Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

Svensk författningssamling 1997:969

t.o.m. SFS 2016:293
SFS nr: 1997:969
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-11-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:293
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens) enligt föreskrifter som
1. har meddelats av Europeiska unionen (EU),
2. har meddelats av regeringen, eller
3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens jordbruksverk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter). Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller exportregleras enligt de författningar som anges i bilaga 1. Förordningen gäller inte heller import- eller exportregleringar i de EU-förordningar som avses i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. (Förordning 2011:662).

Licensmyndigheter

2 § Statens jordbruksverk är licensmyndighet för de varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som anges i bilaga 2.

Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor. (Förordning 2011:662).

3 § Trots vad som föreskrivs i 2 § är, om inte något annat är särskilt föreskrivet, Kommerskollegium licensmyndighet för varor för vilka föreskrifter om importlicens eller exportlicens meddelas med anledning av förbud som har införts,
1. med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, eller
2. i förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av EG.

4 § Om inte annat följer av andra föreskrifter skall licensmyndigheterna, var och en inom sitt licensområde enligt 2 §, utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat skall sköta enligt EG:s förordningar om import eller export av varor.

Varors ursprung

5 § Regler om hur ursprunget ska bestämmas för de varor som det krävs import- eller exportlicens för finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Förordning (2016:293).

Hantering av varor som inte övergått till fri omsättning

6 § I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning och som det har föreskrivits importlicenstvång för gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Förordning (2016:293).

Bestämmelser om verkställighet

7 § Licensmyndigheterna får, inom sitt licensområde enligt 2 §, efter behövligt samråd med Tullverket meddela de föreskrifter som krävs för verkställighet av import- och exportregleringar. Förordning (1999:543).

Ansvarsbestämmelser

8 § Bestämmelser om påföljd för olovlig import eller export av varor och för försök till det finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1278).

Överklagande

9 § Bestämmelser om överklagande av beslut som licensmyndigheterna har meddelat med stöd av denna förordning finns i 4 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.


Bilaga 1

Författningar som avses i 1 § andra stycket

Import
1. Föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
3. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429).

Export
1. Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
3. lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
4. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
5. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429). Förordning (2000:1069).


Bilaga 2

Varor för vilka Statens jordbruksverk är licensmyndighet

A. Samtliga varor i följande kapitel i Kombinerade nomenklaturen

Kap. 1     Levande djur
Kap. 2     Kött och andra ätbara djurdelar
Kap. 4     Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara
        produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans
Kap. 6     Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter
        o.d.; snittblommor och snittgrönt
Kap. 7     Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller
        rotknölar
Kap. 8     Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av
        citrusfrukter eller meloner
Kap. 9     Kaffe, te, matte och kryddor
Kap. 10     Spannmål
Kap. 11     Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse;
        inulin; vetegluten
Kap. 17     Socker och sockerkonfektyrer
Kap. 18     Kakao och kakaoberedningar
Kap. 19     Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller
        mjölk; bakverk
Kap. 20     Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller
        andra växtdelar
Kap. 21     Diverse ätbara beredningar
Kap. 23     Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin;
        beredda fodermedel
Kap. 24     Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning
Kap. 31     Gödselmedel
B. Följande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 35 och 38 i Kombinerade nomenklaturen, nämligen

HS-nr      Varuslag
0301-0307    Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra
        ryggradslösa vattendjur
0504      Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än
        fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda,
        frysta, saltade, i saltlake, torkade eller
        rökta
ur 0506     Mjöl av ben eller kvicke
ur 0507     Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar,
        klor och näbbar
ur 0508     Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt
        preparerade men inte tillformade; mjöl och
        avfall av blötdjursskal
ur 0511     Animaliska produkter från andra djur än fisk,
        kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
        vattendjur med undantag för senor, avklipp och
        liknande avfall av oberedda hudar och skinn,
        inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
        döda djur av sådana slag som omfattas av kap.
        1, olämpliga som livsmedel; produkter av fisk
        eller av kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa
        vattendjur; döda djur av sådana slag som
        omfattas av kap. 3, olämpliga som livsmedel
1201      Sojabönor, även sönderdelade
1202      Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte
        rostade eller på annat sätt tillagade
1203      Kopra
1204      Linfrön, även sönderdelade
1205      Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
1206      Solrosfrön, även sönderdelade
1207      Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även
        sönderdelade
1208      Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med
        undantag av mjöl av senapsfrön
1209      Frön, frukter och sporer av sådana slag som används
        som utsäde
1210      Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad
        eller i form av pelletar; lupulin
1212      Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor
        och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade,
        även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska
        produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten
        Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används
        främst som livsmedel, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans
1213      Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även
        hackade, malda, pressade eller i form av pelletar
1214      Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö,
        lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner,
        vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar
1501      Ister, annat grisfett och fjäderfäfett, annat än
        sådant enligt nr 0209 och 1503
1502      Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller
        getter, andra än sådana enligt nr 1503
1503      Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin
        och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt
        beredda
1504      Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
        fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade
        men inte kemiskt modifierade
1505      Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett
        (inbegripet lanolin)
1506      Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
        sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte
        kemiskt modifierade
1507      Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade
1508      Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade
1509      Olivolja och fraktioner av denna olja, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade
1510      Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt
        fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men
        inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av
        dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner
        enligt nr 1509
1511      Palmolja och fraktioner av denna olja, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade
1512      Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt
        fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
        kemiskt modifierade
1513      Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt
        fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
        kemiskt modifierade
1514      Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
        dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1515      Andra vegetabiliska fetter och feta oljor
        (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter
        eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1516      Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
        fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller
        delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller
        elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
        bearbetade
1517      Margarin; ätbara blandningar och beredningar av
        animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av
        fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel,
        andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana
        fetter eller oljor enligt nr 1516
1518      Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
        fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade,
        dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom
        upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt
        kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt
        nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av
        animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller
        av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta
        kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
1522      Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta
        oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller
        vegetabiliska vaxer
1601      Korv och liknande produkter av kött,
        slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter
1602      Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller
        konserverade på annat sätt
1603      Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur,
        blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
1604      Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och
        kaviarersättning som framställts av fiskrom
1605      Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
        vattendjur, beredda eller konserverade
2201      Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort
        mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker
        eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö
2202      Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat
        vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
        eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med
        undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt
        nr 2009
2203      Maltdrycker
2204      Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts
        alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009
2205      Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med
        växter eller aromatiska ämnen
2206      Andra jästa drycker, t. ex. äppelvin (cider),
        päronvin och mjöd
2208      Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av
        mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra
        spritdrycker
2209      Ättika
2510      Naturliga kalciumfosfater, naturliga
        aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
2814      Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
ur 2834     Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat
ur 2835     Kalium- och kalciumpolyfosfater (inbegripet meta-
        och pyrofosfater), kaliumortofosfater och
        kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)
ur 3502     Albuminer
3505      Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex.
        förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på
        basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse
ur 3507     Enzympreparat innehållande födoämnen
ur 3809     Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som
        används inom textil-, pappers- eller läderindustrin
        eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse
        eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i
        detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst
        1 kg netto)
3823      Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från
        raffinering; tekniska fettalkoholer
ur 3824     Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
        på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
Förordning (2011:662).


Bilaga 3 Har upphävts genom förordning (2011:662).