Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden

t.o.m. 2002:1053
SFS nr: 1996:730
Departement/myndighet: Justitiedepartementet PO
Utfärdad: 1996-06-19
Ändrad: t.o.m. 2002:1053
Upphävd: 2006-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1076
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Registernämnden har till uppgift att i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva frågor om utlämnande av

1.   uppgifter från register som omfattas av lagen
  (1998:620) om belastningsregister,
   2.   uppgifter från register som omfattas av lagen
  (1998:621) om misstankeregister,
   3.   uppgifter från register som omfattas av
  polisdatalagen (1998:622), eller
4.   övriga uppgifter som Rikspolisstyrelsen eller
  Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen om de inte
  ingår i en förundersökning eller särskild undersökning i
  kriminalunderrättelseverksamhet.
Nämnden skall pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Nämnden skall vidare granska Säkerhetspolisens behandling av uppgifter enligt polisdatalagen (1998:622), särskilt med avseende på 5 § polisdatalagen. Förordning (1999:1138).

Sammansättning

2 §   Nämnden består av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

3 §   Säkerhetspolisen tillhandahåller nämnden kanslifunktioner, sammanträdeslokaler och föredragande. Förordning (2002:1053).

Verksförordningens tillämpning

4 §   Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tilllämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,
24 § om ärendenas avgörande,
26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., och

31 § om myndighetens beslut.
Förordning (1997:668).

5 §   Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Berättelse till regeringen

6 §   Nämnden skall varje år före den 1 mars lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Ärendenas handläggning

7 §   När en framställan om utlämnande av uppgifter har kommit in till nämnden, skall nämnden sammanträda så snart det kan ske. Nämnden skall vidare alltid sammanträda om någon av ledamöterna begär det.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden.

8 §   Nämnden är beslutför om ordföranden och minst tre av de övriga ledamöterna är närvarande.

9 §   En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet.
Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör lämnas ut, får ordföranden lämna över ärendet till regeringen, om ordföranden anser att uppgiften ändå bör lämnas ut.

10 §   har upphävts genom förordning (1997:668).

11 §   För fullgörandet av sin tillsynsuppgift enligt 1 § tredje stycket har nämnden rätt att få del av
   1. uppgifter ur SÄPO-registret och
   2. de övriga uppgifter Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen (1998:622). Förordning (1999:82).

12 §   Nämnden får i arbetsordningen eller särskilda beslut lämna över till ordföranden eller vice ordföranden att besluta i ärenden av brådskande eller enkel beskaffenhet. Nämnden får på samma sätt lämna över till någon som tjänstgör vid nämnden att fatta beslut i ärenden av enkel beskaffenhet, beslut av administrativ art eller beslut under beredningen av ett ärende.

Förordnanden

13 §   Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 §   Nämnden förordnar efter samråd med Rikspolisstyrelsen föredragande för en bestämd tid.


Övergångsbestämmelser

1999:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Vid tillämpningen av 1 § skall med belastningsregister även avses person- och belastningsregistret till dess samtliga uppgifter utgått ur detta register.