Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

t.o.m. SFS 2018:979
SFS nr: 1998:1355
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RST
Utfärdad: 1998-10-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:979
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Definition

1 §   Med höghastighetsfartyg förstås i denna förordning ett fartyg som har en längd som överstiger 50 meter och kan uppnå en fart i meter per sekund som uppgår till eller överstiger 3,70,1667, där är deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen, dock minst 32 knop.

Anmälan om trafik med höghastighetsfartyg

2 §   Ägaren till ett höghastighetsfartyg skall, innan det sätts i trafik till eller från en svensk hamn, anmäla detta till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan enligt första stycket skall innehålla och om hur långt före trafikstart en anmälan skall ges in.
Förordning (2008:1132).

3 §   Ett höghastighetsfartyg får användas utan att en anmälan enligt 2 § har gjorts om fartyget ska användas för tjänsteutövning i Polismyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket eller den kommunala räddningstjänsten.
Förordning (2014:1266).

Särskilda trafikregler för höghastighetsfartyg

4 §   Transportstyrelsen får, efter samråd med länsstyrelserna i de län där fartyget skall framföras, besluta särskilda trafikregler för användningen av ett höghastighetsfartyg.

Trafikreglerna skall syfta till att motverka olägenheter av användningen av höghastighetsfartyget eller vara nödvändiga av säkerhetsskäl.

Om de beslutade trafikreglerna för ett höghastighetsfartyg skulle visa sig vara otillräckliga för att uppfylla sitt syfte får Transportstyrelsen, efter samråd med de berörda länsstyrelserna, utfärda nya trafikregler.
Förordning (2008:1132).

5 §   Transportstyrelsen skall skriftligen underrätta anmälaren om de särskilda trafikregler som styrelsen beslutar. En kopia av beslutet skall medföras ombord på fartyget.
Förordning (2008:1132).

6 §   Ägaren till ett höghastighetsfartyg för vilket Transportstyrelsen beslutat särskilda trafikregler skall informera om fartygets trafik i den utsträckning som styrelsen bestämmer. Förordning (2008:1132).

Ansvarsbestämmelser m.m.

7 §   Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
   1. bryter mot 2 §,
   2. bryter mot de särskilda trafikregler som beslutats enligt 4 §, eller
   3. framför ett höghastighetsfartyg utan att medföra Transportstyrelsens beslut enligt 5 §.

Straff döms inte ut enligt denna paragraf om gärningen är belagd med straff i sjölagen (1994:1009).
Förordning (2008:1132).

8 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:979).

9 §   Transportstyrelsen ska särskilt underrätta Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk och berörda länsstyrelser om beslut enligt 4 §.
Dessa myndigheter får överklaga sådana beslut.
Förordning (2011:657).


Övergångsbestämmelser

1998:1355

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Den tillämpas även på höghastighetsfartyg som har satts i trafik dessförinnan.