Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Svensk författningssamling 1995:938
t.o.m. SFS 2013:526
SFS nr: 1995:938
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1995-06-08
Omtryck: SFS 1998:81
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:526
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Utbildningsbidrag får lämnas enligt denna förordning till
den som antas eller redan har antagits till en utbildning på
forskarnivå vid ett universitet eller en högskola som staten är
huvudman för eller vid Handelshögskolan i Stockholm. Med
högskola avses i denna förordning dessa lärosäten. Förordning (2010:1777).

Bidragets storlek

2 § Utbildningsbidrag ska lämnas med 15 500 kronor i månaden
vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier ska utbildningsbidrag
lämnas med lägst 50 procent av helt bidrag. Förordning (2008:1263).

Bidragstiden

3 § Utbildningsbidrag får lämnas för högst tolv månader i
sänder (bidragsår). Förordning (1998:81).

4 § För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en
doktorsexamen eller en konstnärlig doktorsexamen får
utbildningsbidrag lämnas för sammanlagt högst två bidragsår
och tio månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än
som motsvarar helt bidrag under ett bidragsår och
fem månader.

För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en
licentiatexamen eller en konstnärlig licentiatexamen eller
för utbildning på forskarnivå vid en högskola som staten inte
är huvudman för, får utbildningsbidrag lämnas för sammanlagt
högst fyra bidragsår och tio månader. Det får dock inte
lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under två
bidragsår och fem månader.

Från de tider som anges i första och andra styckena ska
avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har
haft utbildningsbidrag. Förordning (2013:526).

4 a § Utbildningsbidrag ska, med undantag för vad som anges i
andra stycket, lämnas för längre tid än vad som sägs i 4 § om
det finns särskilda skäl, exempelvis ledighet på grund av
sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och
studentorganisationer eller föräldraledighet.

För utbildning på forskarnivå vid en högskola som staten inte
är huvudman för får i sådana fall som anges i första stycket
utbildningsbidrag lämnas för längre tid än vad som sägs i 4 §. Förordning (2013:526).

5 § Av 5 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) framgår det
att den som har fått utbildningsbidrag under vissa
förutsättningar skall anställas som doktorand under en del av
studietiden.

Utbildningsbidrag får inte tas emot för den tid när doktoranden
är anställd som doktorand. Förordning (1998:81).

Ansökningen

6 § Utbildningsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökningen skall
vara egenhändigt underskriven av den sökande. Uppgifterna i
ansökningen skall avges på heder och samvete.

Ansökningen skall ges in inom den tid och i den ordning som
högskolan bestämmer. Förordning (1998:81).

Prövningen av ansökningen

7 § Ansökningen ska prövas av högskolan. Förordning (2010:1777).

8 § När utbildningsbidrag beviljas skall företräde ges åt dem
som bäst kan tillgodogöra sig utbildningen.

De som tidigare har fått utbildningsbidrag och som med framgång
har ägnat sig åt utbildning på forskarnivå skall ha företräde
till bidrag. Förordning (2007:430).

9 § En högskola får bestämma att utbildningsbidrag i vissa fall
får lämnas bara under förutsättning att doktoranden anställs
som assistent vid högskolan. Förordning (1998:81).

Utbetalningen

10 § Utbildningsbidrag skall betalas ut av högskolan månadsvis
i efterskott. Förordning (1998:81).

11 § Om sjukpenning eller föräldrapenning lämnas enligt
socialförsäkringsbalken för tid under vilken doktoranden har
utbildningsbidrag, ska bidraget minskas med det belopp som har
lämnats. Detta gäller dock inte sjukpenning eller
föräldrapenning som är relaterad till en inkomst som
doktoranden har samtidigt med utbildningsbidraget. Förordning (2010:1777).

Utbildningsbidrag vid frånvaro

12 § Doktoranden har rätt att behålla utbildningsbidraget vid
1. ledighet på grund av sjukdom enligt bestämmelserna i 3 kap. 26-32 §§ studiestödsförordningen (2000:655),
2. ledighet i samma omfattning som gäller för
föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken,
3. tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i en kurs
i u-landskunskap vid Sida-SANDÖ, om dessa omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår,
4. ledighet för vård av närstående i samma omfattning som
doktoranden har rätt till ersättning enligt 47 kap. 3 § första
stycket, 4, 6, 8, 9, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken,
5. hinder i utbildningen på grund av beslut enligt
smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § den lagen, livsmedelslagen (2006:804),
föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen
eller EU-bestämmelser som kompletteras av den lagen, och
6. förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och
studentorganisationer.

Utbildningsbidrag under sjukdom får inte lämnas för den tid då
doktoranden studerar utomlands.

Bara om det finns särskilda skäl får en doktorand som har helt
bidrag undervisa vid högskolan eller utföra något annat arbete
som omfattar mer än 20 procent av full arbetstid. Utöver vad
som följer av denna förordning får en doktorand som har
utbildningsbidrag inte ägna sig åt någon verksamhet som kan
fördröja studierna. Förordning (2010:1777).

Ändrade förhållanden

13 § Om doktorandens förhållanden ändras på ett sådant sätt att
utbildningsbidrag inte ska lämnas, ska doktoranden omedelbart
anmäla detta till högskolan. Förordning (2010:1777).

14 § Om doktoranden försummar sina studier, ska högskolan dra
in rätten till utbildningsbidraget. Förordning (2010:1777).

Återkrav

15 § Om en doktorand obehörigen har fått utbildningsbidrag och
har insett eller borde ha insett detta, kan det som har
betalats ut för mycket omedelbart krävas tillbaka av högskolan.

På belopp som krävs tillbaka ska det betalas ränta från den dag
då medlen togs emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt
med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om
det finns särskilda skäl, kan en återbetalningsskyldig befrias
helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan. Förordning (2010:1777).

Överklagande

16 § Beslut enligt 15 § får överklagas till Överklagandenämnden
för högskolan. I övrigt får ett beslut som har meddelats av en
högskola enligt denna förordning inte överklagas.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte
överklagas. Förordning (2010:1777).

17 § Föreskrifterna i 113 kap. 3-17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas i fråga om ärenden om
utbildningsbidrag som i första instans handläggs av
Försäkringskassan. Förordning (2013:395).

17 a § Har upphävts genom förordning (2010:1777).

18 § Har upphävts genom förordning (2010:1777).

Ytterligare föreskrifter

19 § De ytterligare föreskrifter som behövs för
Försäkringskassans tilllämpning av denna förordning meddelas av
Försäkringskassan. Förordning (2004:963).


Övergångsbestämmelser

1998:81
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.
2. Äldre bestämmelser, utom 2 § första stycket och 4 §, skall
tillämpas till och med den 30 juni 1999 på den som har fått
utbildningsbidrag före ikraftträdandet. Förordning (1998:161).
3. Beträffande den som har antagits till forskarutbildning
före den 1 april 1998 skall de äldre bestämmelserna i 4 § tillämpas med avseende på forskarutbildning som bedrivs före
utgången av år 2003. Dock skall de äldre bestämmelserna i 4 § tillämpas utan denna tidsgräns på den som har fått
utbildningsbidrag före den 1 januari 1998. Förordning (2001:24).

2001:24

Denna förordning träder i kraft, i fråga om punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (1998:81) om ändring
i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
den 1 mars 2001, och i övrigt den 1 juli 2001.

2004:263

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har fattats
enligt smittskyddslagen (1988:1472) före ikraftträdandet.

2004:963
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande omprövning och överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2013:395
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2013:526

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2013 och
tillämpas i fråga om bidrag för utbildning på forskarnivå som
påbörjas efter den 31 december 2013.