Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Svensk författningssamling 1993:712
t.o.m. SFS 2010:1746
SFS nr: 1993:712
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1993-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1746
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas ekonomiskt
stöd i form av bidrag eller ersättning för avhjälpande av fukt- och mögelskador i en- och tvåbostadshus så att huset kan
fungera tillfredsställande som bostad eller för att på annat
sätt täcka kostnader med anledning av sådana skador. Stöd
lämnas i mån av tillgång på medel i statens fond för fukt- och
mögelskador.

Frågor om stöd ur fonden för fukt- och mögelskador prövas av en
särskild nämnd som i denna förordning betecknas fondstyrelsen. I fråga om den prövning, ärendehantering och verksamhet i
övrigt som fondstyrelsen gör, bedriver eller förfogar över för
tillämpningen av förordningen, är Fonden för fukt- och
mögelskador en förvaltningsmyndighet. Förordning (2007:1062).

2 § Som förutsättningar för stöd gäller att
1. husägaren är konsument eller dödsbo efter konsument,
2. huset är avsett som bostad för permanent bruk och används
för sådant ändamål, och
3. ansökan om stöd gjorts senast den 1 oktober 2007. Förordning (2007:675).

Bestämmelser om bidrag m.m.

Vissa hus som är högst 10 år gamla

3 § Till ägare av hus som har färdigställts före den 31 augusti 1985 och vid tidpunkten för ansökan är högst 10 år gammalt
lämnas bidrag till hela reparationskostnaden, minskad med en
självrisk som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Som förutsättning för bidrag enligt första stycket gäller att
huset har uppförts åt konsument på total- eller
generalentreprenad enligt skriftligt avtal eller sålts som
nybyggt i samband med marköverlåtelse eller överlåtelse av
tomträtt. Stöd kan lämnas även om huset har uppförts åt
konsument enligt annat skriftligt avtal om det finns särskilda
skäl.

Om husägaren genom vårdslöshet medverkat till eller förvärrat
skadan i vidare mån än som täcks av självrisken, kan
fondstyrelsen besluta om förhöjd självrisk. Förordning (2010:1746).

Övriga hus

4 § I andra fall än som avses i 3 § lämnas bidrag till ägare
av hus som är yngre än 30 år. Bidrag lämnas inte till ägare av
hus som färdigställts under år 1989 och senare. Förordning (2004:1383).

5 § En husägare som får bidrag enligt 4 § skall som självrisk
bära en del av reparationskostnaden. Självrisken utgör det
högsta av följande belopp, nämligen
1. ett belopp som motsvarar en trettiondel av
reparationskostnaden, multiplicerat med husets ålder, eller
2. 50 000 kr.

Självrisken får sättas ned om den har bestämts enligt första
stycket 1 och huset i de delar som berörs av de
bidragsgrundande åtgärderna är väl underhållet eller nyligen
har rustats upp.

Självrisken får höjas eller bidrag vägras, om det är påkallat
med hänsyn till vad husägaren vid förvärvstillfället känt till
eller bort känna till om husets skick. Självrisken får höjas
även i fall som avses i 3 § tredje stycket. Förordning (1999:1198).

6 § Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även i andra fall
än de som avses i 4 §, under förutsättning att ändamålet med stödet
är förenligt med fondens syfte.

6 a § har upphävts genom förordning (1999:1198).

Gemensamma bestämmelser

7 § Bidrag får inte lämnas om
1. huset är upplåtet med bostadsrätt,
2. huset är uthyrt och hyresinkomsten skall beskattas som inkomst
av näringsverksamhet,
3. skadan har uppstått av ålder och bruk, vanvård, bristfälligt
underhåll eller liknande,
4. skadan omfattas av garantiåtagande, försäkring eller
ansvarsutfästelse,
5. skadan ersatts genom lagakraftägande dom eller genom
förlikning som nuvarande eller tidigare ägare träffat om skadan,
eller
6. ägaren vid förvärvet känt till skadan eller bristen.

8 § Fondstyrelsen meddelar ett särskilt beslut i frågan om sökanden
kan få bidrag enligt denna förordning, självriskens storlek och vilka
huvudsakliga åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att huset
skall fungera tillfredsställande som bostad.

I beslutet skall anges vilka villkor för bidrag som skall gälla enligt 9 § första stycket.

9 § Om husägaren vill få bidrag enligt fondstyrelsens beslut skall
han meddela styrelsen detta inom en månad från det att han fick
del av beslutet. Har fondstyrelsen begärt det, skall husägaren
dessutom
1. överlåta sin rätt till nedsättning av köpeskilling och skadestånd
på staten intill det belopp som utbetalas från fonden,
2. förbinda sig att samråda med fondstyrelsen i fråga om
nedsättning av köpeskilling och skadestånd i sådan del som inte
omfattas av överlåtelse enligt 1,
3. förbinda sig att medverka till de utredningar och lämna de
upplysningar som behövs för att statens rätt skall kunna tas till
vara,
4. förbinda sig att återbetala vad fonden utgivit, i den mån skadan
ersätts på annat sätt, och
5. erlägga självrisk enligt 3 eller 5 § eller ställa motsvarande
säkerhet.

Har husägaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt första
stycket, beslutar fondstyrelsen om bidrag. I annat fall får ärendet
avskrivas.

10 § Finner fondstyrelsen att de åtgärder som bedöms vara
nödvändiga inte är försvarliga med hänsyn till kostnaden, skall
husägaren i stället erbjudas skälig ersättning.

11 § Om huset inte kunnat användas som bostad under den tid
skadan reparerats, har husägaren rätt till ersättning för
skäliga utlägg för logi under denna tid, dock högst med en
fjärdedel av det vid tidpunkten för avhjälpandet gällande
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1746).

12 § Ansökan om stöd skall göras hos fondstyrelsen. Ansökan om utbex
talning av stödet skall ha gjorts senast tre år efter att
fondstyrelsen meddex lat beslut enligt 9 § andra stycket om bidrag i
ärendet.

Fondstyrelsen får utfärda närmare föreskrifter om utbetalningen av
stödet. Förordning (1995:805).

Återbetalning av bidrag

13 § En husägare som lämnats bidrag enligt 3, 4 eller 6 § ska
betala tillbaka en viss del av bidraget, om fastigheten säljs
inom tre år från den dag fondstyrelsen enligt 9 § andra stycket
beslutat om bidrag och överskott uppkommer.

Överskott ska anses ha uppkommit till den del köpeskillingen med
mer än ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken överstiger det belopp som
bidragsmottagaren lagt ner för att förvärva och förbättra
fastigheten.

Överlåts fastigheten inom ett år från det beslut som anges i
första stycket, ska bidraget återbetalas med tre fjärdedelar av
överskottet, eller om bidragsbeloppet är lägre än överskottet,
tre fjärdedelar av bidragsbeloppet. Säljs fastigheten efter ett
år men inom två år ska hälften av överskottet eller
bidragsbeloppet återbetalas. Säljs fastigheten efter två år men
inom tre år ska en fjärdedel återbetalas. Om det finns särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten
jämkas. Förordning (2010:1746).

14 § Om husägaren säljer fastigheten inom tre år från den dag
fondstyrelsen enligt 9 § andra stycket beslutat om bidrag, skall
han meddela detta till fondstyrelsen och samtidigt lämna uppgift
om köpeskillingen.

Husägaren skall i beslutet om bidrag underrättas om sin
uppgiftsskyldighet enligt första stycket och om att han kan bli
återbetalningsskyldig.

Myndighetens ledning

15 § Fonden för fukt- och mögelskador leds av en nämnd (fondstyrelsen). Förordning (2007:1062).

16 § Har upphävts genom förordning (2007:1062).

17 § Fondstyrelsen består av högst fem ledamöter, som utses av
regeringen. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara
styrelsens ordförande. Ordföranden är fondstyrelsens chef. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Ledamöterna
förordnas för högst tre år.

18 § Kammarkollegiet utför kansligöromål åt fondstyrelsen enligt
avtal mellan Kammarkollegiet och fondstyrelsen. Avtalet får endast
avse den tid och den kansliverksamhet för fondstyrelsen för vilken
regeringen i särskilt beslut ställt resurser till förfogande.

Fondstyrelsen får i mån av behov, inom ramen för tilldelade medel
för förvaltningskostnader, anlita utomstående för beredning av
ärenden om stöd eller för andra särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

19 § Fondstyrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det.

20 § Fondstyrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är
närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig
om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

21 § I en arbetsordning eller genom särskilda beslut får det
överlämnas åt ordföranden, vice ordföranden eller en tjänsteman
som hos Kammarkollegiet utför kansligöromål åt fondstyrelsen,
att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är
sådana som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:1062).

22 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får dock medges att ärende som handläggs enligt 21 § avgörs utan föredragning.

23 § Om någon som har närvarit vid den slutliga handläggningen av
ett ärende eller föredraganden anmäler skiljaktig mening skall detta
antecknas.

24 § I arbetsordning eller särskilda beslut skall bestämmas vem som
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärendena.

25 § Fondstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna
förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1166).

Övriga bestämmelser

26 § Utbetalning av medel från fonden ombesörjs av
Kammarkollegiet på det sätt fondstyrelsen bestämmer.

Kammarkollegiet svarar för fondens räkenskaper.

27 § Statens talan på grund av överlåtelse enligt 9 § första stycket 1 utförs av Kammarkollegiet på uppdrag av fondstyrelsen. Medel
som inflyter tillfaller fonden.


Övergångsbestämmelser

28 § Fonden för fukt- och mögelskador omfattas inte av de
bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser
1. delegering (5 §),
2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §),
3. beslutförhet (15 och 16 §§),
4. föredragning (20 §),
5. anställning av myndighetschef, överdirektör och annan
personal (23 §),
6. uppdrag som ställföreträdare (24 §),
7. myndighetens rätt att företräda staten inför domstol (27 §),
och
8. ärendeförteckning (29 §). Förordning (2007:1062).

1993:712
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och
mögelskador i småhus, m.m. skall upphöra att gälla.
2. Den upphävda förordningen skall dock tillämpas om
ansökningen kommit in till fondstyrelsen före den 1 juli 1993 och
de äldre bestämmelserna är förmånligare för sökanden.

1995:805
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. De nya bestämmelserna i 4 § tillämpas i ärenden i vilka ansökan
kommit in till fondstyrelsen efter ikraftträdandet.
3. De nya bestämmelserna i 6 a § tillämpas även i ärenden i vilka
ansökan kommit in till fondstyrelsen före ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna i 12 § i deras nya lydelse tillämpas i ärenden i
vilka beslut har meddelats före den 1 juli 1995. I sådana fall skall
dock treårspexH rioden räknas från den 1 juli 1995.

1999:1198

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
1. I ärenden där ansökan kommit in före ikraftträdandet
tillämpas 5 § i dess äldre lydelse, om detta innebär att
husägarens självriskbelopp blir lägre.
2. I ärenden där beslut enligt 8 § har fattats men där beslut
enligt 9 § andra stycket inte meddelats före ikraftträdandet
eller där beslut enligt 9 § andra stycket meddelats efter den 1 juli 1999, får fondstyrelsen utan särskild ansökan meddela nytt
beslut med tillämpning av 5 § i dess nya lydelse, om detta
innebär att husägarens självriskbelopp blir lägre.

2004:1383
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.
2. För ansökningar som kommit in till fondstyrelsen före den 1 september 2004 gäller 4 § i sin äldre lydelse.