Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter

Svensk författningssamling 1993:1053
t.o.m. SFS 2014:1238
SFS nr: 1993:1053
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1993-09-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1238
Övrig text: Rättelseblad 2008:1284 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Med vattenskoter avses i denna förordning en farkost vars
längd understiger fyra meter och som
1. har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som
främsta drivkälla och
2. har utformats för att framföras av en eller flera personer
som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än
befinner sig i den. Förordning (2004:607).

2 § Vattenskotrar får användas endast i allmän farled och i
sådana vattenområden som avses i 3 § första stycket. Förordning (2004:607).

3 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka
vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som
vattenskotrar får användas i. Sådana föreskrifter skall dock
alltid meddelas för
1. vattenområde som är så starkt påverkat av annan mänsklig
verksamhet att tillkommande buller och andra störningar från
vattenskoteranvändning inte kan anses utgöra en betydande
olägenhet för allmänheten eller miljön,
2. vattenområde utan närhet till bostadsområde eller
fritidshusområde och som har ringa värde för natur- och
kulturmiljövården, biologisk mångfald, friluftslivet,
fritidsfisket eller yrkesfisket, och
3. annat vattenområde där vattenskoteranvändning inte medför
olägenheter för allmänheten genom buller eller andra störningar
och inte heller medför risk för skador eller störningar av
betydelse för djur- eller växtlivet eller spridande av
smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgränsning av
allmänna farleder för vattenskoteranvändning, om det behövs för
att sådana olägenheter eller skaderisker som avses i första
stycket 3 inte skall uppkomma, samt om körning till och från
allmän farled.

I 4 a § finns särskilda bestämmelser för tävling eller
uppvisning.

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyltning av sådana
områden som avses i första stycket.

Länsstyrelsen skall på lämpligt sätt hålla information
tillgänglig för allmänheten om var vattenskotrar får användas. Förordning (2004:607).

3 a § Kustbevakningen får använda vattenskoter i
tjänsteutövning även i andra vattenområden än de som avses i 2 §. I övrigt får Sjöfartsverket efter samråd med
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om, eller ge dispens i
enskilda fall för, användning av vattenskoter vid sjöräddning
eller för annat samhällsnyttigt ändamål i andra vattenområden
än de som avses i 2 §. Förordning (2008:1284).

3 b § Den som framför en vattenskoter skall anpassa färdväg,
hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i
onödan. Förordning (2004:607).

4 § Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter om användning
av vattenskoter inom ett vattenområde ska länsstyrelsen höra
Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och
berörda kommuner i den omfattning som behövs.

Länsstyrelsen ska underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen,
Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och Polismyndigheten om de föreskrifter som
meddelats. Förordning (2014:1238).

4 a § Länsstyrelsen får efter samråd med kommunen och
Polismyndigheten medge att vattenskotrar får användas
tillfälligt för tävling eller uppvisning utanför
vattenområden som avses i 3 §. Förordning (2014:1238).

4 b § Av 2 kap. 2 § andra stycket sjötrafikförordningen (1986:300) följer att länsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor om
begränsningar och förbud att använda ett vattenområde för trafik med
fartyg i samband med tävlingsverksamhet eller motsvarande. Förordning (1996:318).

5 § Den som framför en vattenskoter i strid mot 2 §, 3 b § eller föreskrifter meddelade med stöd av 3 § döms till
penningböter.

Straff döms inte ut enligt denna paragraf, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller
annan lag. Förordning (2004:607).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut. Förordning (2011:623).


Övergångsbestämmelser

1993:1053

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

1995:217

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.