Förordning (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet

SFS nr: 1998:1368
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1998-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet.

2 §   Statsbidrag får lämnas till sådana utställare som
   1. huvudsakligen utan vinstsyfte bedriver en fortlöpande utställningsverksamhet av samtida bild- och formkonst,
   2. bedriver sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler till vilka allmänheten har god tillgång,
   3. i sin verksamhet huvudsakligen ställer ut verk av konstnärer som är verksamma i landet, och
   4. bedriver verksamhet som ägnas bl.a. åt konstbildning med inriktning på nya publikgrupper.

Statsbidrag bör i första hand lämnas till sådana utställare som under en följd av år bedrivit verksamhet som kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning skall ges i form av verksamhetsbidrag.

4 §   Ansökan om statsbidrag skall göras hos Statens kulturråd.

5 §   Utställare som har fått statsbidrag skall årligen rapportera till Statens kulturråd hur de har använt de statliga medlen.

6 §   Om en utställare som har fått statsbidrag upphör med sin verksamhet utan att ha förbrukat statsbidraget skall den del av bidraget som återstår betalas tillbaka på det sätt och inom den tid som Statens kulturråd bestämmer.

7 §   Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd.

8 §   Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.