Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.

Svensk författningssamling 1992:308
t.o.m. SFS 2016:582
SFS nr: 1992:308
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1992-05-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:582
Övrig text: Rättelseblad 2008:109 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos
Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Anmälan ska vara
undertecknad av verkställande direktören.

En anmälan får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad
med elektronisk signatur enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:109).

1 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Anmälan ska vara undertecknad av verkställande direktören.

En anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och underskrift. Förordning (2016:582).

2 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ En anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos
registreringsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av
näringsidkaren.

Anmälan får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad
med elektronisk signatur enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:109).

2 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ En anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos registreringsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av näringsidkaren.

Anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:582).

3 § Byggentreprenad som drivs under högst ett år av ett
utländskt företag som är etablerat utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller av en svensk eller
utländsk medborgare som är bosatt utanför EES omfattas inte av
kravet på filial eller föreståndare. Förordning (2011:724).

Registreringsförfarandet

4 § En anmälan för registrering av en filial ska ange
1. det utländska företagets firma, rättsliga form,
nationalitet, säte och adress samt filialens firma,
2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art,
3. filialens postadress,
4. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
samt postadress för personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., för
filialens verkställande direktör och revisor, för vice
verkställande direktör och revisorssuppleant, om sådan blivit
utsedd, samt för firmatecknare, om det utländska företaget är
ett bankföretag,
5. hemvist för verkställande direktören, om postadressen
avviker från hemvistet,
6. den som är huvudansvarig för revisionen, om revisionsbolag
blivit utsett,
7. företagets och filialens räkenskapsår,
8. uppgift om det utländska register där företaget är
registrerat, och
9. uppgift om företagets organisationsnummer i det utländska
registret.

Anmälan ska även innehålla
1. en försäkran på heder och samvete om att filialens
verkställande direktör inte är i konkurs, eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
2. en försäkran på heder och samvete om att firmatecknare inte
är i konkurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, om anmälan avser en bankfilial,
3. en försäkran på heder och samvete om att personer som har
fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska
filialer m.m. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
4. en försäkran på heder och samvete om att revisorerna
uppfyller de krav som enligt revisorslagen (2001:883) uppställs för auktoriserad respektive godkänd revisor, och
5. en försäkran på heder och samvete att de personer som avses
i första stycket 4 har åtagit sig uppdragen.

När anmälan ges in ska avgift enligt 20 § betalas. Förordning (2011:724).

5 § Tillsammans med anmälan för registrering ska inges
1. bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat,
2. kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling
som gäller för företaget,
3. kopia av företagets och i förekommande fall moderföretagets
årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren,
4. bevis att företaget inte är i konkurs,
5. bestyrkt kopia av sådan fullmakt för verkställande
direktören som avses i 10 § första stycket lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m., och
6. kopia av tillstånd från Finansinspektionen om att få driva
bankrörelse från filial i Sverige, om filialen är en bankfilial
till ett utländskt kreditinstitut med säte utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om den som anmäls som verkställande direktör, vice
verkställande direktör eller, om det utländska bolaget är ett
bankföretag, firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska
det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan
identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får
kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att
säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2011:105).

6 § Bestämmelserna i 4 § gäller i tillämpliga delar även sådan
anmälan enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. som
görs efter det att en filial har registrerats. Om anmälan avser
mer än en ändring av adress eller hemvist, ska det förhållande
som anmäls styrkas med kopia av protokoll, skriftlig förklaring
av det utländska företaget eller annan handling. Vid anmälan om
att en ny verkställande direktör, vice verkställande direktör
eller sådan bemyndigad person som avses i 10 § andra stycket
lagen om utländska filialer m.m. blivit utsedd ska iakttas vad
som sägs i 4 § första stycket 4 och 5 och andra stycket samt 5 § 5. Förordning (2011:105).

7 § När ansökan görs av annat utländskt företag än ett aktiebolag
eller en ekonomisk förening, gäller bestämmelserna i 4 § i tillämpliga
delar.

8 § En anmälan om föreståndare ska ange
1. näringsverksamhetens art och den kommun där verksamheten ska
bedrivas, och
2. föreståndarens namn, personnummer och postadress. Föreståndarens hemvist ska anges om postadressen avviker från
hemvistet.

Anmälan ska även innehålla en försäkran på heder och samvete om
att föreståndaren har åtagit sig uppdraget och att han eller
hon inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (2008:109).

9 § Tillsammans med anmälan om föreståndare ska det ges in en
bestyrkt kopia av sådan fullmakt som avses i 24 § andra stycket
lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Förordning (2008:109).

10 § Vid anmälan om att en ny föreståndare blivit utsedd skall
iakttas vad som sägs i 8 § första stycket 2 och andra stycket
samt 9 §.

11 § Har upphävts genom förordning (2008:109).

12 § Om dokument som avses i 5 § 1, 2 eller 3 är avfattade på
ett främmande språk, får registreringsmyndigheten begära att
sökanden ger in en översättning till svenska av innehållet i
dokumenten. Myndigheten får inte begära att en sådan
översättning ska vara auktoriserad. Förordning (2011:724).

12 a §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ En försäkran på heder och samvete enligt denna
förordning får undertecknas med elektronisk signatur enligt
föreskrifter som registrerings-myndigheten får meddela. Förordning (2008:109).

12 a §/Träder i kraft I:2016-07-01/ En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:582).

12 b §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Handlingar som ska fogas till anmälningar och som har
upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela. Registreringsmyn-digheten
får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer
som får användas för att en handling ska få ges in som
elektroniskt original. Förordning (2008:109).

12 b §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Handlingar som ska fogas till anmälningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original. Förordning (2016:582).

12 c § En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet
ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får
även ges in i original. Om handlingen har upprättats
elektroniskt, ska bestämmelserna i 12 b § tillämpas. Förordning (2008:109).

Filialregistret

13 § Filialregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos
registreringsmyndigheten. Förordning (2001:931).

13 a § Filialregistret skall ge offentlighet åt den information
som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för
1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,
2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som
registreras i filialregistret,
3. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,
4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser filialer som registreras i filialregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:931).

13 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för filialregistret. Förordning (2001:931).

13 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:931).

13 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 13 a § medge direktåtkomst till filialregistret. Förordning (2001:931).

13 e § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:931).

13 f § Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om
den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift
i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling
som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att
handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2008:109).

13 g § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2008:109).

14 § Om registrering beviljas skall de uppgifter som anges i 4 § första
stycket föras in i filialregistret.

Bestämmelser om förutsättningar för vice verkställande direktörs
tjänstgöring eller om inskränkningar i övrigt i rätten att teckna
filialens firma får inte registreras.

15 § Om det genom dom som äger laga kraft har förklarats att en
registrering, som avser annat än personuppgift, inte skulle
gjorts eller att andra förhållanden som antecknats inte längre
gäller, skall det på anmälan av en part antecknas i registret
att den tidigare anteckningen avförs ur registret. Vid anmälan
skall bestyrkt kopia av domen med lagakraftbevis ges in till
registreringsmyndigheten. Förordning (2001:931).

16 § Om registrering beviljas, ska de handlingar som ges in i
samband med anmälan biläggas filialregistret. Sådana handlingar
ska för varje filial sammanföras i akter. Förordning (2008:109).

16 a § På begäran av en filial ska filialens e-postadress och
telefonnummer antecknas i filialregistret. Förordning (2012:59).

17 § Handlingar som anges i 13 § lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m. ska hållas tillgängliga hos
registreringsmyndigheten. Förordning (2008:109).

17 a § Vid sökning efter uppgifter som avser en filial som inte
längre är registrerad får endast det utländska företagets
organisationsnummer och firma och filialens organisationsnummer
och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än
fem år sedan filialen avregistrerades.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får
endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt det utländska företagets
organisationsnummer och firma och filialens organisationsnummer
och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2008:109).

17 b § Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter enligt 13 a § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Förordning (2008:109).

Kungörande av uppgifter i registret

18 § I en kungörelse enligt 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m. skall anges dagen för registreringen, den filial som åsyftas, den
kommun där filialkontoret är beläget och den anteckning som gjorts i
registret.

Handläggning av ärende om registrering av filial eller
anmälan av föreståndare

18 a § I ett ärende om registrering av filial eller anmälan av
föreståndare enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m. ska registreringsmyndigheten meddela beslut inom två
veckor efter det att en fullständig anmälan kom in till
myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av
ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle
förlängas med högst två veckor. Sökanden ska informeras om
skälen för att handläggningstiden förlängs innan den
ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig anmälan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2011:724).

Prövning av vissa frågor

19 § Bolagsverket prövar frågor om undantag enligt 2 a § andra
stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Finansinspektionen prövar frågor om undantag enligt 10 § tredje stycket samma lag. Förordning (2011:724).

Elektronisk ingivning

19 a § Ansökningar enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. får överföras
elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om
elektronisk överföring enligt första stycket. Förordning (2011:724).

Bemyndigande

19 b § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter enligt 14 a § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. om avfattningen av
och innehållet i den redovisning som enligt bestämmelserna i 11-14 §§ samma lag skall lämnas för verksamhet i filial till
1. utländskt kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande
slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och
2. utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag
som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag. Förordning (2008:109).

Avgifter

20 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska
för registreringen och dess kungörande samt för ärendets
handläggning och prövning, avgifter betalas med följande
belopp:
1. vid anmälan för registrering av en filial, 2 000 kronor, och
2. vid anmälan eller anteckning i registret i övrigt, 800 kronor.

Avgiften för en anmälan om registrering återbetalas inte om
handläggningen av ärendet har påbörjats. Förordning (2011:105).

20 a § Avgift ska inte betalas i ärenden som gäller
1. avregistrering av filial,
2. registrering av ändrad postadress,
3. anmälan enligt 15 §,
4. anmälan enligt 19 § andra stycket lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m. som görs av en borgenär eller av den
vars rätt är beroende av att det finns någon som får företräda
filialen, eller
5. eget utträde från uppdrag som revisor eller
revisorssuppleant. Förordning (2011:105).

21 § För handläggning och prövning av vissa frågor enligt
lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska avgifter
betalas med följande belopp:
1. undantag från kravet på filial eller föreståndare (2 a § andra stycket), 1 200 kronor,
2. undantag från bosättningskravet (9 §), 685 kronor, och
3. anmälan om föreståndare (25 §), 800 kr.

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

När Finansinspektionen prövar en fråga om undantag enligt 10 § tredje stycket lagen om utländska filialer m.m. gäller 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) i fråga om avgiftens storlek
m.m., varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2011:724).

Underrättelser

22 § När någon registreras som verkställande direktör, vice
verkställande direktör, person som bemyndigats att ta emot
delgivning enligt 10 § andra stycket lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m., revisor, revisorssuppleant eller
firmatecknare för utländskt bankföretags filial, ska
Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När
verket tar bort en sådan registrering från registret, ska den
som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av
åtgärden på hans eller hennes särskilda postadress eller
folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas,
den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det
är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte. Förordning (2015:129).


Övergångsbestämmelser

1995:1604
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har
inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

2000:1082
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit
in till Patent- och registreringsverket före förordningens
ikraftträdande.

2003:1045
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 2 § som har inletts före ikraftträdandet.

2004:31
1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit
in till Patent- och registreringsverket före förordningens
ikraftträdande.

2004:373
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Ärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.

2009:1097
1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna i 18 a § tillämpas endast i fråga om
ansökningar som kommit in till registreringsmyndigheten
efter ikraftträdandet.