Vinterdäck för tunga fordon

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1038 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01949/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1038 av Nina Lundström (L) Vinterdäck för tunga fordon

Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tunga fordon ska vara utrustade med däck anpassade för vinterväglag i syfte att minska mängden tillbud som sker när vinterväglaget påverkar framkomligheten.

Att den tunga trafiken har rätt däck är viktigt. Det handlar om trafiksäkerhet, ordning och reda på vägarna och om framkomlighet.

För den tunga trafiken ställs det sedan januari 2013 krav enligt trafikförordningen (1998:1276) på vinterdäck på drivaxeln på tunga lastbilar, tunga bussar samt personbilar klass 2 med en totalvikt på över 3,5 ton. Samtliga däck på tunga fordon ska även ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när vinterväglag råder.

Den 1 oktober 2015 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att utreda behovet av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon. I uppdraget ingår att Transportstyrelsen ska utreda om, och i så fall på vilket sätt, ytterligare vinterdäckskrav bör ställas på tunga fordon även utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Inom ramen för uppdraget ska även erfarenheter från andra europeiska länder inhämtas och redovisas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2017.

Stockholm den 20 mars 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-10)