Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Svensk författningssamling 1991:339
t.o.m. SFS 2011:1445
SFS nr: 1991:339
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1991-05-08
Omtryck: SFS1991:1425
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1445
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om miljöavgift
enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion och om förfarandet vid
tillgodoföring av avgiftsmedel enligt 15 § samma lag. Förordning (2002:817).

2 § Naturvårdsverket meddelar föreskrifter om krav på
mätutrustning enligt 5 § andra stycket lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Naturvårdsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av lagen om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion och denna förordning. Förordning (2002:817).

3 § Till en sådan deklaration som avses i 9 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
skall fogas en ansökan om tillgodoföring enligt 15 § samma lag. Av ansökan skall den sökandes energiproduktion under
redovisningsperioden framgå. Förordning (2002:817).

4 § Naturvårdsverket skall senast den 28 februari året
efter redovisningsperiodens utgång till regeringen lämna
förslag om den del av avgiftsmedlen som skall tas i anspråk
för verkets verksamhet under redovisningsperioden enligt
lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid
energiproduktion, denna förordning och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller förordningen.

Naturvårdsverket skall senast den 30 juni året efter
redovisningsperiodens utgång till regeringen lämna förslag om
den tillgodoföring till de avgiftsskyldiga som skall gälla
för redovisningsperioden. Förslaget skall utgå från de
ansökningar som ges in enligt 3 §. Förordning (1998:1294).

5 § När miljöavgift debiteras skall avräkning ske för vad som
skall tillgodoföras den avgiftsskyldige. Överskjutande belopp
betalas ut till den avgiftsskyldige senast två månader efter
den dag då avgiften skall betalas in. Förordning (2002:817).

6 § Den som skall vara registrerad hos Naturvårdsverket enligt 8 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider
vid energiproduktion skall göra anmälan till Naturvårdsverket
senast två veckor innan verksamheten påbörjas, om inte verket
föreskriver annat. Den avgiftsskyldige skall underrätta
Naturvårdsverket om ändringar av förhållanden som uppgetts i
anmälan. Förordning (2002:817).

7 § Belopp som avser miljöavgift enligt lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
ska anges i hela krontal så att öretal faller bort. Förordning (2011:1445).

8 § Har upphävts genom förordning (2011:1445).

9 § Har upphävts genom förordning (2011:1445).

10 § Underrättelse till den avgiftsskyldige skall sändas i
vanligt brev. Om det är av betydelse att få bevis för att en
handling kommer den avgiftsskyldige eller någon annan till
handa, skall dock delgivning ske.

Om vite har förelagts skall den som avses med föreläggandet
delges detta.

Beslut enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion som meddelas efter den 30 juni
sjätte året efter redovisningsperiodens utgång och som innebär
att den avgiftsskyldige inte får fullt bifall till sin begäran
om omprövning eller att Naturvårdsverket på eget initiativ
omprövar beslut till den avgiftsskyldiges nackdel, skall delges
den avgiftsskyldige. Förordning (2002:817).

11 § Naturvårdsverket fastställer sådant formulär till
deklaration som avses i 10 § lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Förordning (2002:817).


Övergångsbestämmelser

2002:817

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Den äldre
lydelsen av 7 § skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
sådan miljöavgift som lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter skall tillämpas på.

2011:1445
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.