Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

t.o.m. SFS 2018:1590
SFS nr: 2003:208
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2003-05-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1590
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot vissa metaller i bilar och har meddelats med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574).

2 §   Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2017/2096.
Förordning (2018:1590).

3 §   Med personbil och lätt lastbil avses i denna förordning samma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 §   Har upphävts genom förordning (2009:235).