Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

t.o.m. SFS 2013:590
SFS nr: 1987:778
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1987-06-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:590
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller fondmedel som förvaltas av Kammarkollegiet och som inte utgör stiftelse. Den gäller också donationsmedel som en myndighet uppdragit åt Kammarkollegiet att förvalta enligt 11 § donationsförordningen (1998:140). Förordning (1998:141).

Medelsplacering

2 § Kammarkollegiet ska se till att de förvaltade medlen placeras så att kraven på god avkastning och riskspridning tillgodoses. Förordning (2011:497).

3 § Medlen ska placeras i
1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag som driver verksamhet i Sverige,
2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent med hemvist i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och teckningsoptioner som är inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige eller andra, med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument, eller
4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag eller andra, med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument.

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får derivatinstrument användas. De underliggande tillgångarna för dessa instrument ska i så fall utgöras av eller hänföra sig till tillgångar av det slag som avses i första stycket, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt andra stycket som handlas direkt mellan parterna under de förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder. Förordning (2013:590).

Allmänna begränsningar

4 § Sådana finansiella instrument som anges i 3 § första stycket 3 och 4 och andra stycket får utgöra högst 60 procent av de förvaltade tillgångarnas bokförda värde.

Av det totala marknadsvärdet för de förvaltade tillgångar som utgörs av finansiella instrument som anges i första stycket får
- högst 10 procent utgöras av instrument som anges i 3 § första stycket 3 och motsvarande instrument som utgör underliggande tillgång i derivatinstrument enligt 3 § andra stycket, som har utfärdats av en och samma emittent, och
- högst 20 procent utgöras av andelar som avses i 3 § första stycket 4 i en och samma fond eller ett och samma fondföretag. Förordning (2011:497).

5 § Placeringen av de tillgångar som Kammarkollegiet förvaltar får till högst 5 procent av röstvärdet för samtliga aktier ske i ett och samma aktiebolag

Riskhantering

6 § Kammarkollegiet ska ha
1. en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med kapitalförvaltningen och hur dessa risker ska hanteras, och
2. interna instruktioner för hantering av de risker som anges i 1.

Kammarkollegiet ska fortlöpande se över beskrivningen och instruktionerna och följa upp hur instruktionerna följs. Förordning (2011:497).


Övergångsbestämmelser

1987:778

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1987.

Genom förordningen upphävs
1. Kungl. Maj:ts brev den 29 juni 1951 om handelsflottans pensionsanstalts fondmedel såvitt avser punkt 2,
2. Kungl. Maj:ts beslut den 14 mars 1969 med placeringsregler för allmänna arvsfonden,
3. regeringens beslut den 25 juni 1981 med bestämmelser för förvaltning av Kulturfondens för Sverige och Finland kapital.

1998:141
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.
2. För redan gjorda placeringar gäller de nya föreskrifterna först från den 1 januari 1999.

2004:79
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 3 § om andelar i värdepappersfonder skall också gälla andelar i en sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.