Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

SFS nr: 1998:1370
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1998-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § Statligt utrustningsbidrag får enligt denna förordning ges till sådana sammanslutningar av konstnärer inom bild- och formområdet som har till huvudsakligt syfte att för konstnärlig produktion ställa verkstads- och produktionsresurser till sina medlemmars förfogande (kollektivverkstäder).

2 § Syftet med utrustningsbidraget skall vara att främja konstnärlig utveckling och förnyelse samt att minska konstnärernas omkostnader för framställning av konstverk.

3 § Statligt utrustningsbidrag får lämnas till kollektivverkstäder som
1. drivs av en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer,
2. bygger på medlemmarnas egna insatser, och
3. har stabil organisation och arbetsform.

4 § Ansökan om utrustningsbidrag skall göras hos Statens kulturråd.

5 § En kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag skall rapportera till Statens kulturråd hur medlen har använts.

6 § Om en kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag upphör med sin verksamhet skall den del av bidraget som återstår betalas tillbaka på det sätt och inom den tid som Statens kulturråd bestämmer.

7 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd.

8 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.