Förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ

SFS nr: 1982:502
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1982-06-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § För att stödja konsthantverket och främja dess utveckling och förnyelse kan statsbidrag enligt denna förordning ges till sammanslutningar av konsthantverkare (konsthantverkskooperativ).

2 § För att få bidrag skall sammanslutningen
1. bestå av yrkesverksamma konsthantverkare,
2. bedriva verksamhet som bygger på medlemmarnas egna insatser,
3. uppvisa viss stadga i organisation och arbetsformer,
4. ha till huvudsakligt syfte att ställa ut och försälja medlemmarnas arbeten.

3 § Frågor om bidrag prövas av statens kulturråd efter särskild ansökan.

4 § Vid fördelningen av bidrag skall hänsyn tas dels till den konst närliga kvaliteten och det kulturpolitiska värdet i sammanslutningens verksamhet, dels till verksamhetens omfattning, dels ock till sammanslutningens behov av bidrag för sin fortsatta verksamhet.

5 § Bidrag kan utgå i form av ett årligt verksamhetsbidrag.

6 § Kulturrådet får föreskriva villkor för bidraget. Sådant villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som utbetalts eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

7 § Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas.

8 § Kulturrådet meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.