Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Svensk författningssamling 2003:397

SFS nr: 2003:397
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2003-06-12
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Post- och telestyrelsen skall ompröva skyldigheter som avses i 19 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

2 § Post- och telestyrelsen får förlänga giltighetstiden för de rättigheter och skyldigheter som avses i 20 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sådana förlängningar.

3 § Post- och telestyrelsen får enligt 22 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation upphäva sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av telelagen (1993:597).