Förordning (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar

SFS nr: 1984:579
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1984-06-14
Upphävd: 2001-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1078
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En sammanslutning eller stiftelse som driver en museijärnväg kan få statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning.

Med museijärnväg avses sådan järnväg där det huvudsakliga syftet med verksamheten är att återskapa en äldre järnväg och där regelbunden annonserad trafik för allmänheten förekommer.

2 §   Statsbidrag kan lämnas till större investeringar vid en museijärnväg, om
   1. sammanslutningen eller stiftelsen i väsentlig utsträckning själv bidrar till investeringen genom medlemmarnas egen arbetsinsats och
   2. verksamheten i övrigt i huvudsak finansieras genom biljettintäkter, överskott av varuförsäljning och liknande samt stöd från kommuner och landstingskommuner.

3 §   Frågor om statsbidrag prövas av statens kulturråd. Innan rådet meddelar beslut med anledning av en ansökan om bidrag skall berörda kommuner och landstingskommuner beredas tillfälle att yttra sig.

4 §   Beslut av statens kulturråd enligt denna förordning får inte överklagas.

5 §   Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens kulturråd.