Waldorflärarutbildningen

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1604

Statsrådet Lars Leijonborg

den 11 september

Svar på fråga

2007/08:1604 Waldorflärarutbildningen

Statsrådet Lars Leijonborg

Mats Gerdau har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utbildningen till Waldorflärare kan säkras, i enlighet med riksdagens tidigare tillkännagivande.

Pedagogisk mångfald är viktig i ett samhälle. En förutsättning för detta är tillgång till lärare med olika pedagogiska inriktningar samtidigt som likvärdighet och kvalitet garanteras.

Lärarutbildningen måste hålla hög kvalitet och förbereda studenterna för ett yrkesliv i skolan. Regeringen har därför gett en särskild utredare (U2007:10) i uppdrag att utifrån förskolans, fritidshemmets och skolans mål och behov av lärarkompetens lämna förslag till en ny lärarutbildning.

När Stockholms universitet den 1 januari 2008 övertog verksamheten som bedrivits vid Lärarhögskolan i Stockholm ingick samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan gällande lärarutbildning med inriktning mot Waldorfpedagogik. Stockholms universitet har bland annat funnit att utrymmet för vetenskapligt grundad ämnesteori i kurserna är alltför begränsad och bedömer därför att det inte finns förutsättningar för att bedriva en lärarutbildning med en Waldorfpedagogisk inriktning i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan. Ett avvecklingsavtal har upprättats mellan parterna så att de antagna studenterna kan fortsätta sin lärarutbildning som planerat.

Det finns i dag drygt 100 förskolor och skolor som tillämpar Waldorfpedagogik. För att fortsättningsvis försörja dessa förskolor och skolor med förskollärare och lärare kan Rudolf Steinerhögskolan söka samarbete med något eller några av de andra 27 lärosätena i Sverige som bedriver lärarutbildning. Det ankommer dock på respektive högskola att ta ställning till ett sådant samarbete. Möjligheten finns också för Rudolf Steinerhögskolan att erbjuda påbyggnadskurser i Waldorfpedagogik utanför högskolesystemet för personer med lärarexamen.

Det är angeläget att frågan om lärare med utbildning i Waldorfpedagogik får en lösning. En sådan utbildning måste dock uppfylla samhällets krav på kvalitet och likvärdighet.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-01 Anmäld: 2008-09-02 Besvarad: 2008-09-11 Svar anmält: 2008-09-16
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-01)