Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Svensk författningssamling 1991:1273
t.o.m. SFS 2008:1031
SFS nr: 1991:1273
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2008:1031
Upphävd: 2011-05-02
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:338
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i
byggnader i enlighet med bestämmelserna i 2 § första stycket 3 och 6 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m.m., skall en byggnads ägare se till att
funktionskontroll av ventilationssystem görs enligt
bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2006:1296).

2 § Boverket får meddela föreskrifter om att vissa typer av
ventilationssystem och system i vissa slag av byggnader skall
vara helt eller delvis undantagna från bestämmelserna i denna
förordning.

Boverket får i enskilda fall medge att en byggnadsägare under
viss tid, dock högst 5 år, helt eller delvis undantas från
bestämmelserna i denna förordning, om det finns särskilda skäl. Förordning (2000:93).

3 § Till sådan sakkunnig (funktionskontrollant) som avses i 16 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m. får endast
den godkännas som har den utbildning och erfarenhet som behövs och
som är lämplig för uppgiften.

Ett beslut om riksbehörighet skall vara tidsbegränsat och får begränsas
till visst slag av anläggningar eller ventilationssystem.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om funktionskontrollanter
med riksbehörighet. Förordning (1994:1216).

4 § Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem
första gången tas i bruk (första besiktning) och därefter
regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande
besiktning).

Boverket får, efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, meddela föreskrifter om intervaller för
återkommande besiktning.

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet i första stycket
på återkommande besiktning. Förordning (2008:1031).

5 § Vid den första besiktningen skall kontrolleras
1. att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet
överensstämmer med gällande föreskrifter,
2. att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i
byggnaden,
3. att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt
tillgängliga för dem som skall sköta systemet, och
4. att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den återkommande besiktningen skall det kontrolleras att
funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak
överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs
i bruk samt att kraven enligt första stycket 2-4 är uppfyllda.

Vid den återkommande besiktningen skall det dessutom undersökas
vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra
energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför
ett försämrat inomhusklimat. Förordning (2006:1296).

6 § Vid varje besiktning skall protokoll föras. I protokollet
skall antecknas
1. resultatet av kontrollen och undersökningen enligt 5 §, och
2. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets
drifttider och installerade eleffekt som behövs för att kunna
beräkna den mängd energi som används för ventilation av
byggnaden.

Ett exemplar av protokollet skall lämnas till byggnadens ägare
och ett exemplar sändas till sådan nämnd som avses i 9 §. Förordning (2006:1296).

7 § Ett intyg skall utfärdas om genomförd besiktning med
angivande av datum för besiktningen. Byggnadens ägare skall
anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden. Förordning (2006:1296).

8 § Om besiktningen föranleder anmärkningar i något av de
avseenden som anges i 5 §, skall byggnadens ägare snarast
möjligt avhjälpa påtalade brister. Förordning (2006:1296).

9 § Den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet skall i enlighet med
vad som föreskrivs i plan- och bygglagen (1987:10) övervaka att
ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt denna
förordning och enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av förordningen. Förordning (2006:1296).


Övergångsbestämmelser

1991:1273

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

I sådana byggnader där ventilationssystem redan tagits i bruk när
denna förordning träder i kraft, skall den första funktionskontrollen
utföras före utgången av år 1993 eller den senare tidpunkt som boverket
föreskriver.

1993:989

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993. Den nya
bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1993.

1994:1216
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Beslut om riksbehörighet för sakkunnig som meddelats eller kan
komma att meddelas enligt äldre bestämmelser skall fortsätta att
gälla under den tid som anges i beslutet dock längst till utgången
av år 1999.
3. Äldre bestämmelser skall gälla för ärenden om riksbehörighet för
sakkunnig som inte slutligt avgjorts och där ansökan kommit in
till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag före den 1 juli 1995. Förordning (1994:1529).