Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

Svensk författningssamling 1991:1321
t.o.m. SFS 2011:1525
SFS nr: 1991:1321
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1991-10-03
Omtryck: SFS 1993:981
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1525
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om
rehabiliteringsersättning enligt 31 och 31 a kap. socialförsäkringsbalken. Förordning (2011:1525).

Rehabiliteringsersättning vid utbildning

2 § Rehabiliteringsersättning får lämnas till den som genomgår
1. yrkesutbildning,
2. allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en
nödvändig förberedelse för yrkesutbildning, eller
3. orienterande utbildning i datateknik för personer med bristfällig
eller föråldrad skolutbildning. Förordning (1992:933).

3 § För en utbildning som kan finansieras med studiemedel
enligt avdelning B i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) eller därmed jämförlig utbildning får
rehabiliteringsersättning lämnas endast om utbildningen
omfattar högst 40 studieveckor, och
1. inte är en fortsättning eller en avslutning på en tidigare
påbörjad eftergymnasial utbildning, och
2. inte heller är en del av en längre sammanhållen
eftergymnasial utbildning. Förordning (2001:266).

Särskilt bidrag

4 § Särskilt bidrag lämnas för
1. ordinarie kursavgifter inom det reguljära utbildningsväsendet,
dock inte till den del avgiften avser kostnader för kost eller logi,
2. kostnader för tal- och punktskriftsböcker,
3. merkostnader för läromedel åt handikappade som inte betalas av
kursanordnaren eller ansvarig sjukvårdshuvudman,
4. hälften av andra skäliga kostnader för läromedel som inte betalas
av kursanordnaren till den del kostnaderna överstiger 300 kronor
sammanlagt för studietiden, och
5. skäliga resekostnader för studieresor och traktamente med 75 kronor per dag för sådana resor inom landet som medför
övernattning och som är obligatoriska för utbildningen. Är det
fördelaktigt från kostnadssynpunkt lämnas dock bidrag för
kostnader för en sådan resa som sker till något annat land inom
Norden.

I fråga om särskilt handikappanpassat boende lämnas särskilt
bidrag enligt första stycket 1 även för kursavgifter som avser
kostnader för logi. Förordning (1993:981).

5 § Till den som dagligen reser mellan bostaden och platsen för
rehabiliteringen lämnas särskilt bidrag för skäliga kostnader för
resorna till den del kostnaderna överstiger 300 kronor per månad. Till den som genomgår rehabilitering på sin ordinarie arbetsplats
lämnas ersättning dock endast i den mån det är skäligt med hänsyn
till de resekostnader som den försäkrade skulle ha haft om han hade
förvärvsarbetat i sitt ordinarie arbete. Förordning (1993:981).

6 § Till den som har sin ordinarie bostad så långt från
rehabiliteringsorten att avståndet överstiger rimligt pendlingsav- stånd och som därför bor tillfälligt där eller som i annat fall
har särskilda skäl att bo tillfälligt på rehabiliteringsorten under
tiden för rehabiliteringen lämnas särskilt bidrag för
1. kostnaden för resor mellan den ordinarie bostaden och
rehabiliteringsorten vid rehabiliteringens början och slut samt vid
uppehåll i rehabiliteringen som är längre än tio kalenderdagar i
följd, och
2. kostnaden för en resa i månaden för den bidragsberättigade eller
för en familjemedlem eller en annan närstående upp till det belopp
som svarar mot kostnaden för en resa tur och retur mellan
rehabiliteringsorten och den ordinarie bostaden, samt
3. traktamente under rehabiliteringstiden med 109 kronor per dag
under högst fem dagar per kalendervecka.

Bestämmelsen i första stycket 2 tillämpas endast om rehabiliteringen
är förlagd till Sverige eller annat nordiskt land och omfattar minst 30 dagar.

Traktamente enligt första stycket 3 lämnas inte för tid då
logikostnad ersätts enligt 4 § andra stycket eller 8 §. Förordning (1993:981).

7 § Resekostnader ersätts enligt följande grunder.

För resa med ett allmänt kommunikationsmedel ersätts skälig
kostnad. Med skälig kostnad avses kostnaden för det
billigaste färdsättet. Även om billigare färdsätt finns, ska
kostnaden för resa med flyg anses skälig, om det med hänsyn
till tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att
göra resan med flyg. Vid bedömningen av om kostnaden för resa
med flyg är skälig, ska beaktas om resmålet hade kunnat nås
genom en billigare flygresa samma dag.

Kostnaden för resa med egen bil ersätts om det med hänsyn
till tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att
göra resan med bil. Ersättning lämnas dock med högst 185 öre
per kilometer.

I andra fall ersätts resekostnaden med kostnaden för annat
lämpligt färdmedel. Förordning (2009:1485).

8 § För en försäkrad som avses i 6 § och som genomgår rehabilitering
under högst 30 dagar lämnas ersättning för styrkta logikostnader om
kostnaderna är godtagbara med hänsyn till prisläget på orten. Förordning (1993:981).

9 § För en försäkrad som tillfälligt genomgår rehabilitering på en
annan ort än den ordinarie rehabiliteringsorten lämnas ersättning
för styrkta logikostnader, om kostnaderna är godtagbara med
hänsyn till prisläget på orten.

Det som sägs i första stycket gäller under de första 30 dagarna av
rehabiliteringstiden för den som
1. genomgår rehabilitering på en ort som ligger på ett avstånd som
överstiger rimligt pendlingsavstånd från såväl den ordinarie
bostaden som den ordinarie rehabiliteringsorten, eller
2. i annat fall har särskilda skäl att bo på den ort där den tillfälliga
rehabiliteringen genomförs.

Om ett uppehåll görs i rehabilitering enligt första stycket och
uppehållet överstiger tio dagar i följd, anses ny tillfällig
rehabilitering föreligga.

10 § Om det är nödvändigt att en handikappad försäkrad som
genomgår rehabilitering åtföljs av en ledsagare i samband med
rehabiliteringen, får i de fall som avses i 6 § 1 och 2 ersättning
lämnas för resa, uppehälle och förlorad arbetsförtjänst för
ledsagaren. Sådan ersättning får även lämnas under högst tio dagar,
om det är önskvärt att en ledsagare deltar i träning av den
handikappade.

11 § Kostnaderna för resa och uppehälle för en ledsagare som avses
i 10 § ersätts enligt följande.

Resekostnader ersätts enligt de grunder som anges i 7 § andra--fjärde
styckena.

Traktamente för en hel dag får lämnas med högst 100 kronor. Vid
flerdagsförrättningar får traktamentet dock uppgå till högst 200 kronor per dag. Ersättning lämnas för styrkt logikostnad, om
kostnaden är godtagbar med hänsyn till prisläget på orten.

Förlorad arbetsförtjänst ersätts med den faktiska förlusten. Förordning (1993:981).

12 § Särskilt bidrag betalas ut i efterskott. Bidrag får dock betalas
ut i förskott, om det finns särskilda skäl.

Avbryts utbildningen skall förskottet återbetalas, om det inte finns
särskilda skäl emot det.

Bemyndiganden

13 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om
rehabiliteringsersättning vid sådan ledighet som avses i 31 kap. 5 § 2 socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1677).

14 § Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:896).


Övergångsbestämmelser

1991:1321
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Om en utbildning har beviljats med stöd av 2 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och sjukpenning har utgetts under
utbildningen enligt 3 kap. 8 § samma lag, allt i paragrafernas lydelse
före den 1 januari 1992, skall rehabiliteringsersättning lämnas för
den del av den beslutade utbildningen som avser tid efter
ikraftträdandet.
3. Om en försäkrad under arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har uppburit
sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med
stöd av 6 kap. 5 § samma lag skall rehabiliteringsersättning lämnas
för den del av den beslutade rehabiliteringen som avser tid efter
den 30 juni 1993. Förordning (1993:736).

1992:933

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 1992. De nya
bestämmelserna i 6 § skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1992. I fråga om ersättning som avser tid före den 1 juli 1992 gäller 6 § i sin äldre lydelse.

1993:981

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993. I fråga om
ersättning som avser tid före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser. Särskilt bidrag enligt de nya bestämmelserna i 4 § första stycket 1 lämnas även för ordinarie kursavgifter vid
studieförbund om rehabiliteringen har beviljats senast den 30 juni 1993.

2001:550

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2009:1485

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid
före ikraftträdandet.