Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Byggproduktlag (1992:1535)

Svensk författningssamling 1992:1535
SFS nr: 1992:1535
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1992-12-21
Upphävd: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:847
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag gäller byggprodukter.

Särskilda bestämmelser om byggande finns i plan- och bygglagen (1987:10).

2 § Med byggprodukt avses i lagen en produkt som är avsedd att
stadigvarande ingå i en byggnad eller annan anläggning och som har
betydelse för byggnadsverkets egenskaper i de avseenden som anges i 3 § 1--6.

Lämplighetskrav

3 § Byggprodukter skall för att få ingå i byggnadsverk vara lämpliga för
avsedd användning. En byggprodukt är lämplig, om den har sådana
egenskaper att det byggnadsverk i vilket den skall ingå, rätt
projekterat och uppfört, kan uppfylla följande väsentliga krav:
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller, och
6. energihushållning och värmeisolering.

4 § Byggprodukter som uppfyller kravet på lämplighet enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får släppas ut
på marknaden och användas för avsett ändamål.

Bemyndigande

5 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella
överenskommelser får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter
1. om krav på byggprodukter för att de skall vara lämpliga för avsedd
användning enligt 3 §,
2. om bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav beträffande
byggprodukter,
3. om märkning av byggprodukter som förutsättning för att produkten
skall få släppas ut på marknaden och användas och,
4. om sådana byggprodukter som är av mindre betydelse med hänsyn till
hälsa och säkerhet och där tillverkaren har utfärdat en försäkran om
byggprodukternas överensstämmelse med allmänt erkänd och tillämpad
teknik.

Märkning

6 § Om en byggprodukt skall CE-märkas enligt en föreskrift som har
meddelats med stöd av 5 § 3 gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE-märkning. Lag (1994:1582).

Tillsyn

7 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer skall utöva
tillsyn över att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen följs.

8 § En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen
1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs,
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte
bostäder, och
3. hos den som tillverkar, importerar eller saluför produkter som
omfattas av tillsynen, få tillgång till produkter för kontroll.

En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndigheten
för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket 1--3.

9 § Om det är motiverat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet
meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att
lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall
följas.

10 § Om en byggprodukt har CE-märkts trots att den inte
överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får en
tillsynsmyndighet förelägga tillverkare, importör eller den som
saluför byggprodukten att
1. upphöra med användningen av CE-märkningen,
2. återkalla osålda produkter, eller
3. ta bort CE-märkningen.

Ett sådant föreläggande gäller till dess att produkten
överensstämmer med kraven. Lag (1994:1582).

11 § Förelägganden och förbud enligt 9 eller 10 § får förenas med vite.

Överklagande och verkställighet

12 § En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
kammarrätten.

Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av
att det inte vunnit laga kraft.