Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Svensk författningssamling 2002:1118
t.o.m. SFS 2016:83
SFS nr: 2002:1118
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2002-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:83
Övrig text: Rättelseblad 2004:1359 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning ges bestämmelser om kommuners och
landstings rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för
asylsökande och vissa andra utlänningar.

1 a § Migrationsverket skall träffa överenskommelser med
kommuner om mottagande av ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.

Överenskommelserna får avse dels mottagande av barn som
Migrationsverket skall anvisa till kommunen enligt 3 § andra
stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl., dels
tillfälligt mottagande av barn i avvaktan på att barnet kan
anvisas en kommun. Förordning (2006:216).

1 b § En kommun som träffat en överenskommelse enligt 1 a § har
rätt till en årlig ersättning om 500 000 kronor. Ersättningen
skall betalas före utgången av januari månad under det
kalenderår för vilken överenskommelsen gäller. För
överenskommelser som avser delar av ett kalenderår skall
ersättningen per påbörjad månad uppgå till en tolftedel av
årsbeloppet. Ersättningen skall då betalas ut inom en månad
från dagen för överenskommelsens ikraftträdande. Förordning (2006:216).

1 c § Har upphävts genom förordning (2007:620).

2 § Ersättning enligt denna förordning beslutas och betalas av
Migrationsverket.

Ersättning för kostnader

3 § En kommun har rätt till ersättning för bistånd som den har
betalat enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.

4 § För utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har en
kommun rätt till ersättning för kostnader för transport till
förläggning för asylsökande eller kostnader för transport av
ensamkommande barn till den kommun som anvisats av
Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande
av asylsökande m.fl. Förordning (2006:216).

5 § En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

Ersättning får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och som därför har rätt till utbildning i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola och, under de förutsättningar som anges i 29 kap. 3 § skollagen, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Ersättning enligt första och andra styckena betalas med
- 60 800 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen,
- 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass,
- 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och
- 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett helt år betalas ersättning med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod utgör en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.

Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kommun eller ett landsting för extra kostnader för barn i förskola eller elever med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för utbildningsverksamhet. Förordning (2015:897).

6 § Vad som sägs i 5 § ska tillämpas även i det fall en
fristående förskola eller skola har tagit emot ett sådant barn
i förskola eller en sådan elev som avses i 5 § första och
andra styckena, om förskolan eller skolan har rätt till bidrag
enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 25 § skollagen (2010:800). I sådant fall ska det belopp som betalas till
kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till den
fristående förskolan eller skolan. Förordning (2011:563).

7 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas lämnas ersättning också för vård under tiden fram till dess barnet lämnar landet. Ersättning lämnas också för vård av den som har fyllt 18 men inte 21 år, om vården påbörjats före 18 års ålder.

För barn som vårdas med stöd av socialtjänstlagen i ett hem för vård eller boende eller i ett stödboende och som anvisats till en kommun enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har en kommun rätt till ersättning med
- 1 900 kronor per barn och dygn om barnet vårdas i ett hem för vård eller boende, och
- 1 000 kronor per barn och dygn om barnet vårdas i ett stödboende.

Ett stödboende får inte ingå i sådana överenskomna platser för boende för ensamkommande barn som ger rätt till ersättning enligt 7 b §. Förordning (2016:83).

7 a § En kommun som anvisats ett barn av Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har rätt till ersättning för kostnader för en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) som avser ett ensamkommande barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Ersättning betalas med 39 000 kronor vid placering i familjehem och med 31 000 kronor vid placering i hem för vård eller boende, i stödboende eller i boende som avses i 2 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2016:83).

7 b § En kommun som träffat en överenskommelse som avses i 1 a § får också träffa överenskommelse med Migrationsverket om
hur många platser för boende som avses i 2 § andra stycket
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som
kommunen ska hålla tillgängliga och därmed få ersättning för. I dessa fall har kommunen rätt till ersättning med 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats och därutöver
ett tillägg med 300 kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningen ska betalas ut i efterskott för varje kvartal. Förordning (2013:467).

8 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för god
man till ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

9 § För utlänningar som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) beviljats tidsbegränsat
uppehållstillstånd som gäller kortare tid än ett år har en
kommun rätt till ersättning för bistånd som den har betalat
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ett landsting har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader
för utlänningar som avses i första stycket. Detta gäller inte,
om utlänningen omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. Förordning (2006:121).

9 a § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för det
bistånd som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård som har lämnats enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall till en person
som vistas här med stöd av en ansökan eller beslut om
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:121).

9 b § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för
den hälso- och sjukvård som det lämnat till personer som vistas
här med stöd av ansökan eller beslut om tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:121).

10 § Ersättning enligt någon av 3-7 a, 7 b i den del som avser tilläggsersättning med 300 kronor, och 8-9 b §§ betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal. Förordning (2016:83).

Extraordinära kostnader

11 § Utöver ersättning enligt 3-9 §§ får Migrationsverket lämna
ersättning till kommuner som haft betydande extraordinära
kostnader för personer som avses i 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Sådan ersättning
betalas efter ansökan.

Ersättning för stödinsatser

11 a § Ersättning får ges till kommuner för stödinsatser av
förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen (2001:453) till
barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ersättningen består av en fast och en rörlig del och får ges
till den kommun där barnet vistas.

Den fasta delen skall motsvara 10 procent av 50 miljoner kronor
delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga delen skall
motsvara 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet
barn som är registrerade hos Migrationsverket enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. och som vistas i respektive
kommun. Fördelningen och storleken på de belopp som betalas ut
till respektive kommun skall utgå från antalet barn som är
registrerade hos Migrationsverket den 30 april varje år. Ersättningen betalas ut under maj månad. Förordning (2006:178).

Övriga bestämmelser

12 § En ansökan om ersättning enligt någon av 3-7, 7 b i den del som avser tilläggsersättning med 300 kronor, 8-9 b och 11 §§ ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En ansökan om ersättning enligt 7 a § ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det att utredningen slutfördes.

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning. Förordning (2016:83).

13 § Ersättning som en kommun eller ett landsting mottagit
enligt denna förordning får krävas åter helt eller delvis om
den utbetalats till följd av att kommunen eller landstinget
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

En upplysning om bestämmelserna enligt denna paragraf skall tas
in i beslutet om ersättning.

14 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning. Innan sådana föreskrifter
beslutas skall samråd ske med Sveriges Kommuner och Landsting. Förordning (2007:619).

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2014:10).


Övergångsbestämmelser

2007:619

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2007.

2012:841
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

2013:467
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Förordning (2013:768).
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
som har uppkommit före ikraftträdandet för vård av barn som
vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453) och som anvisats till en kommun
enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2013:768).

2013:996
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

2014:1403
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

2015:897
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

2016:83
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.
3. I fråga om schabloniserade ersättningar för hem för vård eller boende och belagda platser som avser tid före den 1 januari 2016 får ansökan göras till och med den 31 december 2016 trots den nya bestämmelsen i 12 §.