Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

Svensk författningssamling 1997:61
t.o.m. SFS 2000:611
SFS nr: 1997:61
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1997-02-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2000:611
Upphävd: 2010-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1574
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande föreskrifter

1 § Vid Göteborgs universitet finns det ett sekretariat för
genusforskning. Sekretariatet är en sådan inrättning för
särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:1013).

Uppgifter

2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv
främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att
betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och
informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet
finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att
- överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja
spridningen av dess resultat,
- analysera behovet av genusforskning inom alla
vetenskapsområden, och
- arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
genusperspektivens betydelse.

Organisation

3 § Sekretariatet leds av en styrelse som består av en
ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av
regeringen. En av ledamöterna utses efter förslag av
Göteborgs universitet.

4 § Under styrelsen leds sekretariatet av en föreståndare som
utses av styrelsen.

Styrelsens uppgifter

5 § Sekretariatets styrelse skall besluta i frågor som rör
planeringen av sekretariatets verksamhet. Styrelsen skall
också besluta om budgetering och användning av de medel som
anslås för sekretariatets verksamhet eller annars ställs till
sekretariatets förfogande.

Redovisning

6 § Sekretariatets verksamhet skall redovisas särskilt i den
redovisning som Göteborgs universitet lämnar till regeringen
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Förordning (2000:611).