Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Folkomröstningslag (1979:369)

Svensk författningssamling 1979:369
t.o.m. SFS 2010:1427
SFS nr: 1979:369
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1979-05-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1427
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna lag gäller för folkomröstningar som avses i 8 kap. 2 § första stycket 5 regeringsformen. Lag (2010:1427).

2 § Den myndighet som avses i 3 kap. 1 § vallagen (2005:837) är
central myndighet också för folkomröstning. Lag (2005:840).

3 § För folkomröstning är riket indelat i omröstningsdistrikt. Del av kommun som vid val enligt vallagen (2005:837) bildar ett
valdistrikt utgör ett omröstningsdistrikt. Lag (2005:840).

4 § För folkomröstnings genomförande svarar inom varje kommun
valnämnd som avses i 3 kap. 3 § vallagen (2005:837).

När folkomröstning förrättas i samband med val till riksdagen
tjänstgör de röstmottagare i ett valdistrikt som har utsetts
enligt 3 kap. 6 § vallagen också som omröstningsförrättare. Inför annan folkomröstning utser valnämnden för varje
omröstningsdistrikt minst fyra personer att vid omröstningen
tjänstgöra som omröstningsförrättare i distriktet. Vad som i 3 kap. vallagen föreskrivs om röstmottagare tillämpas beträffande
särskilt utsedd omröstningsförrättare. Lag (2005:840).

5 § Rösträtt vid folkomröstning tillkommer den som är
röstberättigad vid val till riksdagen.

Frågan om en person har rösträtt avgörs på grundval av en före
omröstningen upprättad röstlängd. Om inte omröstningen hålls
samtidigt med ett annat val enligt vallagen (2005:837) skall
röstlängd för omröstningen upprättas med tillämpning av 5 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ vallagen. Bestämmelserna i 15 kap. den lagen
om överklagande av beslut om rättelse av röstlängd skall gälla
även i fråga om överklagande i samband med en omröstning. Lag (2005:840).

6 § När en folkomröstning skall förrättas, skall, i den mån den
centrala valmyndigheten inte bestämmer annat, för var och en
som enligt den röstlängd som upprättats för omröstningen är
röstberättigad vid omröstningen upprättas ett röstkort med
uppgifter om den röstberättigade. Röstkortet skall dessutom
innehålla uppgifter om omröstningen till ledning för den
röstberättigade. För folkomröstning och val till riksdagen som
äger rum samtidigt upprättas gemensamt röstkort. I fråga om
röstkort tillämpas i övrigt 5 kap. 8--10 §§ vallagen (2005:837).

Centrala valmyndigheten bör på lämpligt sätt sprida kännedom
bland allmänheten om tid och sätt för röstning och om de
bestämmelser i övrigt som gäller för folkomröstningen. Myndigheten bör vidare inför folkomröstning i grundlagsfråga på
lämpligt sätt sprida kännedom bland allmänheten om lydelsen av
det förslag som omröstningen avser. Lag (2005:840).

7 § Vid folkomröstningen får användas endast röstsedlar som
tillhandahålls av centrala valmyndigheten.

För varje förslag som är föremål för omröstning framställs röstsedlar
försedda med tryckt meningsyttring. Dessutom skall finnas blanka
röstsedlar. Röstsedlar för en och samma omröstning skall vara lika till
storlek, färg och material.

8 § Statsverket svarar för kostnaderna för framställning av det
antal röstsedlar som behövs.

I lokal där omröstning äger rum skall de röstande ha tillgång
till
1. röstsedlar för varje förslag som är föremål för
folkomröstning och
2. blanka röstsedlar.

De kuvert som används vid folkomröstning skall tillhandahållas
av den centrala valmyndigheten. Lag (2005:840).

9 § Ingen får rösta för mer än ett förslag i en omröstning. Den som inte
önskar rösta för något av förslagen får avlämna blank röstsedel.

10 § Röstning sker på dagen för folkomröstningen i
omröstningslokalen för det omröstningsdistrikt där den röstande
är upptagen i röstlängd. Röstberättigad, som på grund av
vistelse utom riket eller på annan ort inom riket eller av
annat skäl finner sig vara förhindrad att rösta på tid och
plats som nu sagts, får rösta i en röstningslokal inom landet
eller hos svensk utlandsmyndighet.

Om flera omröstningar äger rum samtidigt, skall den som röstar
i en röstningslokal inom landet eller hos utlandsmyndighet vid
ett och samma tillfälle utöva sin rösträtt i samtliga
omröstningar som han vill deltaga i. Om omröstning äger rum i
samband med val till riksdagen, skall röstande som nu har
angivits, som önskar delta både i omröstningen och i valet,
avge sin röst i folkomröstningen samtidigt som han röstar i
valet.

I fråga om röstningen och om den vidare behandlingen av röster
som har avgivits i en röstningslokal inom landet eller hos
utlandsmyndighet tillämpas i övrigt bestämmelserna om ordinarie
val till riksdagen i 7, 8 och 10 kap. vallagen (2005:837). Om
folkomröstning äger rum i samband med extra val till riksdagen
eller om den inte omfattar hela riket, tillämpas i stället de
bestämmelser i nämnda kapitel som avser val som inte gäller
hela landet.

I lokal där röstning äger rum skall vid folkomröstning i
grundlagsfråga texten till det förslag som avses med
omröstningen finnas tillgänglig. Lag (2005:840).

11 § Rösterna räknas preliminärt i omröstningslokal och hos
valnämnd. Därvid tillämpas bestämmelserna i 11 och 12 kap. vallagen (2005:837). Har omröstning förrättats samtidigt med
val till riksdagen, sker granskningen av förtidsröster
gemensamt för omröstningen och valet.

Vid räkningen ordnas röstsedlarna i grupper efter
meningsyttring. Blanka röstsedlar bildar en grupp. Antalet
röstsedlar inom varje grupp räknas och antalet antecknas i
protokollet. Röstsedlarna läggs därefter gruppvis in i
särskilda omslag. På omslagen antecknas vilken grupp röstsedlar
omslaget innehåller och röstsedlarnas antal.

Vid rösträkning hos valnämnd används en urna för varje
omröstning och för varje område som bildar en valkrets vid val
av kommunfullmäktige. Lag (2005:840).

12 § Rösterna räknas slutligt av länsstyrelsen. Rösterna skall
därvid redovisas särskilt för varje område som bildar en
valkrets vid val av kommunfullmäktige. Vid rösträkningen skall 13 kap. 1-6 §§ vallagen (2005:837) gälla. Lag (2005:840).

13 § Röstsedel är ogiltig om den
1. ej är sådan som för omröstningen har tillhandahållits av centrala
valmyndigheten eller
2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen har blivit
anbragt på röstsedeln med avsikt.

Finns i ett röstkuvert flera likalydande röstsedlar, skall endast en
röstsedel räknas. Finns i annat fall i ett röstkuvert mer än en
röstsedel, är röstsedlarna ogiltiga. Lag (1993:1401).

14 § Sedan rösträkningen inom länsstyrelsen har verkställts,
läggs röstsedlarna in i särskilda omslag, de godkända för sig
och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas. Röstsedlarna
förvaras minst ett år efter det att sammanräkningsförrättningen
har avslutats.

Förrättningen avslutas genom att protokollet läggs fram för
granskning. Protokollet sänds genast till centrala
valmyndigheten. Lag (1997:162).

15 § Centrala valmyndigheten sammanräknar för hela riket de avgivna
rösterna på grundval av protokollen från länsstyrelserna och
tillkännager folkomröstningens utgång genom kungörelse i Post- och
Inrikes tidningar. Därmed är folkomröstningen avslutad. De handlingar
som rör folkomröstningen läggs i säkert förvar och bevaras minst ett år
efter det att omröstningen har avslutats.

16 § Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten
fastställt utgången av folkomröstning, förs hos
Valprövningsnämnden. I fråga om sådan talan tillämpas
bestämmelserna i 15 kap. 5 §, 6 § första stycket 4 och andra
stycket samt 7 och 8 §§ vallagen (2005:837) vad avser
överklaganden av riksdagsval samt 11 och 12 §§ samma kapitel.

Talan får föras av den som enligt röstlängd var röstberättigad
vid folkomröstningen samt av den som enligt beslut som sägs i 5 kap. 6 § vallagen var utesluten från rösträtt. Talan får också
föras av ett parti eller en kampanjkommitté som har verkat för
något av de förslag som omröstningen har gällt. Lag (2005:840).

17 § Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av
folkomröstning, för vilken myndighet svarar, förekommit
avvikelse från föreskriven ordning eller har någon hindrat
omröstningen, förvanskat avgivna röster eller otillbörligen
verkat vid omröstningen på något annat sätt, skall
Valprövningsnämnden, om det med fog kan antas att vad som har
förekommit har inverkat på utgången av omröstningen, vid
prövning av ett överklagande av omröstningen upphäva denna i
den omfattning som behövs och förordna om ny omröstning
beträffande ett eller flera områden som bildar valkrets vid val
av kommunfullmäktige eller, om rättelse kan åstadkommas genom
förnyad rösträkning, uppdra åt centrala valmyndigheten att
vidta sådan rättelse. Förordnande om ny omröstning får dock,
såvitt gäller rådgivande folkomröstning, meddelas endast om vad
som förekommit kan ha lett till att resultatet av
folkomröstningen har blivit missvisande med hänsyn till
omröstningens ändamål.

Om enligt bestämmelse i lag talan mot visst beslut inte får
föras eller skall föras i särskild ordning, får omständighet
som avses med beslutet inte åberopas vid besvär som avses i
denna paragraf. Lag (2002:69).

18 § Inför rådgivande folkomröstning anges i särskild lag den fråga som
skall ställas till folket samt tidpunkten för omröstningen.