utsläppen. Förordning (2009:910).

51 § Utsläppsminskningsenheter får utfärdas för
projektverksamhet som indirekt minskar utsläppen från en
anläggning som kräver tillstånd till utsläpp av koldioxid
enligt 2 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
endast under förutsättning att motsvarande mängd utsläppsrätter
annulleras i den reserv som avsatts för nya deltagare enligt 26 §. Förordning (2006:1109).

52 § Om utsläppsminskningsenheterna skall fördelas till flera
projektdeltagare skall den projektansvarige ge in ett avtal om
förvärv av utsläppsminskningsenheter som visar hur
utsläppsminskningsenheterna skall fördelas mellan
projektdeltagarna. Förordning (2006:1109).

53 § Projektmyndigheten ska efter utfärdande föra över utsläppsminskningsenheterna till projektdeltagarens konto. Om det är flera projektdeltagare och projektdeltagarna gett in ett avtal i enlighet med 52 §, ska projektmyndigheten föra över utsläppsminskningsenheterna i enlighet med den fördelning som framgår av avtalet. Förordning (2015:544).

54 § Om fler utsläppsminskningsenheter utfärdats än vad som
överförts enligt 53 §, skall dessa kvarstå hos
projektmyndigheten tills den projektansvarige ger in ett nytt
avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter. Förordning (2006:1109).

Överlämnande av utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar

Bestämmelser för anläggningar

55 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

56 § En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under
handelsperioden 2008-2012 som har tagits i drift före den 1 januari 2006 får för utsläppen under 2008-2012 i stället för
utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter
och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem
åren motsvarar högst 50 procent av den mängd koldioxid som
släpptes ut under 2006 enligt den verifierade rapport som
getts in enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter. Om det inte har getts in en sådan rapport, får
tillsynsmyndighetens beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag läggas till grund för det antal
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
som får överlämnas under perioden.

Första stycket gäller inte om anläggningen under perioden 1 januari-30 juni 2006 har utvidgats eller ändrats i fråga om
anläggningens art eller funktion på ett sådant sätt som avses
i 7 § andra-fjärde styckena. I ett sådant fall får
verksamhetsutövaren för utsläppen under 2008-2012 i stället
för utsläppsrätter överlämna så många
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av
antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007. Förordning (2011:844).

56 a § En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under
handelsperioden 2013-2020 som har tagits i drift under
perioden 1 januari-30 juni 2006 får för utsläppen under 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av
antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007. Förordning (2011:844).

56 b § En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under
handelsperioden 2008-2012 får för utsläppen under 2008-2012 i
stället för utsläppsrätter överlämna så många
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av antalet
tilldelade utsläppsrätter för den perioden, om det för
anläggningen
1. inte har getts in någon verifierad rapport om utsläppen
under 2006 enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter, och
2. inte har fattats något beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag. Förordning (2011:844).

56 c § Om antalet utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar som får överlämnas enligt 56-56 b §§ sammanlagt motsvarar mer än 9 926 645 ton koldioxid, ska
antalet minskas proportionerligt för alla befintliga
anläggningar under handelsperioden 2008-2012 så att det inte
överstiger den mängden. Förordning (2011:844).

56 d § En ny deltagare under handelsperioden 2008-2012 får för
utsläppen under 2008-2012 i stället för utsläppsrätter
överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent
av antalet tilldelade utsläppsrätter för den perioden. Förordning (2011:844).

56 e § Naturvårdsverket ska besluta om det högsta antal
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
som en enskild verksamhetsutövare för utsläppen under åren 2008-2012 får överlämna i stället för utsläppsrätter enligt 56-56 d §§. Innan Naturvårdsverket beslutar ska verket ge
verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig över ett förslag
till beslut. Förordning (2007:742).

Bestämmelser för luftfartyg

56 f § För att fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter att överlämna
det antal utsläppsrätter som svarar mot utsläppen får en
verksamhetsutövare som bedriver en flygverksamhet i stället
överlämna motsvarande mängd certifierade utsläppsminskningar
eller utsläppsminskningsenheter. Förordning (2009:910).

Gemensamma bestämmelser

57 § En verksamhetsutövare får inte i stället för
utsläppsrätter överlämna utsläppsminskningsenheter och
certifierade utsläppsminskningar som härrör från
projektverksamhet som avser
1. upptag av koldioxid genom markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk, eller
2. kärnkraftsanläggningar. Förordning (2006:1109).

Särskild granskning

58 § Projektmyndigheten får begära en sådan granskning som
avses i punkterna 35 och 39 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet och punkterna 41 och 65 i bilagan till beslut 3/CMP.1 antaget av partsmötet till
Kyotoprotokollet. Förordning (2006:1109).

Övriga bestämmelser

Avgifter

59 § Naturvårdsverket ska ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig innan Naturvårdsverket beslutar att ta ut en sådan avgift som avses i 8 kap. 5 a-6 §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2015:544).

60 § En avgift som avses i 59 § första stycket skall betalas
inom trettio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2006:1332).

Bemyndiganden

61 § Naturvårdsverket får meddela
1. närmare föreskrifter om att uppgifter om anläggnings- och organisationsbeskrivning, emissionsfaktorer, mätprinciper, aktivitetsdata och andra uppgifter ska lämnas i en ansökan om tillstånd till utsläpp av koldioxid, om ansökans innehåll i övrigt, om rutinerna för elektronisk ansökan enligt 2 kap. 4 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter samt om villkor i tillståndsbeslut enligt 2 kap. 7 § samma lag,
2. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om godkännande av en övervakningsplan,
3. närmare föreskrifter om att uppgifter om kapacitetsdata för anläggningar och delanläggningar, historiska aktivitetsnivåer, utsläpp av växthusgaser, förbrukad, importerad och exporterad mätbar värme och andra uppgifter ska lämnas i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter och om ansökans innehåll i övrigt,
4. närmare föreskrifter om tillvägagångssättet för att proportionellt fördela data på olika delanläggningar,
5. närmare föreskrifter om övervakning och rapportering enligt 5 kap. 3 § lagen om handel med utsläppsrätter,
6. föreskrifter om de krav som ska ställas på en ackrediterad kontrollör och de uppgifter som kontrollören ska utföra,
7. närmare föreskrifter om hur uppgifterna i en ansökan om tilldelning och metodrapport ska lämnas samt om rutinerna för elektronisk ansökan, och
8. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i samband med planerade förändringar av verksamheten.

Naturvårdsverket och Statens energimyndighet får inom sina ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen om handel med utsläppsrätter och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2015:544).

62 § Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter
om förutsättningar för deltagande i projektverksamhet och om
utfärdande av utsläppsminskningsenheter. Förordning (2006:1332).

Offentliggörande och verksamhetsförbud vid överträdelser

63 § Naturvårdsverket skall offentliggöra namnen på de
verksamhetsutövare som inte överlämnar tillräckligt många
utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter. Offentliggörandet skall ske genom ett
pressmeddelande med hänvisning till verkets elektroniska
hemsida.

I 9 kap. 5 § samma lag finns bestämmelser om när
offentliggörandet får ske. Förordning (2006:1332).

63 a § En begäran som avses i 8 kap. 8 a § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska innehålla
1. en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund
för begäran,
2. uppgifter om vidtagna tillsynsåtgärder,
3. de skäl som talar för att ett verksamhetsförbud är
nödvändigt, och
4. en rekommendation om omfattningen av verksamhetsförbudet
och de villkor som det bör förenas med. Förordning (2009:910).

63 b § Naturvårdsverket ska underrätta Transportstyrelsen om
1. en begäran om förslag till verksamhetsförbud har lämnats till regeringen enligt 8 kap. 8 a § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
2. Europeiska kommissionen har beslutat om verksamhetsförbud enligt artikel 16.10 i handelsdirektivet. Förordning (2015:544).

Överklagande

64 § Bestämmelser om överklaganden finns i 9 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. I fråga om beslut
enligt 56 e § finns i 22 a § förvaltningslagen (1986:223) bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2007:742).


Övergångsbestämmelser

2004:1205
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Genom
förordningen upphävs förordningen (2004:657) om utsläpp av
koldioxid.
2. Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna
förordning skall handläggas och bedömas enligt motsvarande
äldre bestämmelser.

2006:645

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre
föreskrifter gäller för handelsperioden 2005-2007.

2006:1109

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006. För
handelsperioden 2005-2007 skall 9 § tillämpas i dess äldre
lydelse.

2009:910
1. Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2009.
2. För tiden före den 1 januari 2013 gäller att

a) en ansökan om ordinarie tilldelning enligt 33 d § ska
innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten
omfattade under 2010 och ges in senast den 31 mars 2011, om
ansökan avser tilldelning för perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012, och

b) ansökningar om ordinarie tilldelning ska överlämnas till
Europeiska kommissionen enligt 33 g § senast den 30 juni 2011, om ansökningarna avser tilldelning för perioden från
och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012.
3. För utsläpp under 2012 får en verksamhetsutövare vid
tillämpningen av 56 f § överlämna högst så många
utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar 15 procent av
det antal utsläppsrätter som verksamhetsutövaren ska
överlämna.
4. De bestämmelser i 33 a, 33 c, 33 e, 33 g och 33 i §§ som
avser tilldelning ur reserven ska tillämpas första gången för
den handelsperiod som börjar 2013.

2011:844
1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012 i fråga
om 19 g § och i övrigt den 11 juli 2011. Förordning (2011:1593).
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövning av
beslut som meddelats före den 11 juli 2011.

2014:300
1. Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2014.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och
med den 30 april 2014.


Bilaga 1

År som anläggningen       Fördelningsgrundande utsläpp
tagits i drift eller
data saknas

1998              Summan av utsläppen 1999-2001/3
1999              Summan av utsläppen 2000-2001/2
2000              Summan av utsläppen 2001-2002/2
2001              Summan av utsläppen 2002-2003/2
Förordning (2009:1327).


Bilaga 2

Denna bilaga innehåller beskrivningar av verksamheter med utsläpp av växthusgaser. Följande anvisningar gäller för bedömningen av om en verksamhet omfattas av en beskrivning.

Anvisning 1 - Verksamhetsutövare med flera verksamheter: Om en verksamhetsutövare bedriver flera verksamheter som omfattas av samma verksamhetsbeskrivning och inom samma anläggning, ska de verksamheterna anses vara en verksamhet med den produktionskapacitet som verksamheterna har tillsammans. I fråga om förbränningsanläggningar ska med produktionskapacitet avses anläggningarnas installerade tillförda effekt.

Anvisning 2 - Beräkning av tillförd effekt: När den sammanlagda tillförda effekten beräknas ska den tillförda effekten räknas samman i alla tekniska enheter som förbränner bränsle i anläggningen. Sådana enheter kan vara alla typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsförbränning, enheter för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. I beräkningen ska inte ingå enheter där den tillförda effekten är mindre än 3 megawatt, där det som förbränns utgörs av endast biomassa eller där fossila bränslen används endast vid start och avstängning.

Anvisning 3 - Tillförd effekt jämfört med tröskelvärde: Om en enhet används för en verksamhet vars tröskelvärde inte uttrycks i sammanlagd tillförd effekt, ska tröskelvärdet för denna verksamhet ha företräde vid bedömningen av om verksamheten är tillståndspliktig eller ej.

Anvisning 4 - Tillståndets omfattning när tröskelvärdet har överskridits: Om en anläggning överskrider tröskelvärdet för kapacitet i någon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 1-27 ska alla enheter som förbränner bränsle förutom enheter för förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall ingå i tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar

Beskrivning 1. Utsläpp av koldioxid från en förbränningsanläggning som
1. har en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och är

a) ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, och

b) godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i handelsdirektivet.

Trots det som anges i anvisning 4 omfattas en förbränningsanläggning för förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall endast om anläggningen är en avfallsenergianläggning. Med hushållsavfall och farligt avfall avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken och i avfallsförordningen (2011:927).

Beskrivning 2. Utsläpp av koldioxid från ett mineraloljeraffinaderi.

Med mineraloljeraffinaderi avses en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med raffinering av mineralolja.

Beskrivning 3. Utsläpp av koldioxid från ett koksverk.

Med koksverk avses en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av koks. Koksverk kan ingå i integrerade stålverk som tekniskt sett är direkt knutna till anläggningar för produktion och bearbetning av järnmetaller.

Beskrivning 4. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för rostning, sintring och pelletering av sulfidmalm eller metallhaltig malm.

Beskrivning 5. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av tackjärn eller primär eller sekundär stålproduktion till och med stränggjutning, om produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme.

Beskrivning 6. Utsläpp av koldioxid från ett valsverk, en värmningsugn, en värmebehandlingsugn, en smedja, ett gjuteri, en anläggning för ytbeläggning eller betning eller annan anläggning, om
1. verksamheten innebär produktion eller bearbetning av järnmetaller eller ferrolegeringar, och
2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 7. Utsläpp av koldioxid eller perfluorkolväten från en anläggning för primär aluminiumproduktion.

Beskrivning 8. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för sekundär aluminiumproduktion, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 9. Utsläpp av koldioxid från en produktions- eller förbränningsprocess som är direkt förknippad med produktion av legeringar, raffinering, formgjutning eller annan produktion av någon annan metall än järn, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt, inklusive bränslen som används som reduktionsmedel, som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 10. Utsläpp av koldioxid från produktion av cementklinker, om produktionen sker
1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, om ugnen inte är en roterugn, eller
2. i en roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag.

Beskrivning 11. Utsläpp av koldioxid från produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit, om produktionen eller bränningen sker
1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, om ugnen inte är en roterugn, eller
2. i en roterugn.

Beskrivning 12. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för tillverkning av glasfiber eller annan produktion av glas, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 13. Utsläpp av koldioxid från tillverkning av keramiska takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom bränning, om produktionskapaciteten överstiger 75 ton per dygn.

Beskrivning 14. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull som görs av glas, sten eller slagg, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 15. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor eller andra gipsprodukter, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 16. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial.

Beskrivning 17. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av papper eller kartong, om produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 18. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom förkolning av olja, tjära, kracknings- eller destillationsrester eller annat organiskt ämne producera kimrök, om
1. anläggningen omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser för produktion av kimrök, och
2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 18 a. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av salpetersyra.

Beskrivning 19. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av adipinsyra.

Beskrivning 20. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av glyoxal eller glyoxalsyra.

Beskrivning 21. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av ammoniak.

Beskrivning 22. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom krackning, reformering, delvis eller full oxidation eller liknande processer producera en organisk baskemikalie, om produktionskapaciteten överstiger 100 ton per dag.

Beskrivning 23. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom reformering eller partiell oxidation producera vätgas eller syntesgas, om produktionskapaciteten överstiger 25 ton per dag.

Beskrivning 24. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av natriumkarbonat eller natriumbikarbonat.

Beskrivning 25. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om lagringen innebär att anläggningen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Beskrivning 26. Utsläpp av koldioxid från en rörledning avsedd för att transportera koldioxid till en sådan lagringsanläggning som beskrivs i 25.

Beskrivning 27. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för att avskilja koldioxid från en anläggning som beskrivs i 1-24 så att gasen kan transporteras genom en sådan rörledning som beskrivs i 26. Förordning (2015:544).