Artskyddsförordning (1998:179)

t.o.m. SFS 2006:1017
SFS nr: 1998:179
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-04-19
Omtryck: SFS 1998:1305
Ändrad: t.o.m. SFS 2006:1017
Övrig text: Rättelseblad 2002:241 har iakttagits.
Upphävd: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:845
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om fångst, dödande, tagande i naturen, handel och andra åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot mot levande exemplar av sådana arter.

I förordningen avses med
   1. fågeldirektivet: rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003,
   2. habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,
   3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,
   4. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001: kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001. Bestämmelser om skydd av arter finns även i jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.
Förordning (2006:1017).

Fridlysning

1 a §   I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
   1. avsiktligt fånga eller döda djur,
   2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
   3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,
   4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Förordning (2001:447).

1 b §   I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i rörelse eller från flygplan.

Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller däggdjur. I fråga om medel och metoder för fångst eller dödande av sådana djur finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Förordning (2001:447).

1 c §   I fråga om sådana växtarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N är det inte tillåtet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen.

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel.
Förordning (2001:447).

1 d §   I fråga om andra arter än de som avses i 1 a och 1 c §§ får föreskrifter om sådana förbud som anges i 8 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket, om förbudet avses gälla i hela landet, och av länsstyrelsen, om förbudet avses gälla endast i länet eller del av länet.

Naturvårdsverket skall underrätta Skogsstyrelsen om de förbud som föreskrivs av verket. Länsstyrelsen skall underrätta Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om de förbud som föreskrivs av länsstyrelsen. Förordning (2005:1150).

1 e §   Ett förbud som avses i 1 d § får inte hindra att marken utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, om inte annat föreskrivs när förbudet meddelas. Har en sådan föreskrift inte meddelats, skall förbudet kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Om ett förbud hindrar att marken utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, skall 24 och 27 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. tillämpas. Förordning (2001:447).

Undantag från förbuden

1 f §   Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från förbuden i 1 a-1 c §§. Ett undantag får föreskrivas endast under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning, att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde och att undantaget behövs
   1. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter,
   2. för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
   3. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
   4. för forsknings- eller utbildningsändamål,
   5. för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller
   6. för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i en begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en begränsad mängd.

I det enskilda fallet får en länsstyrelse under samma förutsättningar besluta om dispens som bara avser ett län eller en viss del av ett län. Förordning (2001:447).

1 g §   Från förbud som har meddelats med stöd av 1 d § får en länsstyrelse i det enskilda fallet besluta om dispens som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och en dispens inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Förordning (2001:447).

Import, export och reexport

2 §   Med import avses i denna förordning införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska unionen. Med export avses utförsel och med reexport avses återutförsel från Sverige till en plats utanför Europeiska unionen.

3 §   Utöver vad som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 är det förbjudet att importera, exportera eller återexportera
   1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande djur och växter av arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.

Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en bestämmelse i jaktlagen (1987:259). Förordning (2001:447).

4 §   Det är inte tillåtet att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte importera skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora cristata). Förbudet gäller oberedda pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn samt produkter av sådana skinn.

5 §   Import, export samt reexport av sådana exemplar av djur- och växtarter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller exemplar av djur, växter, ägg eller delar som omfattas av 3 § denna förordning, får endast ske vid de tullkontor som Statens jordbruksverk bestämmer efter samråd med Tullverket. Förordning (1999:550).

6 §   I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får importeras på grund av denna förordning gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 § första stycket 5 den lagen får ske endast till exportlandet.

Om det behövs för att skydda vilt levande djur- och växtarter, får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om ytterligare begränsning av rätten att hantera sådana oförtullade varor som avses i första stycket. Förordning (2000:1317).

Förbud mot förvaring av levande djur och växter

7 §   Det är inte tillåtet att förvara eller transportera
   1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447).

8 §   Vad som sägs i 7 § gäller inte
   - djur och ägg, om det visas att exemplaret har tagits från naturen i enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259),
   - växter och djur utom fåglar, om det visas att varken djuret eller växten eller föräldragenerationen levt vilt,
   - växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
   - vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97,
   - tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård och behandling på grund av sjukdom eller skada. Förordning (1998:1305).

Förbud mot försäljning m.m.

9 §   Det är inte tillåtet att förvara för försäljning eller bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller döda
   1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.

Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter.
Detsamma gäller också andra varor där det i åtföljande dokument, på förpackning eller i märkning anges att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter eller där någon annan omständighet föreligger som är ägnad att ge intrycket att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447).

10 §   Vad som sägs i 9 § gäller inte
   - handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med bestämmelse i jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905),
   - döda djur och ägg respektive del eller vara av djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
   - levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
   - levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken exemplaret eller föräldragenerationen levt vilt,
   - handel med döda djur som utgör ett naturligt led i prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 15 §,
   - djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97.
Förordning (1998:1305).

11 §   När hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det inte tillåtet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende.

Förbud mot införsel, förvaring och transport av levande sötvattenskräftor

11 a §   Det är förbjudet att till Sverige föra in levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier. Förordning (2003:434).

11 b §   Det är förbjudet att förvara och att transportera levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier.

Förbudet gäller inte flodkräftor (Astacus astacus) eller signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som fångats eller odlats i Sverige. Förordning (2003:434).

Undantag från 3 och 7-11 b §§

12 §   Statens jordbruksverk får medge undantag från bestämmelserna i 3, 7, 8 och 11 a §§. Naturvårdsverket får medge undantag från bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§.
Fiskeriverket får medge undantag från bestämmelserna i 11 b § första stycket. Verken skall vid behov samråda med varandra.

Undantag får beslutas i det enskilda fallet eller meddelas som föreskrift och skall avse naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål. Undantag får medges endast om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

Innan Naturvårdsverket medger undantag från 9 § 1 när det gäller arter som i bilagan till denna förordning har markerats med Hs, skall verket samråda med Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (2003:434).

12 a §   I föreskrifter eller beslut om undantag skall det anges
   1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som undantaget avser,
   2. vilka medel och metoder som får användas,
   3. vilken tid och vilket område som avses,
   4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och förvaring av djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs för att en förvaring inte skall innebära ett hot mot vilt levande djur- och växtarter,
   5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd,
   6. vilka åtgärder som skall eller kommer att vidtas för att kontrollera att de angivna villkoren uppfylls.
Förordning (2001:447).

13 §   Statens jordbruksverk får medge undantag från förbudet enligt 4 § om den som ansöker om undantag kan visa att skinnet kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt.

14 §   Förvar och handel med fasan, rapphöna och gräsand omfattas inte av bestämmelserna i 7, 9 och 17 §§.

Minkfarmar

14 a §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur minkfarmar eller liknande anläggningar skall vara inhägnade samt om kontroll över efterlevnaden av sådana föreskrifter.
Förordning (1998:1305).

Viss preparering och handel

15 §   Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte preparera hela eller delar av
   1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
   3. djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.
   4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar, enstaka skelettdelar, horn eller odlade växter.
Förordning (2001:447).

16 §   Tillståndskravet enligt 15 § gäller inte verksamhet som bedrivs vid statliga museer och statliga forskningsinstitutioner.

Naturvårdsverket får efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet föreskriva att tillståndskravet inte heller skall gälla verksamhet som bedrivs vid andra institutioner.
Förteckning enligt 21 § skall dock föras av dessa institutioner om inte annat föreskrivs av Naturvårdsverket. Förordning (1998:906).

17 §   Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med
   1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n,
   3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Första stycket gäller inte handel med odlade växter.
Förordning (2001:447).

Djurparker och annan förevisning av djur

18 §   Det krävs tillstånd för att i en djurpark förevisa djur av vilda arter.

Med djurpark avses i denna förordning permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Cirkusar och djuraffärer anses inte som djurparker.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter meddela undantag från kravet på tillstånd, om undantaget inte motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett undantag får endast avse anläggningar som inte förevisar ett betydande antal djur eller arter. Förordning (2002:241).

18 a §   En djurpark som är tillståndspliktig enligt 18 § och som bedrivs utan tillstånd skall stängas för allmänheten.

Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har återkallats, skall djurparken stängas för allmänheten i de delar för vilka tillståndet återkallats.
Förordning (2002:241).

18 b §   När en djurpark stängs helt eller delvis skall de berörda djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt med bevarandet av den biologiska mångfalden.
Förordning (2002:241).

18 c §   Det krävs anmälan till länsstyrelsen för att mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa
   1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
   3. levande djur av de arter som i bilagan till denna förordning markerats med N eller n,
   4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

En anmälan enligt första stycket skall göras minst fyra veckor innan förevisningen påbörjas.

Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på tillstånd enligt 18 §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. I djurskyddsförordningen (1988:539) finns bestämmelser om förbud mot att föra omkring och förevisa djur. Förordning (2002:241).

Tillståndsprövningen

19 §   Tillstånd som avses i 15 och 17 §§ meddelas av länsstyrelsen efter ansökan. Tillståndet skall vara personligt och får endast beviljas den som är lämplig att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt för art- eller djurskyddet.

Vid tillståndsprövningen skall också särskilt beaktas om den sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten.
Förordning (2002:241).

19 a §   Tillstånd som avses i 18 § meddelas av länsstyrelsen efter ansökan. Tillståndet skall avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid tillståndsprövningen skall de omständigheter som anges i 19 § första stycket särskilt beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den juridiska personens styrelseledamöter och verkställande direktör.

I en ansökan om ett tillstånd som avses i 18 § skall sökanden redovisa på vilket sätt sådana villkor som skall meddelas enligt 20 a § kan uppfyllas. Förordning (2002:241).

20 §   I ett tillstånd som avses i 15, 17 och 18 §§ och i en anmälan enligt 18 c § skall anges den lokal eller den plats där verksamheten skall bedrivas. Ett tillstånd skall innehålla de villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241).

20 a §   För sådana tillstånd som avses i 18 § gäller förutom vad som anges i 19--20 §§ följande. Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen (1988:539).

Tillståndet skall innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att
   1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,
   2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,
   3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,
   4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,
   5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt näringstillförsel,
   6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, samt
   7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.

Innan länsstyrelsen enligt andra stycket 1 beslutar ett villkor som innebär att en djurpark skall delta i en verksamhet som syftar till återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från Naturvårdsverket. Förordning (2002:241).

20 b §   Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om tillstånd enligt 18 §, skall länsstyrelsen inspektera djurparken. Vid inspektionen skall det bedömas om de villkor som länsstyrelsen avser att meddela enligt 20 och 20 a §§ kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av villkor i ett tillstånd. Vid omprövning skall även kontrolleras om de gällande villkoren i tillståndet uppfylls.
Förordning (2002:241).

Skyldighet att föra förteckning m.m.

21 §   Den som har tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § skall fortlöpande föra en förteckning över de djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras eller ingår i verksamheten och som omfattas av kravet på tillstånd. Förordning (2002:241).

22 §   I förteckningen skall platsen för förvar eller preparering anges om den är annan än som angetts i tillståndsansökan.
Förteckningen skall innefatta uppgift om identifiering av exemplar om detta har föreskrivits av tillsynsmyndigheten.

För sådana arter som inte erfordrar identifiering enligt första stycket men som kräver tillstånd enligt denna förordning, skall fortlöpande antalet exemplar som hanteras i verksamheten

antecknas av tillståndshavaren.  
Förteckningen skall förvaras åtkomlig för inspektion av tillsynsmyndigheten.

23 §   Den som har tillstånd enligt 15, 17 eller 18 § skall årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241).

23 a §   Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att föra en förteckning enligt 21 § och skyldigheten att lämna uppgifter enligt 23 §. Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om undantag från 21--23 §§.
Förordning (2002:241).

Återkallelse av tillstånd

24 §   Bryter den som har ett tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § mot en för art- eller djurskyddet väsentlig föreskrift, får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta inte är uppenbart oskäligt. Förordning (2002:241).

25 §   Hanteras levande djur eller växter eller avkomma av dessa i strid mot ett för art- eller djurskyddet väsentligt villkor som Naturvårdsverket eller Statens jordbruksverk ställt i ett beslut om undantag enligt 12 § eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, får respektive verk återkalla beslutet om detta inte är uppenbart oskäligt. Förordning (1998:906).

25 a §   Om den som har ett tillstånd enligt 18 § inte inom högst två år har följt ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddelat för att tillståndet skall uppfyllas, skall länsstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.
Förordning (2002:241).

Tillsyn

26 §   I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn. Förordning (1998:906).

27 §   Tillsynsmyndigheten skall regelbundet inspektera djurparker som avses i 18 § för att kontrollera efterlevnaden av villkoren i tillståndet för verksamheten.
Förordning (2002:241).

28 §   har upphävts genom förordning (1998:906).

Beslag och förverkande

29 §   Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, skall Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott mot 29 kap. miljöbalken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift enligt första stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket, Tullverket och Rikspolisstyrelsen. Förordning (1999:550).

29 §   Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, skall Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott mot 29 kap. miljöbalken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift enligt första stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket, Tullverket och Rikspolisstyrelsen. Förordning (2000:1317).

30 §   Har djur eller växter tagits i beslag enligt bestämmelser som avses i 29 § skall Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket underrättas om detta. Gäller beslaget levande djur eller växter skall underrättelse ske utan dröjsmål.
Förordning (1998:906).

31 §   Levande exemplar av djur eller växter som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket placeras hos innehavare av tillstånd enligt 18 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering skall verket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet förordna om hur exemplaret skall hanteras sedan det dött.

Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet eller annan institution för forskning eller utbildning. Det förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyddet. Innan Naturvårdsverket beslutar om överlämnande eller placering skall verket samråda med Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det förverkade inte är av intresse för forskning eller utbildning.
Förordning (2002:241).

Artbestämning

32 §   Statens jordbruksverk skall, i den omfattning det behövs, utse artbestämmare för biträde i samband med tillämpning av artskyddslagstiftning.

Artbestämmare skall ha mycket goda artkunskaper och får inte ha sådana ekonomiska intressen i handel eller förevisning med eller preparering av djur eller växter att deras objektivitet kan ifrågasättas.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om artbestämmare skall verket samråda med Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet. Förordning (1998:906).

33 §   Statens jordbruksverk skall efter samråd med Tullverket meddela närmare föreskrifter för artbestämningen i samband med import och export.
Förordning (1999:550).

33 a §   Naturvårdsverket skall med biträde av Naturhistoriska riksmuseet se till att det finns ett nationellt system för rapportering av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N.

Naturvårdsverket skall ta initiativ till att de forsknings- eller bevarandeåtgärder vidtas som behövs för att säkerställa att oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande inte får betydande negativa följder för de berörda arterna.
Förordning (2001:447).

Avgifter

34 §   I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.
Förordning (1998:906).

35 §   har upphävts genom förordning (1998:906).

36 §   har upphävts genom förordning (1998:906).

Verkställighetsföreskrifter

37 §   Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning, rå- dets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 meddelas av Statens jordbruksverk.

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift som berör en annan myndighets verksamhetsområde skall verket samråda med denna myndighet. Förordning (2002:241).

Administrativ och vetenskaplig myndighet

38 §   Vad som sägs i konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter och i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 om administrativa myndigheter, avser för Sveriges del Statens jordbruksverk och vad som där sägs om vetenskapliga myndigheter avser för Sveriges del Naturvårdsverket. Naturhistoriska riksmuseet kan biträda Naturvårdsverket som vetenskaplig myndighet efter överenskommelse mellan museet och Naturvårdsverket.
Förordning (2002:241).

Registrering

39 §   Statens jordbruksverk skall besluta i frågor som rör sådan registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i konventionen den 3 mars 1973. Statens jordbruksverk skall också föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen.

Samråd mellan myndigheter

40 §   Har upphävts genom förordning (2006:1017).

41 §   Statens jordbruksverk skall vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av konventionen den 3 mars 1973 om tolkningen eller tilllämpningen av konventionen samråda med den administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001. Förordning (2002:241).

Rapportering

42 §   Statens jordbruksverk skall till Europeiska gemenskapernas kommission och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med konventionen den 3 mars 1973 lämna de upplysningar som avses i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97.

Överklagande

43 §   I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos miljödomstol. Förordning (1998:906).

Straff och förverkande

44 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:906).


Övergångsbestämmelser

1998:179
   1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1-6, 11-13 och 25-42 §§ den 1 juli 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.
   2. Genom denna förordning upphävs den 1 juli 1998 förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter.
   3. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
   4. Tillstånd och intyg som utfärdats enligt förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller förordningen (1975:542) om tillämpningen av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter gäller till dess den giltighetstid som är angiven i handlingen har gått ut.
   5. Ett tillstånd till prepareringsverksamhet som meddelats med stöd av 43 § jaktförordningen (1987:905) gäller till giltighetstidens utgång men längst till och med den 31 december 1999 som tillstånd enligt 15 §.

2002:241
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.
   2. En djurpark som har öppnats för allmänheten före den 1 juni 2002 och som har tillstånd enligt 18 § i dess äldre lydelse får bedrivas till den 1 april 2003 utan tillstånd enligt 18 § i dess nya lydelse.

Bilaga

Förteckning över vissa djur- och växtarter

I denna förteckning återfinns samtliga arter som anges i bilagorna 1-3 till fågeldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5 till habitatdirektivet. I förteckningen anges också några arter som inte finns i de nämnda direktivens bilagor. Framför artens namn eller den angivna familje- eller släkttillhörigheten har angivna bokstavsmarkeringar följande innebörd.

S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt tillfällig.

B: Arten har enligt fågeldirektivet eller habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till habitatdirektivet.

J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller del 2 med angivande att arten får jagas i Sverige.

x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion.
Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med angivande att arten inte får jagas i Sverige.

Ht: Enligt fågeldirektivet skall handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten vara tillåten under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.

Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten tillåtas med vissa begränsningar under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd först har skett med Europeiska gemenskapernas kommission. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 2.

P: Arten är en prioriterad art enligt habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 2 till habitatdirektivet.

N: Arten kräver noggrant skydd enligt habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet.

n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande.
Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet.

F: Arten har enligt habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 till habitatdirektivet.

M: Arten anges i habitatdirektivet som en makaronesisk art.

DJUR

Ryggradsdjur

Fåglar

S    B  -  -  Gavia stellata  smålom
S  B  -  -  Gavia arctica  storlom
-  B  -  -  Gavia immer  svartnäbbad islom
S  B  -  -  Podiceps
        auritus    svarthakedopping
-  B  -  -  Pterodroma feae  atlantpetrell
-  B  -  -  Pterodroma
        madeira    madeirapetrell
-  B  -  -  Bulweria
        bulwerii  spetsstjärtad petrell
-  B  -  -  Calonectris
        diomedea  gulnäbbad lira
-  B  -  -  Puffinus
        puffinus
        mauretanicus  balearisk lira
        (Puffinus
        mauretanicus)  
-  B  -  -  Puffinus
        yelkouan  medelhavslira
-  B  -  -  Puffinus
        assimilis  dvärglira
-  B  -  -  Pelagodroma
        marina    fregattstormsvala
-  B  -  -  Hydrobates
        pelagicus  stormsvala
-  B  -  -  Oceanodroma
        leucorha  klykstjärtad
            stormsvala
-  B  -  -  Oceanodroma
        castro    oceanlöpare
-  B  -  -  Phalacrocorax
        aristotelis   toppskarv (underart från
        desmarestii  Medelhavet)
-  B  -  -  Phalacrocorax
        pygmeus   dvärgskarv
-  B  -  -  Pelacanus
        onocrotalus   vit pelikan
-  B  -  -  Pelacanus
        crispus    krushuvad pelikan
S  B  -  -  Botaurus   
        stellaris  rördrom
-  B  -  -  Ixobrychus
        minutus    dvärgrördrom
-  B  -  -  Nycticorax
        nycticorax   natthäger
-  B  -  -  Ardeola
        ralloides  rallhäger
-  B  -  -  Egretta
        garzetta  silkeshäger
-  B  -  -  Egretta alba  ägretthäger
-  B  -  -  Ardea purpurea  purpurhäger
-  B  -  -  Ciconia nigra  svart stork
S  B  -  -  Ciconia ciconia  vit stork
-  B  -  -  Plegadis
        falcinellus  bronsibis
-  B  -  -  Platalea
        leucorodia  skedstork
-  B  -  -  Phoenicopterus
        ruber    flamingo
S  -  x  -  Cygnus olor  knölsvan
S  B  -  -  Cygnus bewickii  
        (Cygnus
        columbianus
        bewickii)  mindre sångsvan
S  B  -  -  Cygnus cygnus  sångsvan
S  -  J  -  Anser fabalis  sädgås
S  -  x  -  Anser
        brachyrhynchus  spetsbergsgås
S  -  J  Hs  Anser albifrons
        albifrons   bläsgås (kontinental
            underart)
-  B  -  -  Anser albifrons
        flavirostris   bläsgås (grönländsk
            underart)
S  B  -  -  Anser
        erythropus  fjällgås
S  -  J  Hs  Anser anser  grågås
S  -  J  -  Branta
        canadensis  kanadagås
S  B  -  -  Branta
        leucopsis  vitkindad gås
S  -  x  -  Branta
        bernicla  prutgås
-  B  -  -  Branta
        ruficollis  rödhalsad gås
-  B  -  -  Tadorna
        ferruginea  rostand
S  -  J  Hs  Anas penelope  bläsand
S  -  J  -  Anas strepera  snatterand
S  -  J  Hs  Anas crecca  kricka
S  -  J  Ht  Anas
        platyrhynchos  gräsand
S  -  J  Hs  Anas acuta  stjärtand
S  -  J  -  Anas
        querquedula  årta
S  -  J  Hs  Anas clypeata  skedand
-  B  -  -  Marmaronetta
        angustirostris   marmorand
-  -  x  -  Netta rufina  rödhuvad dykand
S  -  J  Hs  Aythia ferina  brunand
-  B  -  -  Aythya nyroca  vitögd dykand
S  -  J  Hs  Aythia fuligula  vigg
S  -  x  Hs  Aythia marila  bergand
-  B  -  -  Polysticta
        stelleri  alförrädare
S  -  J  Hs  Somateria
        mollissima  ejder
S  -  J  -  Clangula
        hyemalis  alfågel
S  -  J  Hs  Melanitta
        nigra    sjöorre
S  -  J  -  Melanitta fusca  svärta
S  -  J  -  Bucephala
        clangula  knipa
S  B  -  -  Mergus albellus  salskrake
S  -  J  -  Mergus serrator  småskrake
S  -  J  -  Mergus
        merganser  storskrake
-  B  -  -  Oxyura
        leucocephala  kopparand
S  B  -  -  Pernis
        apivorus  bivråk
-  B  -  -  Elanus
        caeruleus  svartvingad glada
-  B  -  -  Milvus migrans  brun glada
S  B  -  -  Milvus milvus  rödglada
S  B  -  -  Haliaeetus
        albicilla  havsörn
-  B  -  -  Gypaetus
        barbatus  lammgam
-  B  -  -  Neophron
        percnopterus   smutsgam
-  B  -  -  Gyps fulvus  gåsgam
-  B  -  -  Aegypius
        monachus  grågam
-  B  -  -  Circaetus
        gallicus  ormörn
S  B  -  -  Circus
        aeruginosus  brun kärrhök
S  B  -  -  Circus cyaneus  blå kärrhök
-  B  -  -  Circus
        macrourus  stäpphök
S  B  -  -  Circus pygargus  ängshök
-  B  -  -  Accipiter
        gentilis
        arrigonii   duvhök (underart
            från Korsika och
            Sardinien)
-  B  -  -  Accipiter nisus
        granti     sparvhök (underart
            från Kanarieöarna
            och Madeira)
-  B  -  -  Accipiter
        brevipes  balkanhök
-  B  -  -  Buteo rufinus  örnvråk
S  B  -  -  Aquila
        chrysaetos  kungsörn
-  B  -  -  Aquila pomarina  mindre skrikörn
-  B  -  -  Aquila clanga  större skrikörn
-  B  -  -  Aquila heliaca  kejsarörn
-  B  -  -  Aquila
        adalberti  spansk kejsarörn
-  B  -  -  Hieraateus
        pennatus  dvärgörn
-  B  -  -  Hieraateus
        fasciatus  hökörn
S  B  -  -  Pandion
        haliaetus  fiskgjuse
-  B  -  -  Falco naumanni  rödfalk
-  B  -  -  Falco
        vespertinus  aftonfalk
S  B  -  -  Falco
        columbarius  stenfalk
-  B  -  -  Falco eleonorae  eleonorafalk
-  B  -  -  Falco biarmicus  slagfalk
-  B  -  -  Falco cherrug  tatarfalk
S  B  -  -  Falco
        rusticolus  jaktfalk
S  B  -  -  Falco
        peregrinus  pilgrimsfalk
S  B  J  -  Bonasa bonasia  järpe
S  -  J  Ht  Lagopus lagopus
        lagopus   dalripa
            (nominatras)
-  -  J  Ht  Lagopus lagopus
        scoticus   dalripa (underart
            från Skottland)
-  -  J  Ht  Lagopus lagopus
        hibernicus   dalripa (underart
            från Irland)
S  -  J  Hs  Lagopus mutus
        mutus    fjällripa
            (nominatras)
-  B  -  -  Lagopus mutus
        pyrenaicus   fjällripa (underart
            från Pyrenéerna)
-  B  -  -  Lagopus mutus
        helveticus   fjällripa (underart
            från Alperna)
S  B  J  -  Tetrao tetrix
        tetrix (Lyrurus
        tetrix)     orre (nominatras)
-  -  -  Hs  Tetrao tetrix
        britannicus   orre (brittisk
            underart)
S  B  J  Hs  Tetrao
        urogallus  tjäder
-  -  x  -  Alectoris
        chukar    berghöna
-  -  J  -  Alectoris
        graeca    stenhöna
-  B  -  -  Alectoris
        graeca
        saxatilis   stenhöna (underart
            från Alperna)
-  B  -  -  Alectoris
        graeca
        whitakeri   stenhöna (underart
            från Sicilien)
-  -  J  Ht  Alectoris rufa  rödhöna
-  B  x  Ht  Alectoris
        barbara    klipphöna
S  -  J  Ht  Perdix perdix  rapphöna
-  B  -  -  Perdix perdix
        italica    rapphöna (italiensk
            underart)
-  B  -  -  Perdix perdix
        hispaniensis   rapphöna (underart
            från iberiska
            halvön)
S  -  x  -  Coturnix
        coturnix  vaktel
S  -  J  Ht  Phasianus
        colchicus  fasan
-  -  x  -  Meleagris
        gallopavo  vildkalkon
-  B  -  -  Turnix
        sylvatica  springhöna
S  -  x  -  Rallus
        aquaticus  vattenrall
S  B  -  -  Porzana
        porzana    småfläckig sumphöna
-  B  -  -  Porzana parva  mindre sumphöna
-  B  -  -  Porzana pusilla  dvärgsumphöna
S  B  -  -  Crex crex  kornknarr
S  -  x  -  Gallinula
        chloropus  rörhöna
-  B  -  -  Porphyrio
        porphyrio  purpurhöna
S  -  J  Hs  Fulica atra  sothöna
-  B  -  -  Fulica cristata  kamsothöna
S  B  -  -  Grus grus  trana
-  B  -  -  Tetrax tetrax  småtrapp
-  B  -  -  Chlamydotis
        undulata  kragtrapp
-  B  -  -  Otis tarda  stortrapp
S  -  x  -  Haematopus
        ostralegus   strandskata
-  B  -  -  Himantopus
        himantopus   styltlöpare
S  B  -  -  Recurvirostra
        avosetta   skärfläcka
-  B  -  -  Burhinus
        oedicnemus  tjockfot
-  B  -  -  Cursorius
        cursor    ökenlöpare
-  B  -  -  Glareola
        pratincola  rödvingad
            vadarsvala
S  B  -  -  Charadrius
        alexandrinus   svartbent
            strandpipare
S  B  -  -  Charadrius
        morinellus  fjällpipare
        (Eudromias
        morinellus)
S  B  x  Hs  Pluvialis
        apricaria  ljungpipare
S  -  x  -  Pluvialis
        squatarola  kustpipare
-  B  -  -  Vanellus
        spinosus  sporrvipa
        (Hoplopterus
        spinosus)  
S  -  x  -  Vanellus
        vanellus  tofsvipa
S  B  -  -  Calidris alpina
        schinzii   kärrsnäppa (sydlig
            underart)
S  -  x  -  Calidris
        canutus    kustsnäppa
S  B  x  -  Philomachus
        pugnax    brushane
S  -  J  Hs  Lymnocryptes
        minimus    dvärgbeckasin
S  -  J  Hs  Gallinago
        gallinago  enkelbeckasin
S  B  -  -  Gallinago media  dubbelbeckasin
S  -  J  Hs  Scolopax
        rusticola  morkulla
S  -  x  -  Limosa limosa  rödspov
S  B  x  -  Limosa
        lapponica  myrspov
S  -  x  -  Numenius
        phaeopus  småspov
-  B  -  -  Numenius
        tenuirostris   smalnäbbad spov
S  -  x  -  Numenius
        arquata    storspov
S  -  x  -  Tringa
        erythropus  svartsnäppa
S  -  x  -  Tringa totanus  rödbena
S  -  x  -  Tringa
        nebularia  gluttsnäppa
S  B  -  -  Tringa glareola  grönbena
-  B  -  -  Xenus cinereus  tereksnäppa
S  B  -  -  Phalaropus
        lobatus    smalnäbbad
            simsnäppa
-  B  -  -  Larus
        melanocephalus  svarthuvad mås
S  -  J  -  Larus
        ridibundus  skrattmås
S  B  -  -  Larus minutus  dvärgmås
-  B  -  -  Larus genei  långnäbbad mås
-  B  -  -  Larus audouinii  rödnäbbad trut
S  -  J  -  Larus canus  fiskmås
S  -  x  -  Larus fuscus  silltrut
S  -  J  -  Larus
        argentatus  gråtrut
-  -  x  -  Larus
        cachinnans  kaspisk trut
S  -  J  -  Larus marinus  havstrut
-  B  -  -  Sterna nilotica
        (Gelochelidon  sandtärna
        nilotica)
S  B  -  -  Sterna caspia  skräntärna
S  B  -  -  Sterna
        sandvicensis  kentsk tärna
-  B  -  -  Sterna
        dougallii  rosentärna
S  B  -  -  Sterna hirundo  fisktärna
S  B  -  -  Sterna
        paradisaea  silvertärna
S  B  -  -  Sterna
        albifrons  småtärna
-  B  -  -  Chlidonias
        hybridus  skäggtärna
S  B  -  -  Chlidonias
        niger    svarttärna
-  B  -  -  Uria aalge
        ibericus  sillgrissla (underart
            från Iberiska halvön)
-  B  -  -  Pterocles
        orientalis  svartbukig flyghöna
-  B  -  -  Pterocles
        alchata    vitbukig flyghöna
S  -  J  -  Columba livia  klippduva, tamduva
S  -  x  -  Columba oenas  skogsduva
S  -  J  Ht  Columba
        palumbus  ringduva
-  B  -  -  Columba
        palumbus
        azorica   ringduva (underart
            från Azorerna)
-  B  -  -  Columba trocaz  madeiraduva
-  B  -  -  Columba bollii  kanarieduva
-  B  -  -  Columba
        junoniae  lagerduva
S  -  x  -  Streptopelia
        decaocto   turkduva
-  -  x  -  Streptopelia
        turtur    turturduva
S  B  -  -  Bubo bubo  berguv
S  B  -  -  Nyctea
        scandiaca  fjälluggla
S  B  -  -  Surnia ulula  hökuggla
S  B  -  -  Glaucidium
        passerinum   sparvuggla
S  B  -  -  Strix uralensis  slaguggla
S  B  -  -  Strix nebulosa  lappuggla
S  B  -  -  Asio flammeus  jorduggla
S  B  -  -  Aegolius
        funereus  pärluggla
S  B  -  -  Caprimulgus
        europaeus   nattskärra
-  B  -  -  Apus caffer  kafferseglare
S  B  -  -  Alcedo atthis  kungsfiskare
-  B  -  -  Coracias
        garrulus  blåkråka
S  B  -  -  Picus canus  gråspett
S  B  -  -  Dryocopus
        martius    spillkråka
-  B  -  -  Dendrocopos
        major
        canariensis   större hackspett
            (underart från
            Teneriffa)
-  B  -  -  Dendrocopos
        major
        thanneri   större hackspett
            (underartfrån Gran
            Canaria)
-  B  -  -  Dendrocopos
        syriacus  balkanspett
-  B  -  -  Dendrocopos
        medius    mellanspett
S  B  -  -  Dendrocopos
        leucotos  vitryggig hackspett
S  B  -  -  Picoides
        tridactylus  tretåig hackspett
-  B  -  -  Chersophilus
        duponti    dupontlärka
-  B  -  -  Melanocorypha
        calandra   kalenderlärka
-  B  -  -  Calandrella
        brachydactyla   korttålärka
-  B  -  -  Galerida
        theklae    lagerlärka
S  B  -  -  Lullula arborea  trädlärka
S  -  x  -  Alauda arvensis  sånglärka
S  B  -  -  Anthus
        campestris  fältpiplärka
-  B  -  -  Troglodytes
        troglodytes   gärdsmyg (underart
        fridariensis  från Isle)
S  B  -  -  Luscinia
        svecica    blåhake
-  B  -  -  Saxicola
        dacotiae  kanariebuskskvätta
-  B  -  -  Oenanthe
        cypriaca  cypernstenskvätta
-  B  -  -  Oenanthe
        leucura    svart stenskvätta
-  B  -  -  Oenanthe
        pleschanka  nunnestenskvätta
S  -  J  -  Turdus merula  koltrast
S  -  J  -  Turdus pilaris  snöskata, björktrast
S  -  x  -  Turdus
        philomelos  taltrast
S  -  x  -  Turdus iliacus  rödvingetrast
S  -  x  -  Turdus
        viscivorus  dubbeltrast
-  B  -  -  Acrocephalus
        melanopogon   kaveldunsångare
-  B  -  -  Acrocephalus
        paludicola   vattensångare
-  B  -  -  Hippolais
        olivetorum  olivsångare
-  B  -  -  Sylvia sarda  sardinsk sångare
-  B  -  -  Sylvia undata  provencesångare
-  B  -  -  Sylvia
        melanothorax  cypernsångare
-  B  -  -  Sylvia
        rueppelli  svarthakad sångare
S  B  -  -  Sylvia nisoria  höksångare
S  B  -  -  Ficedula parva  mindre flugsnappare
-  B  -  -  Ficedula
        semitorquata   balkanflugsnappare
S  B  -  -  Ficedula
        albicollis  halsbandsflugsnappare
-  B  -  -  Sitta krueperi  Krüpers nötväcka
-  B  -  -  Sitta
        whiteheadi  korsikansk nötväcka
S  B  -  -  Lanius
        collurio  törnskata
-  B  -  -  Lanius minor  svartpannad törnskata
-  B  -  -  Lanius nubicus  masktörnskata
S  -  J  -  Garrulus
        glandarius  nötskrika
S  -  J  -  Pica pica  skata
-  B  -  -  Pyrrhocorax
        pyrrhocorax   alpkråka
S  -  J  -  Corvus monedula  kaja
S  -  J  -  Corvus
        frugilegus  råka
S  -  J  -  Corvus corone  kråka
S  -  x  -  Sturnus
        vulgaris  stare
-  B  -  -  Fringilla
        coelebs
        ombriosa   bofink (underart
            från Hierro)
-  B  -  -  Fringilla
        teydea    blå bofink
-  B  -  -  Loxia scotica  skotsk korsnäbb
-  B  -  -  Bucanetes
        githagineus   ökentrumpetare
-  B  -  -  Pyrrhula
        pyrrhula
        murina     domherre (underart
            från Azorerna)
-  B  -  -  Emberiza
        cineracea  gulgrå sparv
S  B  -  -  Emberiza
        hortulana  ortolansparv
-  B  -  -  Emberiza caesia  rostsparv
-  B  -  -  Parus ater
        cypriotes  svartmes (cypriotisk
            underart)
-  B  -  -  Certhia
        brachydactyla   trädgårdsträdkrypare
        dorotheae  (cypriotisk underart)
Däggdjur

        INSECTIVORA  
        Erinaceidae  
-  -  -  N -  Erinaceus
        algirus
        (Atelerix   spansk igelkott
        algirus)  (nordafrikansk igelkott)
        Soricidae   
-  -  -  N -  Crocidura
        canariensis  kanarisk näbbmus
            (kanarienäbbmus)
-  -  -  N -  Crocidura
        sicula    siciliansk näbbmus
        Talpidae   
-  B  -  N -  Galemys
        pyrenaicus   bisamnäbbmus
        CHIROPTERA  
        MICROCHIROPTERA  
        Molossidae  
-  -  -  N -  Tadarida
        teniotis  europeisk
            veckläppsfladdermus
            (veckläppad fladdermus)
        Rhinolophidae  
-  B  -  N -  Rhinolophus
        blasii    Blasius hästskonäsa
-  B  -  N -   Rhinolophus
        euryale    mellanhästskonäsa
-  B  -  N -  Rhinolophus
        ferrumequinum  stor hästskonäsa
-  B  -  N -  Rhinolophus
        hipposideros  dvärghästskonäsa
-  B  -  N -  Rhinolophus
        mehelyi    Mehelys hästskonäsa
        Vespertilionidae
S  B  -  N -  Barbastella
        barbastellus  barbastell
-  -  -  N -  Eptesicus
        bottae    Bottas fladdermus
S  -  -  N -  Eptesicus
        nilssonii  nordisk fladdermus
S  -  -  N -  Eptesicus
        serotinus  sydfladdermus
-  -  -  N -  Hypsugo savii
        (Pipistrellus   alpfladdermus
        savii)
-  B  -  N -  Miniopterus
        schreibersii  Schreibers
            fladdermus
-  -  -  N -  Myotis
        alcathoe  nymffladdermus
S  B  -  N -  Myotis
        bechsteinii  Bechsteins fladdermus
-  B  -  N -  Myotis blythii  mindre musöra
S  -  -  N -  Myotis brandtii  Brandts fladdermus
-  B  -  N -  Myotis
        capaccinii  Capaccinis fladdermus
S  B  -  N -  Myotis
        dasycneme  dammfladdermus
S  -  -  N -  Myotis
        daubentonii
        (inkl. M.   vattenfladdermus
        nathalinae)  
-  B  -  N -  Myotis
        emarginatus  Geoffroys fladdermus
-  B  -  N -  Myotis myotis  större musöra
S  -  -  N -  Myotis
        mystacinus
        (inkl. M.   mustaschfladdermus
        aurascens)  
S  -  -  N -  Myotis
        nattereri  fransfladdermus
-  -  -  N -  Myotis
        oxygnathus
        (M. blythii
        oxygnathus)  
-  -  -  N -  Myotis
        punicus  
-  -  -  N -  Nyctalus
        azoreum    Azorernas fladdermus
-  -  -  N -  Nyctalus
        lasiopterus  jättefladdermus
S  -  -  N -  Nyctalus
        leisleri  Leislers fladdermus
S  -  -  N -  Nyctalus
        noctula    stor fladdermus
-  -  -  N -  Pipistrellus
        kuhlii    Kuhls fladdermus
            (Kuhls pipistrell)
-  -  -  N -  Pipistrellus
        maderensis  madeirapipistrell
S  -  -  N -  Pipistrellus
        nathusii  trollfladdermus
S  -  -  N -  Pipistrellus
        pipistrellus  pipistrell
S  -  -  N -  Pipistrellus
        pygmaeus  dvärgfladdermus
-  -  -  N -  Plecotus
        macrobullaris
        (inkl. P.
        microdontus och
        P. alpinus)
S  -  -  N -  Plecotus
        auritus    långörad fladdermus
S  -  -  N -  Plecotus
        austriacus  grå långörad fladdermus
-  -  -  N -  Plecotus
        kolombatovici  
-  -  -  N -  Plectus
        sardus  
-  -  -  N -  Plecotus
        teneriffae  Kanariöarnas
            långörade
            fladdermus
S  -  -  N -  Vespertilio
        murinus    gråskimlig fladdermus
-  -  -  N -  samtliga
        övriga arter   samtliga övriga arter
        Microchiroptera  småfladdermöss
        MEGACHIROPTERA  
        Pteropodidae  
-  B  -  N -  Rousettus
        aegyptiacus  egyptisk grottflyghund
            (egyptisk flyghund,
            nilflyghund)
        RODENTIA  
        Castoridae   
S  -  -  - F  Castor fiber   europeisk bäver
        (svenska,
        finska,
        lettiska,
        litauiska,
        estniska och
        polska
        populationer)
-  B  -  N -  Castor fiber
        (populationer
        utanför
        Sverige,
        Finland,
        Lettland,
        Litauen,
        Estland och
        Polen)
  
        Cricetidae   
-  -  -  N -  Cricetus   europeisk hamster
        cricetus
        (populationer
        utanför Ungern)  
-  -  -  - F  Cricetus
        cricetus
        (ungerska
        populationer)  
        Gliridae
S  -  -  N -  Muscardinus
        avellanarius  hasselmus
-  -  -  N -  samtliga  samtliga övriga
        övriga arter   arter sovmöss
        sovmöss    utom sjusovare och
        utom Glis glis   trädgårdssovare
        och Eliomys   
        quercinus
        Hystricidae
-  -  -  N -  Hystrix
        cristata  vanligt piggsvin
        Microtidae
-  B  -  N -  Microtus
        cabrerae  västlig medelhavssork
            (spansk sork)
-  B  P  N -  Microtus
        oeconomus   mellansork (underart
        arenicola  från Nederländerna)
-  B  P  N-  Microtus
        oeconomus
        mehelyi    mellansork (underart
            från Ungern etc.)
-  B  -  N -  Microtus
        tatricus  tatragransork
        Sciuridae   
-  B  P  N -  Marmota marmota
        latirostris  alpmurmeldjur (underart
            från Höga Tatrabergen)
-  B  P  N -  Pteromys volans  eurasiatisk flygekorre
        (Sciuropterus
        russicus)  
-  B  -  N -  Spermophilus
        citellus  västlig sisel
        (Citellus
        citellus)
-  B  P  N -  Spermophilus
        suslicus   pärlsisel
        (Citellus
        suslicus)  
-  -  -  N -  Sciurus
        anomalus  persisk ekorre
            (kaukasisk ekorre)
        Zapodidae   
S  -  -  N -  Sicista
        betulina  buskmus (björkmus)
-  B  -  N -  Sicista
        subtilis  stäppmus (sydlig buskmus)
        CARNIVORA  
        Canidae   
S  B  P  N -  Alopex lagopus  fjällräv
        (Vulpes
        lagopus)
  
-  -  -  - F  Canis aureus  schakal (guldschakal)
S  B  P  - -  Canis lupus   varg
        (grekiska
        populationer
        söder om 39:e
        breddgraden;
        spanska
        populationer
        söder om Duero;
        alla
        populationer
        i övriga
        medlemsstater
        utom Estland,
        Lettland,
        Litauen och
        Finland)
S  -  -  N -  Canis lupus
        (finska
        populationer
        utanför
        renskötselområden;
        grekiska
        populationer
        söder om 39:e
        breddgraden;
        spanska
        populationer
        söder om Duero;
        alla
        populationer
        i övriga
        medlemsstater
        utom Estland,
        Lettland,
        Litauen, Polen
        och Slovakien)
-  -  -  - F  Canis lupus
         (finska
        populationer
        inom
        renskötselområden;
        grekiska
        populationer
        norr om 39:e
        breddgraden;
        spanska
        populationer
        norr om Duero;
        populationer
        i Estland,
        Lettland,
        Litauen, Polen
        och Slovakien)
        Ursidae   
S  -  -  N -  Ursus arctos  brunbjörn
-  B  P  - -  Ursus arctos
        (populationer
        utanför Sverige,
        Finland och
        Estland)
        Mustelidae
S  B  P  n -  Gulo gulo   järv
S  B  -  N -  Lutra lutra   utter
S  -  -  - F  Martes martes  skogsmård
-  B  -  N -  Mustela
        eversmanii  stäppiller
-  B  P  N -  Mustela
        lutreola  flodiller
S  -  -  - F  Mustela
        putorius  iller
        Felidae
-  -  -  N -  Felis
        silvestris  vildkatt
S  B  -   -  Lynx lynx  lodjur (lo)
        (populationer   
        utanför
        Estland,
        Lettland och
        Finland)
S  -  -  N -  Lynx lynx
        (populationer
        utanför
        Estland)
-  -  -  - F  Lynx lynx
        (populationer
        i Estland)
-  B  P  N -  Lynx pardinus  spansk lo
            (panterlo)
        Phocidae
S  B  -  - F  Halichoerus
        grypus    gråsäl
-  B  P  N -  Monachus
        monachus  munksäl
            (havsmunk)
S  B  -  - F  Phoca hispida   bottnisk vikare
        bottnica
        (Pusa hispida
        bottnica)
-  B  P  N -  Phoca hispida   saimasäl
        saimensis
        (Pusa hispida
        saimensis)  
S  B  -  - F  Phoca vitulina  knubbsäl
S  -  -  - F  övriga arter
        sälar  
        Viverridae
-  -  -  - F  Genetta  genetta  europeisk genett
-  -  -  - F  Herpestes
        ichneumon  egyptisk mungo
            (faraoråtta)
        DUPLICIDENTATA
        Leporidae
S  -  -  - F  Lepus timidus  skogshare
        ARTIODACTYLA
        Cervidae
-  B  P  N -  Cervus elaphus
        corsicanus  korsikansk
            kronhjort
-  B  -  - -  Rangifer
        tarandus
        fennicus  skogsren
        Bovidae
-  B  P  N -  Bison bonasus  visent
-  B  -  N -  Capra aegagrus
        (C. hircus)   besoarget
        (naturliga   (vildget)
        populationer)
-  -  -  - F  Capra ibex   alpstenbock
-  B  P  N-  Capra
        pyrenaica
        pyrenaica  pyreneisk
            stenbock
-  -  -  - F  Capra
        pyrenaica
        (övriga
        underarter)   iberisk stenbock
S  -  -  n -  Ovibos
        moschatus  myskoxe
-  B  -  N -  Ovis gmelini   europeisk mufflon
        musimon (O.
        ammon musimon,
        O. aries
        musimon O.
        orientalis
        musimon och
        O. musimon)
        (naturliga
        populationer
        på Korsika
        och Sardinien)
-  B  -  N -  Ovis gmelini   cypriotisk mufflon
        ophion (O.
        ammon ophion,
        O. aries
        ophion och
        O. orientalis
        ophion)
-  B  P  N -  Rupicapra
        pyrenaica
        ornata    abruzzergems
-  B  -  N -  Rupicapra
        rupicapra
        balcanica  balkangems
-  B  P  N -  Rupicapra
        rupicapra
        tatrica    tatragems
-  -  -  - F  Rupicapra   gems
        rupicapra
        (övriga
        underarter)
        CETACEA
S  B  -  N -  Phocoena
        phocoena  tumlare
-  B  -  N -  Tursiops
        truncatus  flasknosdelfin
            (öresvin)
-  -  -  N -  övriga
        arter valar
Reptiler

        CHELONIA (TESTUDINES)  
        Testudinidae
-  B  -  N -  Testudo graeca  morisk sköldpadda
-  B  -  N -  Testudo
        hermanni  grekisk sköldpadda
-  B  -  N -  Testudo
        marginata  svart
            landsköldpadda
        Cheloniidae
-  B  P  N -  Caretta caretta  oäkta/falsk
            karettsköldpadda
-  B  P  N -  Chelonia mydas  soppsköldpadda
-  -  -  N -  Lepidochelys
        kempii    atlantisk
            bastardsköldpadda
-  -  -  N -  Eretmochelys
        imbricata  karettsköldpadda
        Dermocelyidae
-  -  -  N -  Dermochelys
        coriacea  havslädersköldpadda
        Emydidae
-  B  -  N -  Emys
        orbicularis  europeisk
            kärrsköldpadda
-  B  -  N -  Mauremys
        caspica    kaspisk
            bäcksköldpadda
-  B  -  N -  Mauremys
        leprosa    iberisk
            bäcksköldpadda
        SAURIA
        
        Lacertidae
-  -  -  N -  Algyroides
        fitzingeri  dvärgkölödla
-  -  -  N -  Algyroides
        marchi    spansk kölödla
-  -  -  N -  Algyroides
        moreoticus  grekisk kölödla
-  -  -  N -  Algyroides
        nigropunctatus  dalmatisk kölödla
-  -  -  N -  Gallotia
        atlantica  atlantisk
            kanarieödla
-  -  -  N -  Gallotia
        galloti    blåkindad
            kanarieödla
-  B  -  N -  Gallotia
        galloti
        insulanagae  
-  B  P  N -  Gallotia
        simonyi    jättekanarieödla
-  -  -  N -  Gallotia
        stehlini  
S  -  -  N -  Lacerta agilis  sandödla
-  -  -  N -  Lacerta
        bedriagae  tyrrensk
            bergsödla
-  B  -  N -  Lacerta    iberisk bergsödla
        bonnali
        (Lacerta
        monticola)  
-  -  -  N -  Lacerta
        danfordi  anatolisk
            bergsödla
-  -  -  N -  Lacerta dugesi  madeiramurödla
-  -  -  N -  Lacerta graeca  grekisk
            spetshuvudödla
-  -  -  N -  Lacerta  
        horvathi  kroatisk
            bergsödla
-  B  -  N -  Lacerta
        schreiberi  iberisk
            smaragdödla
-  -  -  N -  Lacerta
        trilineata  jättesmaragdödla
-  -  -  N -  Lacerta
        viridis    smaragdödla
-  -  -  N -  Lacerta
        vivipara
        pannonica  skogsödla
-  -  -  N -  Ophisops
        elegans    ormögonödla
-  -  -  N -  Podarcis
        erhardii  kykladisk ödla
-  -  -  N -  Podarcis
        filfolensis  maltesisk
            murödla
-  -  -  N -  Podarcis
        hispanica
        atrata    spansk murödla
-  B  -  N -  Podarcis
        lilfordi  balearödla
-  -  -  N -  Podarcis
        melisellensis  adriatisk ödla
-  -  -  N -  Podarcis
        milensis  milosödla
-  -  -  N -  Podarcis
        muralis    murödla
-  -  -  N -  Podarcis
        peloponnesiaca  peloponnesisk
            ödla
-  B  -  N -  Podarcis
        pityusensis  pityusisk
            murödla
-  -  -  N -  Podarcis
        sicula    ruinödla
-  -  -  N -  Podarcis
        taurica    taurisk ödla
-  -  -  N -  Podarcis
        tiliguerta  tyrrensk
            murödla
-  -  -  N -  Podarcis
        wagleriana  siciliansk
            murödla
        Scincidae
-  -  -  N -  Ablepharus
        kitaibelli   johannesödla, -skink
-  -  -  N -  Chalcides
        bedriagai  spansk valsskink
-  -  -  N -  Chalcides
        occidentalis  ögonvalsskink
-  -  -  N -  Chalcides
        ocellatus  fläckig valsskink
-  -  -  N -  Chalcides
        sexlineatus  sexlinjevalsskink
-  B  -  - -  Chalcides
        simonyi  
-  -  -  N -  Chalcides
        viridianus  kanarisk valsskink
-  -  -  N -  Ophiomorus
        punctatissimus  ormskink
        Gekkonidae
-  -  -  N -  Cyrtopodion
        kotschyi   egeisk
            nakenfingergecko
-  B  -  N -  Phyllodactylus
        europaeus  europeisk
            bladfingergecko
-  -  -  N -  Tarentola
        angustimentalis  kanarisk murgecko
-  -  -  N -  Tarentola
        boettgeri  Boettgers
            murgecko
-  -  -  N -  Tarentola
        delalandii  teneriffamurgecko
-  -  -  N -  Tarentola
        gomerensis  gomeromurgecko
        Agamidae
-  -  -  N -  Stellio
        stellio   taggsvansagam
        Chamaeleontidae
-  -  -  N -  Chamaeleo
        chamaeleon   vanlig
            kameleont
        Anguidae
-  -  -  N -  Ophisaurus
        apodus     scheltopusik
        OPHIDIA (SERPENTES)
        Colubridae
-  -  -  N -  Coluber  caspius  kaspisk bjälksnok
-  B  P  N -  Coluber
        cypriensis  
-  -  -  N -  Coluber
        hippocrepis  hästskosnok
-  -  -  N -  Coluber
        jugularis  bjälksnok
-  -  -  N -  Coluber
        laurenti  pilsnok
-  -  -  N -  Coluber
        najadum    Dahls snok,
            dahlsnok
-  -  -  N -  Coluber
        nummifer  asiatisk
            racer
-  -  -  N -  Coluber
        viridiflavus  gulgrön
            pisksnok
S  -  -  N -  Coronella
        austriaca  hasselsnok
-  -  -  N -  Eirenis modesta  dvärgsnok
-  -  -  N -  Elaphe
        longissima  eskulapsnok
-  B  -  N -  Elaphe
        quatuorlineata  fyrlinjesnok
-  B  -  N -  Elaphe situla  leopardsnok
-  -  -  N -  Natrix natrix
        cetti    sardinsk snok
-  -  -  N -  Natrix natrix
        corsa    korsikansk snok
-  B  P  N -  Natrix natrix
        cypriaca  
-  -  -  N -  Natrix
        tessellata  rutsnok
-  -  -  N -  Telescopus
        falax    kattorm
        Viperidae
-  -  -  N -  Vipera
        ammodytes  sandhuggorm
-  B  P  N -  Macrovipera
        schweizeri  miloshuggorm
        (Vipera
        lebetina
        schweizeri)  
-  -  -  N -  Vipera    portugisisk
        seoanni   huggorm
        (utom spanska  
        populationer)  
-  B  P  N -  Vipera ursinii
        rakosiensis  
-  B  -  N -  Vipera ursinii   ängshuggorm
        (utom Vipera
        ursinii
        rakosiensis)
-  -  -  N -  Vipera
        xanthina  kusthuggorm
        Boidae
-  -  -  N -  Eryx jaculus  europeisk sandboa
Groddjur

        CAUDATA
        
        Salamandridae
-  B  -  N -  Chioglossa
        lusitanica  guldstrimlig
            salamander
-  -  -  N -  Euproctus asper  pyreneisk
            bergsalamander
-  -  -  N -  Euproctus
        montanus  korsikansk
            bergsalamander
-  -  -  N -  Euproctus
        platycephalus  sardinsk
            bergsalamander
-  -  -  N -  Salamandra
        atra     alpsalamander
-  -  -  N -  Salamandra
        aurorare  gulbandad
            salamander
-  B  P  - -  Salamandra
        atra aurorare  
-  -  -  N -  Salamandra
        lanzai    Lanzas
            grottsalamander
-  B  -  N -  Salamandra
        luschani   lykisk
        (Mertensiella   salamander
        luschani)
-  B  -  N -  Salamandrina
        terdigata  glasögonsalamander
-  B  -  N -  Triturus
        carnifex   alpin större
            vattensalamander
S  B  -  N -  Triturus
        cristatus   större
            vattensalamander
-  B  -  - -  Triturus
        dobrogicus
-  -  -  N -  Triturus
        italicus  italiensk större
            vattensalamander
-  B  -  N -  Triturus
        karelinii  
-  -  -  N -  Triturus
        marmoratus  marmorsalamander
-  B  -  N -  Triturus
        montandoni  
        Proteidae
-  B  P  N -  Proteus
        anguinus  europeisk olm
        Plethodontidae
-  B  -  N -  Speleomantes
        ambrosii  emiliansk
            grottsalamander
-  B  -  N -  Speleomantes
        flavus    olbisk
            grottsalamander
-  B  -  N -  Speleomantes
        genei    sardinsk
            grottsalamander
-  B  -  N -  Speleomantes
        imperialis  kejserlig
            grottsalamander
-  -  -  N -  Speleomantes
        italicus  italiensk
            grottsalamander
-  B  -  - -  Speleomantes
        strinatii  
-  B  -  N -  Speleomantes
        supramontes  östlig
            grottsalamander
        ANURA
        
        Discoglossidae
-  -  -  N -  Alytes
        cisternasii  iberisk
            barnmorskegroda
-  B  P  N -  Alytes
        muletensis  balearisk
            barnmorskegroda
-  -  -  N -  Alytes
        obstetricans  barnmorskegroda
S  B  -  N -  Bombina bombina  klockgroda
-  B  -  N -  Bombina
        variegata  gulbukig
            klockgroda
-  B  -  N -  Discoglossus
        galganoi  portugisisk
            skivtungegroda
-  B  -  N -  Discoglossus
        jeanneae  spansk
            skivtungegroda
-  B  -  N -  Discoglossus
        montalentii  korsikansk
            skivtungegroda
-  -  -  N -  Discoglossus
        pictus    skivtungegroda
-  B  -  N -  Discoglossus
        sardus    tyrrensk
            skivtungegroda
        Ranidae
S  -  -  N -  Rana arvalis  åkergroda
S  -  -  N -  Rana dalmatina  långbensgroda
S  -  -  - F  Rana esculenta  ätlig groda
-  -  -  N -  Rana graeca  grekisk groda
-  -  -  N -  Rana iberica  iberisk groda
-  -  -  N -  Rana italica  italiensk groda
-  B  -  N -  Rana latastei  italiensk långbensgroda
S  -  -  N -  Rana lessonae  gölgroda
-  -  -  - F  Rana perezi
-  -  -  - F  Rana ridibunda  
S  -  -  - F  Rana temporaria  vanlig groda
        Pelobatidae
-  -  -  N -  Pelobates
        cultripes  spansk lökgroda
S  -  -  N -  Pelobates
        fuscus     lökgroda
-  B  P  - -  Pelobates
        fuscus
        insubricus
-  -  -  N -  Pelobates
        syriacus  östlig lökgroda
        Bufonidae
S  -  -  N -  Bufo calamita  stinkpadda
S  -  -  N -  Bufo viridis  grönfläckig padda
        Hylidae
S  -  -  N -  Hyla arborea  lövgroda
-  -  -  N -  Hyla
        meridionalis  västlig lövgroda
-  -  -  N -  Hyla sarda  sardinsk lövgroda
Fiskar
        
        ACIPENSERIFORMES
        Acipenseridae
-  B  P  N -  Acipenser
        naccarii  adriatisk stör
-  B  P  N -  Acipenser
        sturio    stör
-  -  -  - F  samtliga
        övriga arter  
        ATHERINIFORMES
        Cyprinodontidae
-  B  -  - -  Alphanius
        fasciatus
-  B  -  - -  Alphanius
        iberus
        Valenciidae
-  B  P  N -  Valencia
        hispanica  valenciatandkarp
-  B  P  - -  Valencia
        letourneuxi  
        CLUPEIFORMES
        Clupeidae
S  B  -  - F  Alosa alosa  majsill
S  B  -  - F  Alosa fallax  staksill
-  B  -  - F  Alosa (alla
        övriga arter)  
        CYPRINIFORMES
        Cobitidae
-  B  -  - -  Cobitis
        elongata
S  B  -  - -  Cobitis   nissöga
        taenia
        (ej finska
        populationer)
-  B  -  - -  Cobitis
        triconica
-  B  -  - -  Misgurnus
        fossilis  slampiskare
-  B  -  - -  Sabanejewia
        aurata  
-  B  -  - -  Sabanejewia
        larvata
        (Cobitis
        larvata och
        Cobitis
        conspersa)
        Cyprinidae
-  B  -  - -  Alburnus
        albidus
        (Alburnus
        vulturius)  
-  B  -  N -  Anaecypris
        hispanica  
S  B  -  - F  Aspius aspius   asp
        (ej finska
        populationer)  
-  -  -  - F  Aspius aspius
        (finska
        populationer)
-  B  -  - F  Barbus comiza  
-  B  -  - F  Barbus
        meridionalis  
-  B  -  - F  Barbus
        plebejus  
-  -  -  - F  Barbus (alla
        övriga arter)  
-  B  -  - -  Chalcalburnus
        chalcoides  
-  B  -  - -  Chondrostoma
        genei  
-  B  -  - -  Chondrostoma
        lusitanicum  
-  B  -  - -  Chondrostoma
        polylepsis (innehåller C. willkommi)
  
-  B  -  - -  Chondrostoma
        soetta   
-  B  -  - -  Chondrostoma
        toxostoma  
-  B  -  - -  Gobio
        albipinnatus   
-  B  -  - -  Gobio Kessleri  kesslersandkrypare
-  B  -  - -  Gobio
        uranoscopus  stenkrypare
-  B  -  - -  Iberocypris
        palaciosi  
-  B  P  - -  Ladigesocypris
        ghigii  
-  B  -  - -  Leuciscus
        lucumonis  
-  B  -  - -  Leuciscus
        souffia  
-  B  -  - F  Pelecus
        cultratus  skärkniv
-  B  -  - -  Phoxinellus
        (alla arter)  
-  B  P  N -  Phoxinus
        percnurus  sumpelritsa
-  B  -  - -  Rhodeus
        sericeus
        amarus  
-  B  -  - -  Rutilus
        alburnidoes  
-  B  -  - -  Rutilus
        arcasii  
-  -  -  - F  Rutilus
        friesii
        meidingeri  
-  B  -  - -  Rutilus
        frisii
        meidingeri  
-  B  -  - -  Rutilus
        lemmingii  
-  B  -  - -  Rutilus
        macrolepidotus  
-  B  -  - F  Rutilus pigus  flickfisk
-  B  -  - -  Rutilus
        rubilio
-  B  -  - -  Sardinius
        graecus  
        PERCIFORMES  
        Gobiidae   
-  B  -  - -  Knipowitschia
        (Padogobius)
        panizzae
-  B  -  - -  Padogobius
         nigricans  
-  B  -  - -  Pomatoschistus
        canestrini  
        Percidae   
-  B  -  N -  Gymnocephalus
        baloni  
-  B  -  - F  Gymnocephalus
        schraetzer  
-  B  -  - -  Zingel (alla
        arter utom Zingel
        asper och
        Zingel zingel)  
-  -  -  N -  Zingel asper
-  -  -  - F  Zingel zingel
        PETROMYZONIFORMES  
        Petromyzonidae  
-  B  -  - -  Eudontomyzon
        (alla arter)
S  -  -  - F  Lampetra  flodnejonöga
        fluviatilis
-  B  -  - F  Lampetra  flodnejonöga
        fluviatilis
        (ej svenska
        och finska
        populationer)  
-  B  -  - -  Lampetra  bäcknejonöga
        planeri
        (ej svenska,
        finska och
        estniska
        populationer)
-  B  -  - F  Lethenteron
        zanandreai  
-  B  -  - -  Petromyzon   havsnejonöga
        marinus
        (ej svenska
        popoulationer)
        SALMONIFORMES
        Coregonidae
-  B  P  - -  Coregonus
        oxyrhynchus   nordsjösik
        (anadroma
        populationer
        i vissa
        delar av
        Nordsjön)
-  -  -  N -  Coregonus
        oxyrhynchus  nordsjösik
        (ej finska
        populationer)
S  -  -  - F  Coregonus
        (övriga arter)  sikar, siklöjor
        Salmonidae
-  B  -  - F  Hucho hucho   huchen (donaulax)
        (naturliga
        poulationer)
-  B  -  - -  Salmo
        macrostigma
-  B  -  - -  Salmo
        marmoratus
S  B  -  - F  Salmo salar  lax
        (endast i
        sötvatten,
        ej finska
        populationer)
-  -  -  - F  Salmo salar
        (endast i
        sötvatten,
        finska
        populationer)
S  -  -  - F  Thymallus
        thymallus  harr
        Umbridae
-  B  -  - -  Umbra krameri  ungersk hundfisk
        SCORPAENIFORMES  
        Cottidae   
S  B  -  - -  Cottus gobio   stensimpa
        (ej finska
        populationer)  
-  B  -  - -  Cottus petiti    
        SILURIFORMES  
        Siluridae   
-  B  -  - F  Silurus
        aristotelis  aristotelesmal
Ryggradslösa djur

Leddjur

        ARACHNIDA
        Araneae   
-  -  -  N -  Macrothele
        calpeiana
        Pseudoscorpiones  
S  B  -  - -  Anthrenochernes
        stellae  
        hålträdsklokrypare
        CRUSTACEA  
        Astacidae / Decapoda  
S  -  -  - F  Astacus  astacus  flodkräfta
-  B  -  - F  Austropotamobius
        pallipes  
-  B  P  - F  Austropotamobius
        torrentium  
        Isopoda   
-  B  P  N -  Armadillidium
        ghardalamensis  
        Scyllaridae   
-  -  -  - F  Scyllarides
        latus    
        INSECTA   
        Coleoptera   
S  B  -  - -  Agathidium
        pulchellum  brokig
            aspmycelbagge
-  B  -  N -  Bolbelasmus
        unicornis  
S  B  -  - -  Boros
        schneideri  smal skuggbagge
-  B  -  N -  Buprestis
        splendens  glanspraktbagge
-  B  -  N -  Carabus hampei  
-  B  -  N -  Carabus
        hungaricus  
-  B  P  - -  Carabus
        menetriesi
        pacholei  
-  B  P  N -  Carabus
        olympiae  
-  B  -  N -  Carabus
        variolosus  
-  B  -  N -  Carabus
        zawadszkii  
S  B  -  N -  Cerambyx cerdo  större ekbock
S  B  -  - -  Corticaria
        planula    brandmögelbagge
S  B  -  N -  Cucujus
        cinnaberinus  cinnoberbagge
-  B  -  N -  Dorcadion
        fulvum cervae  
-  B  -  N -  Duvalius
        gebhardti  
-  B  -  N -  Duvalius
        hungaricus  
S  B  -  N -  Dytiscus
        latissimus  bred gulbrämad
            dykare
S  B  -  N -  Graphoderus
        bilineatus  bred paljettdykare
-  B  -  N -  Leptodirus
        hochenwarti  
-  B  -  - -  Limoniscus
        violaceus  
S  B  -  - -  Lucanus cervus  ekoxe
-  B  -  - -  Macroplea
        pubipennis  
-  B  -  - -  Mesosa myops  skäckbock
-  B  -  - -  Morimus funerus  
S  B  P  N -  Osmoderma
        eremita    läderbagge
-  B  -  - -  Oxyporus
        mannerheimii  
-  B  -  N -  Pilemia
        tigrina    
S  B  P  N -  Phryganophilus
        ruficollis  rödhalsad brunbagge
-  B  -  N -  Probaticus
        subrugosus  
-  B  -  N -  Propomacrus
        cypriacus  
-  B  P  N -  Pseudogaurotina
        excellens  
-  B  -  N -  Pseudoseriscius
        cameroni  
S  B  -  N -  Pytho kolwensis  större
            barkplattbagge
S  B  -  - -  Rhysodes
        sulcatus  hakbagge
-  B  P  N -  Rosalia
        alpina    alpbock
S  B  -  - -  Stephanopachys
        linearis  slät
            tallkapuschongbagge
S  B  -  - -  Stephanopachys
        substriatus  grov
            tallkapuschongbagge
S  B  -  - -  Xyletinus
        tremulicola  aspbarkgnagare
        Hemiptera (Heteroptera)  
S  B  -  - -  Aradus
        angularis  spetshörnad
            barkskinnbagge
        Lepidoptera  
S  B  -  - -  Agriades
        glandon aquilo   högnordisk blåvinge
-  -  -  N -  Apatura metis    
-  B  -  N -  Arytrura
        musculus  
-  B  P  - -  Callimorpha
        (Euplagia,
        Panaxia)
        quadripunctaria  
-  B  -  N -  Catopta thrips    
-  B  -  N -  Chondrosoma
        fiduciaria  
S  B  -  - -  Clossiana
        improba    dvärgpärlemorfjäril
S  -  -  N -  Coenonympha
        hero    brun gräsfjäril
-  B  -  N -  Coenonympha
        oedippus  falsk luktgräsfjäril
-  B  -  N -  Colias
        myrmidone  
-  B  -  N -  Cucullia
        mixta    
-  B  -  N -  Ortosias
        (Dioszeghyana)
        schmidtii  
-  B  -  N -  Erannis
        ankeraria  
-  B  -  N -  Erebia calcaria  dyster gråvingad
            svartgräsfjäril
-  B  -  N -  Erebia Christi  schweizisk
            svartgräsfjäril
-  B  -  - -  Erebia medusa
        polaris    högnordisk
            gräsfjäril
-  -  -  N -  Erebia
        sudetica  schlesisk
            svartgräsfjäril
-  B  -  N -  Eriogaster
        catax
S  B  -  - -  Euphydryas   väddnätfjäril
        (Eurodryas,
        Hypodryas)
        aurinia
-  B  -  N -  Glyphipterix
        loricatella  
-  B  -  N -  Gortyna
        borelii lunata  
-  -  -  N -  Fabriciana
        elisa    korsikansk
            pärlemorfjäril
-  B  -  - F  Graellsia
        isabellae  
S  B  -  - -  Hesperia
        comma catena  fjällsilversmygare
S  B  -  N -  Hypodryas
        maturna    asknätfjäril
-  B  -  N -  Leptidea morsei  stor skogsvitvinge
-  B  -  N -  Lignyoptera
        fumidaria  
-  -  -  N -  Hyles
        hippophaes  
S  -  -  N -  Lopinga achine  dårgräsfjäril
-  B  -  N -  Lycaena dispar  stor guldvinge
S  B  -  N -  Lycaena helle  violett guldvinge
S  -  -  N -  Maculinea
        arion    svartfläckig
            blåvinge
-  B  -  N -  Maculinea
        nausithous  mörk
            blodtoppblåvinge
-  B  -  N -  Maculinea
        teleius    blodtoppblåvinge
-  B  -  N -  Melanargia
        arge    italienskt
            schackbräde
-  B  P  N -  Nymphalis
        vaualbum  aspfuks
-  -  -  N -  Papilio
        alexanor  alexanorfjäril
-  B  -  N -  Papilio
        hospiton  korsikansk
            makaonfjäril
S  -  -  N -  Parnassius
        apollo    apollofjäril
S  -  -  N -  Parnassius
        mnemosyne  mnemosynefjäril
-  B  -  N -  Phyllometra
        culminaria  
-  B  -  N -  Plebicula
        golgus    nevadablåvinge
-  B  -  N -  Polymixis
        rufocincta
        isolata  
-  B  -  N -  Polyommatus
        eroides    stor erosblåvinge
-  -  -  N -  Proserpinus
        proserpina  
S  B  -  - -  Xestia
        borealis  nordiskt jordfly
-  B  -  - -  Xestia
        brunneopicta  bruntecknat
            fjällfly
-  B  P  N -  Xylomoia strix    
-  -  -  N -  Zerynthia
        polyxena  sydlig
            hålrotsfjäril
        Mantodea
-  B  -  N -  Apteromantis
        aptera  
        Odonata   
S  -  -  N -  Aeshna
        viridis    grön
            mosaiktrollslända
-  B  -  - -  Coenagrion
        hylas  
-  B  -  - -  Coenagrion
        mercuriale  
-  B  -  - -  Coenagrion
        ornatum  
-  B  -  N -  Cordulegaster
        heros  
-  B  -  N -  Cordulegaster
        trinacriae  
-  B  -  N -  Gomphus
        graslinii  spansk
            flodtrollslända
S  -  -  N -  Leucorrhina
        albifrons  pudrad
            kärrtrollslända
S  -  -  N -  Leucorrhina
        caudalis  bred
            kärrtrollslända
S  B  -  N -  Leucorrhina
        pectoralis  citronfläckad
            kärrtrollslända
-  B  -  N -  Lindenia
        tetraphylla  
-  B  -  N -  Macromia
        splendens  
S  B  -  N -  Ophiogomphus
        cecilia    grön
            flodtrollslända
-  B  -  N -  Oxygastra
        curtisii  
-  -  -  N -  Stylurus
        flavipes  
-  -  -  N -  Sympecma
        braueri  
        Orthoptera   
-  B  -  N -  Baetica
        ustulata  
-  B  -  N -  Brachytrupes
        megacephalus  
-  B  -  N -  Isophya
        costata  
-  B  -  N -  Isophya stysi    
-  B  -  N -  Myrmecophilus
        baronii  
-  B  -  N -  Odontopodisma
         rubripes  
-  B  -  N -  Paracaloptenus
        caloptenoides  
-  B  -  N -  Pholidoptera
        transsylvanica  
-  -  -  N -  Saga pedo
  
-  B  -  N -  Stenobothrus
        (Stenobothrodes)
        eurasius
Blötdjur

        BIVALVIA   
        Anisomyaria  
-  -  -  N -  Lithophaga
        lithophaga      
-  -  -  N -  Pinna nobilis      
        Unionoida   
-  -  -  N -  Margaritifera
        auricularia    
-  B  -  - F  Margaritifera
        durrovensis
        (Margaritifera
        margaritifera)    
S  B  -  - F  Margaritifera
        margaritifera  flodpärlmussla
-  -  -  - F  Microcondylaea
        compressa    
  
S  B  -  N -  Unio crassus  tjockskalig
            målarmussla
-  -  -  - F  Unio
        elongatulus      
        Dreissenidae
-  B  -  N -  Congeria
        kusceri      
        ECHINODERMATA  
        Echinoidea   
-  -  -  N -  Centrostephanus
        longispinus    
        GASTROPODA  
        Prosobranchia  
-  -  -  N -  Patella
        feruginea      
-  -  -  N -  Theodoxus
        prevostianus      
        Stylommatophora  
S  B  -  N -  Anisus
        vorticulus  sirlig
            skivsnäcka
-  B  -  N -  Caseolus
        calculus      
-  B  -  N -  Caseolus
        commixta      
-  B  -  N -  Caseolus
        sphaerula      
-  B  -  N -  Chilostoma
        banaticum      
-  B  -  N -  Discula
        leacockiana      
-  B  -  N -  Discula
        tabellata      
-  -  -  N -  Discula
        testudinalis      
-  -  -  N -  Discula
        turricula      
-  -  -  N -  Discus
        defloratus      
-  B  -  N -  Discus
        guerinianus      
-  B  -  N -  Elona
        quimperiana      
-  B  -  N -  Geomalacus
        maculosus      
-  B  -  N -  Geomitra
        moniziana      
-  B  -  N -  Gibbula
        nivosa      
-  B  P  - -  Helicopsis
        striata
        austriaca    
  
S  -  -  - F  Helix pomatia  vinbergssnäcka
-  B  -  N -  Hygromia
        kovacsi       
-  B  -  N -  Idiomela
        (Helix)
        subplicata      
-  B  -  N -  Lampedusa
        imitatrix      
-  B  P  N -  Lampedusa
        melitensis      
-  B  -  N -  Leiostyla
        abbreviata      
-  B  -  N -  Leiostyla
        cassida      
-  B  -  N -  Leiostyla
        corneocostata      
-  B  -  N -  Leiostyla
        gibba    
-  B  -  N -  Leiostyla
        lamellosa      
-  B  P  N -  Paladilhia
        hungarica      
-  B  -  N -  Sadleriana
         pannonica      
-  B  -  N -  Theodoxus
        transversalis      
S  B  -  - -  Vertigo
        angustior  smalgrynsnäcka
S  B  -  - -  Vertigo
        genesii    otandad grynsnäcka
S  B  -  - -  Vertigo
        geyeri    kalkkärrgrynsnäcka
S  B  -  - -  Vertigo
        moulinsiana  större grynsnäcka
Coelenterata

        CNIDARIA  
-  -  -  - F  Corallium
        rubrum      
Annelida

        HIRUDINOIDEA -
        ARHYNCHOBDELLAE
        Hirudinidae  
S  -  -  - F  Hirudo
        medicinalis  blodigel
VÄXTER

Alger

         Corallinaceae    
-  -  -  - F  - Lithothamnium
         coralloides.
         Crouan frat.    
-  -  -  - F  - Phymatholithon
         calcareum
         (Poll.) Adey &
         McKibbin
Lavar

         Cladoniaceae
S  -  -  - F  - Cladonia L.     renlavar
         subgenusCladina
         (Nyl.)
         Vain  
Mossor

-  B  -  - -  - Bruchia vogesiaca
         Schwaegr.    
S  B  -  - -  - Bryhnia
         novae-angliae
         (Sull & Lesq.)
         Grout      brynia
-  B  P  - -  - Bryoerythrophyllium
         campylocarpum
         (C. Müll.) Crum.
         (Bryoerythrophyllium
         machadoanum (Sergio)
         M.O. Hill
S  B  -  - -  - Buxbaumia viridis
         (Moug.) Moug. &   grön
         Nestl.      sköldmossa
S  B  -  - -  - Cephalozia
         macounii (Aust.)
         Aust.      vedtrådmossa
S  B  -  - -  - Cynodontium
         suecicum (H. Arn.
         & C. Jens.) I. Hag.  nordisk
              klipptuss
S  B  -  - -  - Dichelyma
         capillaceum
         (Dicks) Myr.    hårklomossa
S  B  -  - -  - Dicranum viride
         (Sull. & Lesq.)   stamkvastmossa
         Lindb.
-  B  -  - -  - Distichophyllum
         carinatum Dix. &
         Nich.
S  B  -  - -  - Drepanocladus
         (Hamatocaulis)   käppkrokmossa
         vernicosus
         (Mitt.) Warnst.
-  B  P  - -  M Echinodium
         spinosum (Mitt.)
         Jur.    
S  B  -  - -  - Encalypta mutica
         (I. Hagen)    trubbklockmossa
S  B  -  - -  - Hamatocaulis
         lapponicus (Norrl.)   taigakrokmossa
         Hedenäs  
S  B  -  - -  - Herzogiella
         turfacea (Lindb.)
         I. Wats.    platt
              spretmossa
S  B  -  - -  - Hygrohypnum
         montanum (Lindb.)   späd bäckmossa
         Broth.    
-  B  -  - -  - Jungermannia
         handelii (Schiffn.)
         Amak.    
-  -  -  - F  - Leucobryum glaucum
         (Hedw.) Ångstr.    
-  B  -  - -  - Mannia triandra
         (Scop.) Grolle    
-  B  P  - -  - Marsupella
         profunda Lindb.    
S  B  -  - -  - Meesia longiseta
         Hedw.      långskaftad
              svanmossa
-  B  -  - -  - Nothothylas
         orbicularis
         (Schwein.) Sull.  
-  B  -  - -  - Ochyraea tatrensis
         Vana  
S  B  -  - -  - Orthothecium
         lapponicum (Schimp.)   lappglansmossa
         C. Hartm.  
S  B  -  - -  - Orthotrichum rogeri
         Brid.      gotländsk
              hättemossa
-  B  -  - -  - Petalophyllum
         ralfsii (Wils.)
         Nees & Gott.    
-  B  -  - -  - Plagiomnium
         drummondii (Bruch
         & Schimp.) T. Kop.      
-  B  -  - -  - Riccia breidleri Jur.    
-  B  -  - -  - Riella helicophylla
         (Bory & Mont.) Mont.    
S  B  -  - -  - Scapania massalongi
         (K. Müll.)     mikroskapania
         K. Müll.  
S  -  -  - F  - Sphagnum L (alla  vitmossor
         arter utom Sphagnum
         pylaisii Brid.)  
-  B  -  - -  - Sphagnum pylaisii
         Brid.    
-  B  -  - -  - Tayloria rudolphiana
         (Garov) B. & S.  
  
-  B  P  - -  M Thamnobryum
         fernandesii Sergio    
S  B  -  - -  - Tortella rigens
         (N. Alberts)    styv
              kalkmossa
Ormbunksväxter (kärlkryptogamer)

        Aspleniaceae    
-  -  -  N -  - Asplenium
         hemionitis L.    
-  B  -  N -  - Asplenium
         jahandiezii
         (Litard.) Rouy
S  B  -  N -  - Rouy Asplenium
         adulterinum Milde  brunbräken
        Blechnaceae    
-  B  -  N -  - Woodwardia radicans
         (L.) Sm.    
        Dicksoniaceae    
-  B  -  N -  - Culcita macrocarpa
         C. Presl    
        Dryopteridaceae    
S  B  -  N -  - Diplazium sibiricum
         (Turcz. ex
         Kunze) Kurata   ryssbräken
-  B  P  N -  - Dryopteris corleyi
         Fraser-Jenk.    
-  B  -  N -  - Dryopteris fragans
         (L.) Schott    
-  B  P  N -  M Polystichum drepanum
         (Sw.) C. Presl.    
        Hymenophyllaceae    
-  B  -  N -  M Hymenophyllum
         maderensis Gibby
         & Lovis    
-  B  -  N -  - Trichomanes
         speciosum Willd.    
        Isoetaceae    
-  B  -  N -  M Isoetes azorica
         Durieu & Paiva
          ex Milde    
-  B  -  N -  - Isoetes boryana
         Durieu    
-  B  -  N -  - Isoetes malinverniana
         Ces. & De Not.
        Lycopodiaceae    
S  -  -  - F  - Lycopodium (alla
         arter)    lumrar
        Marsileaceae    
-  B  P  N -  M Marsilea azorica
         Launert & Paiva    
-  B  -  N -  - Marsilea batardae
         Launert    
-  B  -  N -  - Marsilea
         quadrifolia L.    
-  B  -  N -  - Marsilea strigosa
         Willd.    
        Ophioglossaceae    
S  B  -  N -  - Botrychium simplex
         Hitchc.    dvärgblåsbräken
-  B  -  N -  - Ophioglossum
         polyphyllum
         A. Braun
Barrväxter (gymnospermer)

        Pinaceae    
-  B  P  N -  - Abies nebrodensis
         (Lojac.) Mattei
Blomväxter (angiospermer)

        Agavaceae    
-  -  -  N -  - Dracaena draco (L.) L.    
        Alismataceae    
S  B  P  N -  - Alisma wahlenbergii
         (Holmberg) Juz.  småsvalting
-  B  -  N -  - Caldesia
         parnassifolia (L)
         Parl.    
S  B  -  N -  - Luronium natans
         (L) Raf.    flytsvalting
        Amaryllidaceae
-  -  -  - F  - Galanthus nivalis L.
-  B  -  N -  - Leucojum nicaeense
         Ard.    
-  B  -  N -  - Narcissus asturiensis
         (Jordan) Pugsley
-  -  -  - F  - Narcissus bulbocodium L.    
-  B  -  N -  - Narcissus calcicola
         Mendonça    
-  B  -  N -  - Narcissus cyclamineus
         DC.    
-  B  -  N -  - Narcissus fernandesii
         G. Pedro    
-  B  -  N -  - Narcissus humilis
         (Cav.) Traub    
-  -  -  - F  - Narcissus juncifolius
         Lagasca    
-  -  -  N -  - Narcissus longispathus
         Pugsley    
-  B  P  N -  - Narcissus nevadensis
         Pugsley    
-  B  -  N -  - Narcissus
         pseudonarcissus L.
         subsp. Nobilis (Haw.)
         A. Fernandes
-  B  -  N -  - Narcissus scaberulus
         Henriq.    
-  -  -  N -  - Narcissus triandrus L.    
-  B  -  N -  - Narcissus triandrus L.
         subsp. Capax (Salisb.)
         D. A. Webb.      
-  B  -  N -  - Narcissus viridiflorus
         Schousboe    
        Apiaceae / Umbelliferae    
-  B  -  N -  M Ammi trifoliatum
         (H. C. Watson) Trelease    
-  B  P  N -  - Angelica heterocarpa
         Lloyd    
-  B  -  N -  - Angelica palustris
         (Besser) Hoffm.
-  B  P  N -  - Apium bermejoi Llorens    
-  B  -  N -  - Apium repens (Jacq.)
         Lag.    
-  B  -  N -  - Athamanta cortiana
         Ferrarini    
-  -  -  N -  - Bunium brevifolium
         Lowe
-  B  P  N -  - Bupleurum capillare
         Boiss. & Heldr.
-  B  -  N -  M Bupleurum handiense
         (Bolle) Kunkel
-  B  P  N -  - Bupleurum kakiskalae
         Greuter    
-  B  -  N -  M Chaerophyllum
         azoricum Trelease    
-  B  -  N -  - Eryngium alpinum L.    
-  B  P  N -  - Eryngium viviparum
         Gay
-  B  P  N -  - Ferula sadleriana
         Lebed.
-  B  -  N -  M Ferula latipinna
         Santos    
-  B  -  N -  - Hladnikia
         pastinacifolia
         Reichenb.
-  B  P  N -  - Laserpitium
         longiradium Boiss.
-  B  -  N -  M Melanoselinum
         decipiens (Schrader
          & Wendl.) Hoffm.      
-  B  -  N -  M Monizia edulis Lowe    
-  B  P  N -  - Naufraga balearica
         Constans & Cannon    
-  B  P  N -  - Oenanthe conioides
         Lange    
-  B  -  N -  M Oenanthe divaricata
         (R. Br.) Mabb.
-  B  -  N -  - Petagnia
         saniculifolia Guss.    
-  B  -  N -  - Rouya polygama
         (Desf.) Coincy    
-  B  -  N -  M Sanicula azorica
         Guthnick ex Seub.
-  B  P  N -  - Seseli intricatum
         Boiss.    
-  B  -  N -  - Seseli leucospermum
         Waldst. et Kit
-  B  -  N -  - Thorella
         verticillatinundata
         (Thore) Briq.    
        Araceceae / Palmae
-  B  -  N -  - Phoenix theophrasti
         Greuter    
        Asclepiadaceae    
-  B  -  N -  M Caralluma burchardii
         N. E. Brown    
-  B  P  N -  M Ceropegia chrysantha
         Svent.    
-  B  -  N -  - Vincetoxicum
         pannonicum (Borhidi)
          Holub    
Asteraceae / Compositae  
-  B  -  N -  M Andryala
         crithmifolia Ait.    
-  B  P  N -  - Anthemis glaberrima
         (Rech. f.) Greuter
-  B  P  N -  M Argyranthemum lidii
         Humphries    
-  -  -  N -  - Argyranthemum
         pinnatifidum (L. f.)
          Lowe subsp.
         succulentum C.J.
          Humphries
-  B  -  N -  M Argyranthemum
         thalassophylum
         (Svent.) Hump.      
-  B  -  N -  M Argyranthemum
         winterii (Svent.)
         Humphries
S  -  -  - F  - Arnica montana L.  slåttergubbe
S  B  -  N -  - Artemisia campestris   bottenviksmalört
         L. subsp. bottnica
         A.N. Lundström ex
         Kindb.  
-  -  -  - F  - Artemisia eriantha
         Ten    
-  -  -  - F  - Artemisia genipi
         Weber    
-  B  P  N -  - Artemisia
         granatensis Boiss.    
-  B  P  N -  - Artemisia laciniata
         Willd.    
S  B  -  N -  - Artemisia oelandica
         (Besser) Komaror  alvarmalört
-  B  P  N -  - Artemisia pancicii
          (Janka) Ronn.    
-  B  P  N -  - Aster pyrenaeus
         Desf. ex DC.    
-  B  P  N -  - Aster sorrentinii
         (Tod) Lojac.    
-  B  P  N -  M Atractylis arbuscula
         Svent. & Michaelis
-  B  -  N -  M Atractylis
         preauxiana Schultz.    
-  B  -  N -  M Calendula
         maderensis DC.    
-  B  -  N -  - Carlina
         onopordifolia Besser    
-  B  P  N -  - Carduus myriacanthus
         Salzm. ex DC.
-  B  P  N -  - Centaurea alba L.
         subsp. heldreichii
          (Halacsy) Dostal
-  B  P  N -  - Centaurea alba L.
         subsp. princeps
         (Boiss. & Heldr.)
         Gugler
-  B  P  N -  - Centaurea akamantis
         T.Georgiadis &
         G.Chatzikyriakou      
-  B  P  N -  - Centaurea attica
         Nyman subsp.
         megarensis (Halacsy
         & Hayek) Dostal
-  B  P  N -  - Centaurea balearica
         J.D. Rodriguez
-  B  P  N -  - Centaurea borjae
         Valdes-Berm. & Rivas
         Goday
-  B  P  N -  - Centaurea citricolor
         Font Quer
-  B  -  N -  - Centaurea corymbosa
         Pourret    
-  B  -  N -  - Centaurea gadorensis
         G.Blanca    
-  B  P  N -  - Centaurea horrida
         Badaro    
-  B  P  N -  - Centaurea
         kalambakensis Freyn
         & Sint
-  B  -  N -  - Centaurea
         kartschiana Scop.    
-  B  P  N -  - Centaurea lactiflora
         Halacsy    
-  B  -  N -  - Centaurea micrantha
         Hoffmans. & Link
         subsp. herminii
         (Rouy) Dostál
-  B  P  N -  - Centaurea niederi
         Heldr.     
-  B  P  N -  - Centaurea
         peucedanifolia Boiss.
         & Orph.    
-  B  P  N -  - Centaurea pinnata
         Pau
-  B  -  N -  - Centaurea pulvinata
         (G.Blanca) G.Blanca    
-  B  -  N -  - Centaurea
         rothmalerana (Arènes)
         Dostál    
-  B  -  N -  - Centaurea vicentina
         Mariz    
-  B  -  N -  M Cheirolophus duranii
         (Burchard) Holub    
-  B  -  N -  M Cheirolophus
         ghomerytus (Svent.)
         Holub    
-  B  -  N -  M Cheirolophus
         junonianus (Svent.)      
         Holub
-  B  -  N -  M Cheirolophus
         massonianus (Lowe)
         Hansen & Sund.      
-  B  -  N -  - Cirsium
         brachycephalum
         Juratzka     
-  B  -  N -  M Cirsium latifolium
         Lowe    
-  B  P  N -  - Crepis crocifolia
         Boiss. & Heldr.
-  B  -  N -  - Crepis granatensis
         (Willk.) B.Blanca
         & M. Cueto      
-  B  -  N -  - Crepsis pusilla
         (Sommier) Merxmüller    
-  B  -  N -  - Crepis tectorum L.
         subsp. nigrescens  
-  -  -  - F  - Doronicum
         plantagineum L.
         subsp. tournefortii
         (Rouy) P. Cout.
-  B  -  N -  - Erigeron frigidus
         Boiss. ex DC.  
-  B  -  N -  M Helichrysum
         gossypinum Webb    
-  B  -  N -  M Helichrysum
         monogynum Burtt &
         Sund.    
-  -  -  N -  - Helichrysum
         sibthorpii Rouy
-  B  P  N -  - Helichrysum
         melitense (Pignatti)
         Brullo et al    
-  B  -  N -  - Hymenostemma
         pseudanthemis (Kunze)
         Willd.      
-  B  -  N -  - Hyoseris frutescens
         Brullo et Pavone
-  B  -  N -  M Hypochoeris
         oligocephala (Svent.
         & Bramw.) Lack      
-  B  P  N -  - Jurinea cyanoides
         (L.) Reichenb.
-  B  P  N -  - Jurinea fontqueri
         Cuatrec.
-  B  P  N -  M Lactuca watsoniana
         Trel.
-  B  P  N -  - Lamyropsis
         microcephala (Moris)
         Dittrich & Greuter      
-  B  -  N -  - Leontodon
         microcephalus (Boiss.
         ex DC.) Boiss.      
-  B  -  N -  - Leontodon boryi
         Boiss.    
-  B  P  N -  - Leontodon siculus
         (Guss.) Finch & Sell
-  B  -  N -  - Leuzea longifolia
         Hoffmanns. & Link
-  -  -  - F  - Leuzea rhaponticoides
         Graells
-  B  -  N -  - Ligularia sibirica
         (L.) Cass.    
-  B  P  N -  M Onopordum nogalesii
         Svent.    
-  B  P  N -  M Onorpordum
         carduelinum Bolle    
-  B  P  N -  - Palaeocyanus
         crassifolius
         (Bertoloni) Dostal    
-  B  P  N -  M Pericallis hadrosoma
         (Svent.) B. Nord
-  B  -  N -  M Phagnalon benettii
         Lowe    
-  -  -  N -  - Picris willkommii
         (Schultz Bip.) Nyman    
-  -  -  N -  - Santolina elegans
         Boiss. ex DC.    
-  B  -  N -  - Santolina impressa
         Hoffmanns. & Link    
-  B  -  N -  - Santolina semidentata
         Hoffmans. & Link    
-  B  -  N -  - Saussurea alpina
         subsp. esthonica
         (Baer ex Rupr)
         Kupffer
-  -  -  N -  - Senecio caespitosus
         Brot.    
-  B  P  N -  - Senecio elodes
         Boiss. ex DC.    
S  B  -  N -  - Senecio jacobaea L.
         subsp. gotlandicus
         (Neuman) Sterner  alvarstånds
-  -  -  N -  - Senecio lagascanus
         DC. subsp.
         lusitanicus (P.
         Cout.) Pinto da Silva
-  B  -  N -  - Senecio nevadensis
         Boiss. & Reuter
-  B  P  N -  - Serratula
         lycopifolia (Vill.)
         A.Kern
-  B  -  N -  M Stemmacantha
         cynaroides (Chr. Son.
         in Buch) Ditt      
-  B  -  N -  M Sventenia
         bupleuroides Font
         Quer
-  B  P  N -  M Tanacetum
         ptarmiciflorum Webb
         & Berth    
-  B  -  N -  - Tephroseris
         longifolia (Jacq.)
         Griseb et Schenk
         subsp. moravica      
-  -  -  N -  - Wagenitzia lancifolia
         (Sieber ex Sprengel)
         Dostál
         Berberidaceae    
-  -  -  N -  - Berberis madarensis
         Lowe
         Boraginaceae
-  B  P  N -  - Anchusa crispa Viv.    
-  B  -  N -  M Echium candicans
         L. fil.
-  B  P  N -  M Echium gentianoides
         Webb & Coincy
-  B  -  N -  - Echium russicum J.F.
         Gemlin    rysk snokört
-  B  P  N -  - Lithodora nitida (H.
         Ern) R. Fernandes
-  B  -  N -  M Myosotis azorica
         H. C. Watson    
-  B  -  N -  - Myosotis lusitanica
         Schuster    
-  B  -  N -  M Myosotis maritima
         Hochst. in Seub.
-  B  -  N -  - Myosotis
         rehsteineri Wartm.    
-  B  -  N -  - Myosotis
         retusifolia R.
         Afonso
-  B  -  N -  - Omphalodes
         kuzinskyanae Willk.
-  B  P  N -  - Omphalodes
         littoralis Lehm    
-  B  P  N -  - Onosma tornensis
         Javorka    
-  B  -  N -  - Solenanthus
         albanicus (Degen
         & al.) Degen &
         Baldacci      
-  B  P  N -  - Symphytum cycladense
         Pawl.
        Brassicaceae / Cruciferae    
-  -  -  - F  - Alyssum
         pintadasilvae Dudley.
-  B  -  N -  - Alyssum pyrenaicum
         Lapeyr.    
-  B  P  N -  - Arabis kennedyae
         Meikle    
-  B  -  N -  - Arabis sadina (Samp.)
         P. Cout.    
-  B  -  N -  - Arabis scopoliana
         Boiss    
-  B  P  N -  - Biscutella neustriaca
         Bonnet    
-  B  -  N -  - Biscutella vincentina
         (Samp.) Rothm.
-  B  -  N -  - Boleum asperum
         (Pers.) Desvaux    
-  B  -  N -  - Brassica glabrescens
         Poldini    
-  B  -  N -  - Brassica hilarionis
         Post    
-  B  -  N -  - Brassica insularis
         Moris    
-  B  P  N -  - Brassica macrocarpa
         Guss.    
S  B  -  N -  - Braya linearis Rouy  fjällkrassing
-  B  P  N -  - Cochlearia polonica
         E.Fröhlich    
-  B  P  N -  - Cochlearia tatrae
         Borbas    
-  B  P  N -  - Coincya rupestris
         Rouy    
-  B  P  N -  - Coronopus navasii
         Pau    
-  B  -  N -  - Crambe tataria
         Sebeok    
-  B  P  N -  M Crambe arborea Webb
         ex Christ    
-  B  -  N -  M Crambe laevigata DC.
         ex Christ    
-  B  P  N -  M Crambe sventenii R.
         Petters ex Bramwell
         & Sund.      
-  B  -  N -  - Diplotaxis ibicensis
         (Paul) Gomez-Campo    
-  B  P  N -  - Diplotaxis siettiana
         Maire    
-  B  -  N -  - Diplotaxis vicentina
         (P. Cout.) Rothm.
S  B  -  N -  - Draba cacuminum Elis
         Ekman      blockhavsdraba
-  B  -  N -  - Draba cinerea Adams    
-  B  -  N -  - Erucastrum palustre
         (Pirona) Vis.
-  B  P  N -  - Erysimum pieninicum
         (Zapal.) Pawl.
-  B  P  N -  - Iberis arbuscula
         Runemark    
-  B  -  N -  - Iberis procumbens
         Lange subsp.
         microcarpa Franco &
         Pinto da Silva
-  B  P  N -  - Jonopsidium acaule
         (Desf.) Reichenb.
-  B  -  N -  - Jonopsidium savianum
         (Caruel) Ball
         ex Arcang.      
-  -  -  - F  - Malcolmia lacera
         (L.) DC. subsp.
         graccilima (Samp.)
         Franco
-  -  -  - F  - Murbeckellia
         pinnatifida (Lam.)
         Rothm. subsp.
         herminii (Rivas-
         Martinez) Greuter &
         Burdet
-  -  -  N -  - Murbeckiella sousae
         Rothm.    
-  B  P  N -  M Parolinia
         schizogynoides Svent.    
-  B  -  N -  - Rhynchosinapis
         erucastrum (L.)
         Dandy ex Clapham
         subsp. cintrana
         (Coutinho) Franco &
         P. Silva [Coincya
         cintrana (P. Cout.)
          Pinto da Silva]
-  B  -  N -  M Sinapidendron
         rupestre (Ait.) Lowe
-  B  -  N -  - Sisymbrium
         cavanillesianum
         Valdes & Castroviejo      
S  B  -  N -  - Sisymbrium
         supinum L.    kalkkrassing
-  B  -  N -  - Thlaspi jankae A.Kern.
         Campanulaceae    
-  B  -  N -  - Adenophora lilifolia
         (L.) Ledeb.    kragklocka
-  B  -  N -  - Asyneuma giganteum
         (Boiss.) Bornm.
-  B  P  N -  M Azorina vidalii
         (H. C. Watson) Feer
-  B  P  N -  - Campanula bohemica
         Hruby
-  B  P  N -  - Campanula gelida
         Kovanda    
-  -  -  N -  - Campanula
         morettiana Reichenb.    
-  B  P  N -  - Campanula sabatia
         De Not.    
-  B  P  N -  - Campanula serrata
         (Kit.) Hendrych
-  B  -  N -  - Campanula zoysii
         Wulfen    
-  B  -  N -  - Jasione crispa
         (Pourret) Samp. subsp.
         serpentinica Pinto da
         Silva
-  B  -  N -  - Jasione lusitanica
         A. DC.    
-  B  -  N -  M Musschia aurea
         (L. f.) DC.    
-  B  P  N -  M Musschia wollastonii
         Lowe    
-  -  -  N -  - Physoplexis comosa
         (L.) Schur.    
         Caprifoliaceae    
-  B  P  N -  M Sambucus palmensis
         Link Caryophyllaceae    
-  B  -  N -  - Arenaria ciliata L.
         ssp. pseudofrigida
         Ostenf. & O.C. Dahl      
S  B  -  N -  - Arenaria humifusa
         Wahlenberg    grusnarv
-  B  P  N -  - Arenaria nevadensis
         Boiss. & Reuter
-  B  -  N -   - Arenaria provincialis
         Chater & Halliday    
-  B  P  N -  - Cerastium
         alsinifolium Tausch    
-  B  -  N -  - Cerastium dinaricum
         G.Back & Szysz.
S  B  -  N -  - Dianthus arenarius
         L. subsp. arenarius  sandnejlika
-  B  P  N -  - Dianthus arenarius
         subsp. bohemicus
         (Novak) O.Schwarz      
-  B  -  N -  - Dianthus cintranus
         Boiss. & Reuter
         subsp. cintranus
         Boiss. & Reuter
-  B  P  N -  - Dianthus diutinus
         Kit.    
-  B  P  N -  - Dianthus
         lumnitzeri Wiesb.    
-  B  -  N -  - Dianthus marizii
         (Samp.) Samp.    
-  B  P  N -  - Dianthus moravicus
         Kovanda    
-  B  P  N -  - Dianthus nitidus
         Waldst. et Kit    
-  B  -  N -  - Dianthus plumarius
         subsp. regisstephani
         (Rapcs.) Baksay      
-  B  -  N -  - Dianthus rupicola
         Biv.    
-  B  P  N -  - Gypsophila
         papillosa P. Porta    
-  B  -  N -  - Herniaria algarvica
         Chaudhri     
-  B  P  N -  - Herniaria latifolia
         Lapeyr. subsp.
         litardierei Gamis      
-  B  -  N -  - Herniaria lusitanica
         (Chaudhri) subsp.
         berlengiana Chaudhri      
-  B  -  N -  - Herniaria maritima
         Link    
-  B  P  N -  - Minuartia smejkalii
         Dvorakova    
-  -  -  N -  - Moehringia fontqueri
         Pau    
S  B  -  N -  - Moehringia
         lateriflora (L.)
         Fenzl.    ryssnarv
-  B  -  N -  - Moehringia
         tommasinii Marches.    
-  B  -  N -  - Moehringia villosa
         (Wulfen) Fenzl.
-  B  -  N -  - Petrocoptis
         grandiflora Rothm.
-  B  -  N -  - Petrocoptis
         montsicciana O. Bolos
         & Rivas Mart.      
-  B  -  N -  - Petrocoptis
         pseudoviscosa
         Fernandez Casas    
S  B  -  N -  - Silene furcata
         Rafin. subsp.
         angustiflora
         (Rupr.) Walters  polarblära
-  B  P  N -  - Silene hicesiae
         Brullo & Signorello
-  B  -  N -  - Silene hifacensis
         Rouy ex Willk.    
-  B  P  N -  - Silene holzmanii
         Heldr. ex Boiss.
-  B  -  N -  - Silene longicilia
         (Brot.) Otth.    
-  B  -  N -  - Silene mariana Pau    
-  B  P  N -  - Silene orphanidis
         Boiss.
-  B  P  N -  - Silene rothmaleri
         Pinto da Silva    
-  B  P  N -  - Silene velutina
         Pourret ex Loisel.
-  B  -  N -  M Spergularia
         azorica (Kindb.)
         Lebel
        Celastraceae    
-  B  -  N -  M Maytenus umbellata
         (R. Br.) Mabb.
        Chenopodiaceae    
-  B  P  N -  - Bassia (Kochia)
         saxicola (Guss.)
         A.J.Scott    
-  B  -  N -  M Beta patula Ait.    
-  B  P  N -  - Cremnophyton
         lanfrancoi Brullo
         et Pavone    
-  B  P  N -  - Salicornia veneta
         Pignatti & Lausi  
        Cistaceae    
-  B  -  N -  M Cistus
         chinamadensis
         Banares & Romero
-  B  -  N -  - Cistus palhinhae
         Ingram    
-  B  -  N -  - Halimium
         verticillatum
         (Brot.) Sennen
-  B  -  N -  - Helianthemum
         alypoides Losa &
         Rivas Goday    
-  B  P  N -  M Helianthemum
         bystropogophyllum
         Svent.
-  B  -  N -  - Helianthemum
         caput-felis Boiss.    
-  B  P  N -  - Tuberaria major
         (Willk.) Pinto da
         Silva & Rozeira
        Convolvulaceae    
-  B  P  N -  - Convolvolus
         argyrothamnus
         Greuter
-  B  P  N -  M Convolvolus
         caput-medusae Lowe    
-  B  P  N -  - Convolvolus
         fernandesii Pinto
         da Silva & Teles      
-  B  P  N -  M Convolvolus
         lopez-socasii Svent.    
-  B  P  N -  M Convolvolus massinii
         A. Dietr.    
        Crassulaceae    
-  B  -  N -  M Aeonium gomeraense
         Praeger    
-  B  -  N -  M Aeonium saundersii
         Bolle    
-  B  -  N -  M Aichryson dumosum
         (Lowe) Praeg.
-  B  -  N -  M Monanthes
         wildpretii Banares
         & Scholz    
-  B  -  N -  M Sedum brissemoretii
         Raymond-Hamet

        Cyperaceae    
S  B  -  N -  - Carex holostoma
         Drejer    kolstarr
-  B  -  N -  M Carex malato-belizii
         Raymond    
-  B  P  N -  - Carex panormitana
         Guss.    
-  B  -  N -  - Eleocharis
         carniolica Koch    
        Dioscoreaceae    
-  B  P  N -  - Bordera chouardii
         (Gaussen) Heslot    
        Dipsacaceae    
-  B  -  N -  M Scabiosa nitens
         Roemer & J. A.
         Schultes    
        Droseraceae
-  B  -  N -  - Aldrovanda
         vesiculosa L.    
        Elatinaceae    
-  B  -  N -  - Elatine gussonei
         (Sommier)
         Brullo et al    
        Ericaceae
-  B  -  N -  M Erica scoparia L.
         subsp. azorica
         (Hochst.) D. A. Webb
-  B  -  N -  - Rhododendron luteum
         Sweet    
        Euphorbiaceae    
-  B  P  N -  M Euphorbia handiensis
         Burchard    
-  B  -  N -  M Euphorbia lambii
         Svent.    
-  B  P  N -  - Euphorbia
         margalidiana Kuhbier
         & Lewejohann
-  -  -  N -  - Euphorbia nevadensis
         Boiss. & Reuter
-  B  -  N -  M Euphorbia stygiana
         H. C. Watson    
-  B  -  N -  - Euphorbia transtagana
         Boiss.    
        Fabaceae / Leguminosae    
-  B  P  N -  M Anagyris latifolia
         Brouss. ex Willd.
-  B  -  N -  - Anthyllis hystrix
         Cardona, Contandr.
         & E. Sierra
-  B  -  N -  M Anthyllis lemanniana
         Lowe    
-  -  -  - F  - Anthyllis lusitanica
         Cullen & Pinto da
         Silva
-  B  P  N -  - Astragalus
         algarbiensis Coss.
         ex Bunge    
-  B  P  N -  - Astragalus aquilanus
         Anzalone    
-  B  -  N -  - Astragalus
         centralpinus Braun-
         Blanquet    
-  B  P  N -  - Astragalus
         macrocarpus DC.
         subsp. lefkarensis      
-  B  P  N -  - Astragalus maritimus
         Moris    
-  B  -  N -  - Astragalus
         tremolsianus Pau    
-  B  P  N -  - Astragalus verrucosus
         Moris    
-  B  P  N -  - Cytisus aeolicus
         Guss. ex Lindl.    
-  -  -  - F  - Dorycnium
         pentaphyllum Scop.
         subsp. transmontana
         Franco        
-  B  P  N -  M Dorycnium spectabile
         Webb & Berthel
-  B  -  N -  - Genista dorycnifolia
         Font Quer    
-  B  -  N -  - Genista holopetala
         (Fleischm. ex Koch)
         Baldacci      
-  B  P  N -  M Lotus azoricus P. W.
         Ball    
-  B  -  N -  M Lotus callis-viridis
         D. Bramwell & D.H.
         Davis
-  B  P  N -  M Lotus kunkelii
         (E. Chueca)
         D. Bramwell & al.    
-  B  -  N -  - Meliotus segetalis
         (Brot.) Ser. subsp.
         fallax Franco
-  B  P  N -  - Ononis hackelii
         Lange    
-  B  P  N -  M Teline rosmarinifolia
         Webb & Berthel
-  B  P  N -  M Teline salsoloides
         Arco & Acebes.
-  B  -  N -  - Trifolium saxatile
         All.
-  -  -  - F  - Uvex densus Welw.
         ex Webb.    
-  B  P  N -  - Vicia bifoliolata
         J.D. Rodriguez    
-  B  -  N -  M Vicia dennesiana
         H. C. Watson    
        Gentianaceae    
-  B  P  N -  - Centaurium rigualii
         Esteve    
-  B  P  N -  - Centaurium somedanum
         Lainz    
-  B  -  N -  - Gentiana ligustica
         R. de Vilm. & Chopinet
-  -  -  - F  - Gentiana lutea L.    
-  B  -  N -  - Gentianella anglica
         (Pugsley) E.F. Warburg    
-  B  P  N -  - Gentianella bohemica
         Skalicky    
        Geraniaceae    
-  B  P  N -  - Erodium astragaloides
         Boiss. & Reuter
-  B  -  N -  - Erodium paularense
         Fernandez-Gonzalez &
         Izco      
-  B  P  N -  - Erodium rupicola
         Boiss.    
-  B  P  N -  M Geranium maderense
         P. F. Yeo    
        Gesneriaceae    
-  -  -  N -  - Jankaea heldreichii
         (Boiss.) Boiss.
-  -  -  N -  - Ramonda serbica
         Pancic    
        Globulariaceae    
-  B  P  N -  M Globularia ascanii
         D. Bramwell & Kunkel    
-  B  P  N -  M Globularia
         sarcophylla Svent.    
-  B  P  N -  - Globularia stygia
         Orph. ex Boiss.
        Gramineae    
-  B  -  N -  M Deschampsia
         maderensis (Haeck. &
         Born.) Buschm.      
-  B  -  N -  M Phalaris maderensis
         (Menezes) Menezes
        Grossulariaceae    
-  B  P  N -  - Ribes sardoum
         Martelli
        Hippuridaceae    
S  B  -  N -  - Hippuris tetraphylla
         L. Fil.    ishavshästsvans
        Hypericaceae    
-  B  P  N -  - Hypericum aciferum
         (Greuter) N.K.B.
         Robson      
        Iridaceae    
-  B  -  N -  - Crocus cyprius
         Boiss. et Kotschy    
-  -  -  N -  - Crocus etruscus
         Parl.    
-  B  -  N -  - Crocus
         hartmannianus
         Holmboe    
-  B  -  N -  - Gladiolus palustris
         Gaud.     kärrsabellilja
-  B  -  N -  - Iris aphylla L.
         subsp. hungarica
         Hegi
-  -  -  N -  - Iris boissieri
         Henriq.    
-  B  -  N -  - Iris humilis Georgi.
         subsp. arenaria
         (Waldst. et Kit) A.
         et D.Löve
-  -  -  - F  - Iris lusitanica
         Ker-Gawler    
-  -  -  N -  - Iris marisca Ricci &
         Colasante    
        Juncaceae    
-  B  -  N -  - Juncus valvatus Link    
S  B  -  N -  - Luzula arctica Blytt  snöfryle
        Lamiaceae / Labiatae    
-  B  -  N -  - Dracocephalum
         austriacum L.    
-  B  P  N -  - Micromeria taygetea
         P. H. Davis    
-  B  -  N -  - Nepeta dirphya
         (Boiss.) Heldr. ex
         Halacsy    
-  B  P  N -  - Nepeta sphaciotica
         P. H. Davis    
-  B  -  N -  - Origanum dictamnus L.
-  B  -  N -  - Phlomis
         brevibracteata Turril    
-  B  -  N -  - Phlomis cypria Post    
-  B  -  N -  - Salvia veneris Hedge    
-  -  -  N -  - Rosmarinus tomentosus
         Huber-Morath & Maire      
-  B  -  N -  - Sideritis cypria Post    
-  B  P  N -  M Sideritis cystosiphon
         Svent.    
-  B  P  N -  M Sideritis discolor
         (Webb ex de Noe) Bolle
-  B  -  N -  - Sideritis incana subsp.
         glauca (Cav.)
         Malagarriga      
-  B  -  N -  M Sideritis infernalis
         Bolle    
-  B  -  N -  - Sideritis
         javalambrensis Pau    
-  B  -  N -  M Sideritis marmorea
         Bolle    
-  B  -  N -  - Sideritis serrata
         Cav. ex Lag.    
-  B  -  N -  M Teucrium
         abutiloides L'Hér.    
-  B  -  N -  M Teucrium betonicum
         L'Hér.    
-  -  -  N -  - Teucrium charidemi
         Sandwith    
-  B  -  N -  - Teucrium
         lepicephalum Pau    
-  -  -  - F  - Teucrium salviastrum
         Schreber subsp.
         salviastrum Schreber        
-  B  -  N -  - Teucrium turredanum
         Losa & Rivas Goday    
-  B  P  N -  - Thymus camphoratus
         Hoffmans. & Link    
-  -  -  N -  - Thymus capitellatus
         Hoffmans. & Link    
-  B  -  N -  - Thymus carnosus
         Boiss.    
-  B  P  N -  - Thymus lotocephalus
         G. López & R. Morales
         (Thymus cephalotos L.)
-  -  -  N -  - Thymus villosus L.
         subsp. villosus L.
        Lentibulariaceae    
-  B  P  N -  - Pinguicula
         crystalline Sm.    
-  B  -  N -  - Pinguicula
         nevadensis (Lindb.)
         Casper    
        Liliaceae    
-  B  -  N -  - Allium grosii Font
         Quer
-  -  -  N -  - Androcymbium
         europeum (Lange)
         K. Richter    
-  B  P  N -  M Androcymbium
         psammophilum Svent.    
-  B  P  N -  - Androcymbium
         rechingeri Greuter    
-  B  P  N -  - Asphodelus bento-
         rainhae P. Silva
-  -  -  N -  - Bellavalia hackelli
         Freyn
-  B  P  N -  - Chionodoxa lochiae
         Meikle in Kew Bull.    
-  B  -  N -  - Colchicum arenarium
         Waldst. et Kit.
-  -  -  N -  - Colchicum corsicum
         Baker    
-  -  -  N -  - Colchicum
         cousturieri Greuter    
-  -  -  N -  - Fritillaria conica
         Rix
-  -  -  N -  - Fritillaria
         drenovskiii Dogen &
         Stoy
-  -  -  N -  - Fritillaria
         gussichiae (Degen &
         Doerfler) Rix    
-  -  -  N -  - Fritillaria obliqua
         Ker-Gawl.    
-  -  -  N -  - Fritillaria
         rhodocanakis Orph.
         ex Baker
-  B  -  N -  - Hyacinthoides
         vicentina (Hoffmans.
         & Link) Rothm.      
-  -  -  - F  - Lilium rubrum Lmk    
-  B  P  N -  - Muscari gussonei
         (Parl.) Tod.    
-  B  -  N -  - Scilla litardierei
         Breist.    
-  B  P  N -  - Scilla morrisii
         Meikle    
-  B  -  N -  - Tulipa cypria Stapf
-  -  -  N -  - Ornithogalum
         reverchonii Degen &
         Herv.-Bass      
-  -  -  - F  - Ruscus aculeatus L.    
-  -  -  N -  - Scilla beirana Samp.    
-  B  -  N -  M Scilla maderensis
         Menezes
-  -  -  N -  - Scilla odorata Link    
-  B  -  N -  M Semele maderensis
         Costa
        Linaceae    
-  B  P  N -  - Linum dolomiticum
         Borbas    
-  B  P  N -  - Linum muelleri Moris
         (Linum maritimum
         muelleri)      
        Loranthaceae    
-  B  -  N -  M Arceuthobium
         azoricum Wiens &
         Hawksw.    
        Lythraceae    
-  B  P  N -  - Lythrum flexuosum
         Lag.
        Malvaceae
-  B  -  N -  - Kosteletzkya
         pentacarpos (L.)
         Ledeb.
        Myriaceae    
-  B  P  N -  M Myrica rivas-
         martinezii Santos.    
        Najadaceae    
S  B  -  N -  - Najas flexilis
         (Willd.) Rostk. &
         W.L. Schmidt    sjönajas
-  B  -  N -  - Najas tenuissima
         (A. Braun) Magnus  
        Oleaceae    
-  B  -  N -  M Jasminum
         azoricum L.    
-  B  -  N -  M Picconia azorica
         (Tutin) Knobl.    
        Orchidaceae
-  B  -  N -  - Anacamptis urvilleana
         Sommier et Caruana
         Gatto      
S  B  -  N -  - Calypso bulbosa L.  norna
-  B  P  N -  - Cephalanthera
         cucullata Boiss. &
         Heldr.    
S  B  -  N -  - Cypripedium
         calceolus L.    guckusko
-  B  -  N -  M Goodyera
         macrophylla Lowe    
S  B  -  N -  - Gymnigritella runei
         Teppner & Klein  brudkulla
-  B  -  N -  - Himantoglossum
         adriaticum Baumann
-  B  -  N -  - Himantoglossum
         caprinum (Bieb.)
         V.Koch    
S  B  -  N -  - Liparis loeselii
         (L.) Rich.    gulyxne
-  -  -  N -  - Ophrys argolica
         Fleischm.    
-  B  P  N -  - Ophrys kotschyi
         H.Fleischm. et Soo
-  B  P  N -  - Ophrys lunulata Parl.    
-  B  -  N -  - Ophrys melitensis
         (Salkowski) J et P
         Devillers-Terschuren      
-  -  -  N -  - Orchis scopulorum
         Simsmerh.    
S  B  -  N -  - Platanthera obtusata
         (Pursh) subsp.
         oligantha (Turez.)
         Hulten    lappfela
-  -  -  N -  - Spiranthes
         aestivalis (Poiret)
         L.C.M. Richard
        Orobanchaceae    
-  B  -  N -  - Orobanche densiflora
         Salzmann ex Reuter
         in DC.      
        Paeoniaceae    
-  B  -  N -  - Paeonia cambessedesii
         (Willk.) Willk.
-  B  -  N -  - Paeonia clusii F.C.
         Stern subsp. rhodia
         (Stearn) Tzanoudakis
-  B  -  N -  - Paeonia officinalis
         L. subsp. banatica
         (Rachel) Soo      
-  B  -  N -  - Paeonia parnassica
         Tzanoudakis    
        Papaveraceae     
S  B  -  N -  - Corydalis gotlandica
         Lidén      gotländsk
              nunneört
S  B  -  N -  - Papaver laestadianum
         (Nordh.) Nordh.  pältsavallmo
S  B  -  N -  - Papaver radicatum
         Rottb. subsp.
         hyperboreum Nordh.  lappvallmo
        Pittosporaceae    
-  B  P  N -  M Pittosporum
         coriaceum Dryand.
         ex Ait.
        Plantaginaceae    
-  B  -  N -  - Plantago
         algarbiensis Sampaio
         (Plantago bracteosa
         (Willk.) G. Sampaio)
-  B  -  N -  - Plantago
         almogravensis Franco    
-  B  -  N -  M Plantago malato-
         belizii Lawalree    
        Plumbaginaceae    
-  B  -  N -  - Armeria berlengensis
         Daveau    
-  B  P  N -  - Armeria helodes
         Martini & Pold    
-  B  -  N -  - Armeria neglecta
         Girard    
-  B  -  N -  - Armeria pseudarmeria
         (Murray) Mansfeld    
-  B  P  N -  - Armeria rouyana
         Daveau    
-  -  -  - F  - Armeria sampaio
         (Bernis) Nieto Feliner
-  B  -  N -  - Armeria soleirolii
         (Duby) Godron    
-  B  -  N -  - Armeria velutina Welw.
         ex Boiss. & Reuter    
-  B  P  N -  M Limonium arborescens
         (Brouss.) Kuntze
-  B  -  N -  M Limonium dendroides
         Svent.
-  B  -  N -  - Limonium dodartii
         (Girard) O. Kuntze
         subsp. lusitanicum
         (Daveau) Franco        
-  B  P  N -  - Limonium insulare
         (Beg. & Landi) Arrig.
         & Diana      
-  B  -  N -  - Limonium lanceolatum
         (Hoffmans. & Link)
         Franco
-  B  -  N -  - Limonium multiflorum
         Erben    
-  B  P  N -  - Limonium pseudolaetum
         Arrig. & Diana    
-  B  P  N -  M Limonium spectabile
         (Svent.) Kunkel &
         Sunding      
-  B  P  N -  - Limonium
         strictissimum
         (Salzmann) Arrig.
-  B  P  N -  M Limonium sventenii
         Santos & Fernandez
         Galvan      
        Poaceae / Gramineae    
-  B  -  N -  - Arctagrostis
         latifolia (R. Br.)
         Griseb.
S  B  -  N -  - Arctophila fulva
         (Trin.) N. J.
         Anderson    hänggräs
-  B  -  N -  - Avenula hackelii
         (Henriq.) Holub    
-  B  -  N -  - Bomus grossus
         Desf. ex DC.    
S  B  -  N -  - Calamagrostis
         chalybaea (Laest.)
         Fries      skogsrör
S  B  -  N -  - Cinna latifolia
         (Trev.) Griseb.  sötgräs
-  B  -  N -  - Coleanthus
         subtilis (Tratt.)
         Seidl  
-  B  -  N -  - Festuca brigantina
         (Markgr.-Dannenb.)
         Markgr.-Dannenb.      
-  B  -  N -  - Festuca duriotagana
         Franco & R. Afonso    
-  B  -  N -  - Festuca elegans
         Boiss.    
-  B  -  N -  - Festuca henriquesii
         Hack.    
-  B  -  N -  - Festuca
         summilusitanica
         Franco & R. Afonso      
-  B  -  N -  - Gaudinia hispanica
         Stace & Tutin    
-  B  -  N -  - Holcus setiglumis
         Boiss. & Reuter
         subsp. duriensis
         Pinto da Silva
-  B  -  N -  - Micropyropsis
         tuberosa Romero -
         Zarco & Cabezudo      
-  B  P  N -  - Poa riphaea (Ascher
         et Graebner) Fritsch    
-  B  -  N -  - Pseudarrhenatherum
         pallens (Link)
         J. Holub    
-  B  -  N -  - Puccinellia
         phryganodes (Trin.)
         Scribner + Merr      
-  B  -  N -  - Puccinellia pungens
         (Pau) Paunero
-  B  P  N -  - Stipa austroitalica
         Martinovsky    
-  B  P  N -  - Stipa bavarica
         Martinovsky & H.
         Scholz
-  B  P  N -  - Stipa styriaca
         Martinovsky    
-  B  P  N -  - Stipa veneta Moraldo    
-  B  P  N -  - Stipa zalesskii
         Wilensky    
S  B  -  N -  - Trisetum subalpestre
         (Hartman) Neuman  venhavre
        Polygonaceae    
S  B  -  N -  - Persicaria foliosa
         (H. Lindb.) Kitag.  ävjepilört
-  B  -  N -  - Polygonum praelongum
         Coode & Cullen    
-  B  -  N -  M Rumex azoricus Rech.
         fil.    
-  B  -  N -  - Rumex rupestris Le
         Gall    
        Primulaceae    
-  -  -  N -  - Androsace cylindrica
         DC.    
-  B  -  N -  - Androsace mathildae
         Levier    
-  B  -  N -  - Androsace pyrenaica
         Lam.    
-  B  P  N -  - Primula apennina
         Widmer    
-  B  -  N -  - Primula carniolica
         Jacq.    
S  B  -  N -  - Primula nutans
         Georgi    strandviva
-  -  -  N -  - Primula glaucescens
         Moretti    
-  B  -  N -  - Primula palinuri
         Petagna    
S  B  -  N -  - Primula scandinavica
         Bruun      fjällviva
-  -  -  N -  - Primula spectabilis
         Tratt.
-  B  -  N -  - Soldanella villosa
         Darracq.    
        Ranunculaceae    
-  B  P  N -  - Aconitum corsicum
         Gayer (Aconitum na
         pellus subsp.
         corsicum)
-  B  -  N -  - Aconitum Firmum
         (Reichenb.) Neilr
         subsp. moravicum
         Skalicky
-  B  -  N -  - Adonis distorta
         Ten.    
-  -  -  N -  - Aquilegia alpina L.    
-  B  -  N -  - Aquilegia
         bertolonii Schott    
-  B  -  N -  - Aquilegia kitaibelii
         Schott    
-  B  P  N -  - Aquilegia pyrenaica
         D.C. subsp.
         cazorlensis (Heywood)
         Galiano
-  B  P  N -  - Consolida samia P.H.
         Davis    
-  B  P  N -  - Delphinium caseyi
         B.L.Burtt
-  B  -  N -  - Pulsatilla grandis
         Wenderoth
S  B  -  N -  - Pulsatilla patens
         (L.) Miller    nipsippa
-  B  P  N -  - Pulsatilla
         pratensis (L.)
         Miller subsp.
         hungarica Soo
-  B  P  N -  - Pulsatilla slavica
         G.Reuss    
-  B  P  N -  - Pulsatilla
         subslavica Futak
         ex Goliasova    
S  B  -  N -  - Pulsatilla vulgaris
         Hill. subsp.
         gotlandica (Johanss.)
         Zaemelis & Paegle  gotlandssippa
-  B  -  N -  - Ranunculus
         kykkoensis Meikle
S  B  -  N -  - Ranunculus
         lapponicus L.    lappranunkel
-  B  P  N -  - Ranunculus weyleri
         Mares    
        Resedaceae    
-  B  P  N -  - Reseda decursiva
         Forssk.    
        Rhamnaceae    
-  B  -  N -  M Frangula azorica
         Tutin
        Rosaceae    
-  B  -  N -  - Agrimonia pilosa
         Ledebour
-  B  P  N -  M Bencomia
         brachystachya
         Svent.    
-  B  -  N -  M Bencomia
         sphaerocarpa Svent.    
-  B  P  N -  M Chamaemeles
         coriacea Lindl.    
-  B  -  N -  M Dendriopoterium
         pulidoi Svent.    
-  B  -  N -  M Marcetella
         maderensis (Born.)
         Svent.
-  B  -  N -  - Potentilla
         delphinensis Gren.
         & Godron
-  B  -  N -  M Prunus lusitanica
         L. subsp. azorica
         (Mouillef.) Franco      
-  B  P  N -  - Pyrus magyarica
         Terpo    
-  -  -  - F  - Rubus genevieri
         Boreau subsp.
         herminii (Samp.)
         P. Cout.      
-  B  -  N -  M Sorbus maderensis
         (Lowe) Dode
S  B  -  N -  - Sorbus teodori
         Liljefors    avarönn
        Rubiaceae    
-  B  -  N -  - Galium cracoviense
         Ehrend.    
-  B  P  N -  - Galium litorale
         Guss.
-  B  P  N -  - Galium sudeticum
         Tausch
-  B  P  N -  - Galium
         viridiflorum Boiss.
         & Reuter Salicaceae    
-  B  -  N -  - Salix salviflora
         Brot. subsp.
         australis Franco    
        Santalaceae    
-  B  -  N -  M Kunkeliella
         subsucculenta Kammer
-  B  -  N -  - Thesium ebracteatum
         Hayne    
        Sapotaceae    
-  -  -  N -  - Sideroxylon
         marmulano Banks ex
         Lowe
        Saxifragaceae    
-  B  -  N -  - Saxifraga berica
         (Beguinot) D.A. Webb
-  -  -  N -  - Saxifraga cintrana
         Kuzinsky ex Willk.
-  B  -  N -  - Saxifraga florulenta
         Moretti    
S  B  -  N -  - Saxifraga hirculus L.  myrbräcka
S  B  -  N -  - Saxifraga osloënsis
         Knaben    hällebräcka
-  -  -  N -  - Saxifraga
         portosanctana Boiss.    
-  -  -  N -  - Saxifraga
         presolanensis Engl.    
-  B  -  N -  - Saxifraga
         tombeanensis Boiss.
         ex Engl.
-  -  -  N -  - Saxifraga valdensis
         DC.    
-  -  -  N -  - Saxifraga vayredana
         Luizet
        Scrophulariaceae    
-  -  -  - F  - Anarrhinum
         longipedicelatu
         R. Fernandes
-  B  -  N -  - Anthirrhinum
         charidemi Lange    
-  -  -  N -  - Anthirrhinum
         lopesianum Rothm.    
-  B  -  N -  - Chaenorrhinum
         serpyllifolium
         (Lange) Lange subsp.
         Lusitanicum
         R. Fernandes        
-  B  P  N -  M Euphrasia azorica
         H. C. Watson
-  B  P  N -  - Euphrasia
         genargentea (Feoli)
         Diana
-  B  -  N -  M Euphrasia
         grandiflora Hochst.
         in Seub.
-  B  -  N -  - Euphrasia
         marchesettii Wettst.
         ex Marches.    
-  -  -  - F  - Euphrasia mendonçae
         Samp.
-  B  P  N -  M Isoplexis chalcantha
         Svent. & O'Shanahan    
-  B  -  N -  M Isoplexis isabelliana
         (Webb & Berthel.)
         Masferrer      
-  B  -  N -  - Linaria algarviana
         Chav.     
-  B  -  N -  - Linaria coutinhoi
         Valdés    
-  B  -  N -  - Linaria loeselii
         Schweigger    dynsporre
-  B  P  N -  - Linaria ficalhoana
         Rouy    
-  B  -  N -  - Linaria flava
         (Poiret) Desf.    
-  B  P  N -  - Linaria hellenica
         Turrill    
-  B  -  N -  - Linaria
         pseudolaxiflora
         Lojacono    
-  B  P  N -  - Linaria ricardoi
         Cout.    
-  B  P  N -  - Linaria tursica
         B. Valdes & Cabezudo
-  B  -  N -  - Linaria tonzigii
         Lona    
-  -  -  N -  - Lindernia procumbens
         (Krocker) Philcox    
-  B  -  N -  - Odontites
         granatensis Boiss.    
-  B  -  N -  M Odontites holliana
         (Lowe) Benth.    
-  B  P  N -  - Pedicularis sudetica
         Willd.    
-  B  -  N -  - Rhinanthus oesilensis
         (Ronninger & Saarsoo)
         Vassilcz
-  -  -  - F  - Scrophularia berminii
         Hoffmanns & Link    
-  -  -  - F  - Scrophularia
         grandiflora DC. subsp.
         grandiflora DC.      
-  -  -  - F  - Scrophularia sublyrata
         Brot.    
-  B  -  N -  M Sibthorpia peregrina L.    
-  B  -  N -  - Tozzia carpathica Wol.    
-  B  -  N -  - Verbascum litigiosum
         Samp.    
-  B  -  N -  - Veronica micrantha
         Hoffmanns. & Link    
-  B  P  N -  - Veronica oetaea L.-A.
         Gustavsson    
        Solanaceae    
-  B  P  N -  - Atropa baetica Willk.    
-  -  -  N -  - Mandragora
         officinarum L.    
-  B  P  N -  M Solanum lidii Sunding
        Thymelaeaceae    
-  B  P  N -  - Daphne arbuscula
         Celak      dvärgtibast
-  B  -  N -  - Daphne petraea
         Leybold    
-  B  P  N -  - Daphne rodriguezii
         Texidor
-  -  -  N -  - Thymelaea broterana
         P. Cout.    
        Ulmaceae
-  B  -  N -  - Zelkova abelicea
         (Lam.) Boiss.
        Valerianaceae
-  B  -  N -  - Centranthus
         trinervis (Viv.)
         Beguinot
        Violaceae
-  -  -  N -  - Viola athois W.
         Becker
-  -  -  N -  - Viola cazorlensis
         Gandoger
-  -  -  N -  - Viola delphinantha
         Boiss.
-  B  P  N -  - Viola hispida Lam.
-  B  -  N -  - Viola jaubertiana
         Mares & Vigineix
-  B  -  N -  M Viola paradoxa
         Lowe
S  B  -  N -  - Viola rupestris F.W.
          Schmidt subsp.
         relicta Jalas    lappviol
Förordning (2006:1017).