värnpliktigas rättssäkerhet

Svar på skriftlig fråga 2003/04:149 besvarad av

den 7 november

Svar på fråga 2003/04:149 om värnpliktigas rättssäkerhet

Försvarsminister Leni Björklund

Claes Västerteg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka Sveriges värnpliktigas rättssäkerhet.

Jag vill först och främst instämma i vad Claes Västerteg anför rörande det nedslående resultat som Värnpliktsrådets undersökning Värnpliktiga @ Andra klassens medborgare visar. Det är inte acceptabelt att värnpliktiga utsätts för förödmjukande behandling och olagliga bestraffningar under sin värnpliktstjänstgöring.

Vilka typer av disciplinpåföljder som får förekomma regleras i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. Kollektiva bestraffningar får inte förekomma.

Det finns från regeringen ingen acceptans för att anställd personal inom Försvarsmakten använder förödmjukande ord och uttryck i kontakten med värnpliktiga. Sådant beteende kan dessutom vara straffbart som förtal eller förolämpning enligt brottsbalken.

Frågor om de värnpliktigas situation finns ständigt med i mina dialoger med Försvarsmakten och jag kan notera att Försvarsmakten själv beskriver sin syn som "nolltolerans" när det gäller kränkande behandling av värnpliktiga. Regeringen har vidtagit, och kommer framgent att vidta, åtgärder för att stärka rättsäkerheten för landets värnpliktiga.

Tyvärr finns det försvarsmaktspersonal som inte kan leva upp till de höga krav som ställs på en officer, vars primära uppgift är att försvara landets oberoende och demokratiska system. Det är emellertid ett mindre antal officerare som inte motsvarar kraven, men dessa skadar inte bara de värnpliktiga, utan även de kolleger som håller sig till gällande regler och värderingar.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2004 aviserat att den, för att förbättra den enskildes rättssäkerhet vid värnplikt eller civilplikt, har för avsikt att inom Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) inrätta en funktion för information i rättsfrågor för de totalförsvarspliktiga. SPF bör fullgöra uppgiften genom att informera om de rättigheter som de totalförsvarspliktiga har under fullgörande av värnplikt eller civilplikt. De totalförsvarspliktiga ska kunna vända sig direkt till SPF och få upplysning om vilka rättigheter de har och hur dessa kan tas till vara.

Informationen om de totalförsvarspliktigas rättigheter bör även kunna riktas till officerare och andra som har utbildningsuppgifter inom totalförsvaret. SPF ska även genom vägledande och rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ främja personalvården för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt. SPF bör exempelvis genom besök vid utbildningsplatser skaffa sig en uppfattning om hur de totalförsvarspliktigas rättigheter tillgodoses under utbildningen och lämna förslag till förbättringar vid eventuella brister.

Jag har för avsikt att ge Försvarsmakten i uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtar för att få förekomsten av bland annat grå arbetskraft, olagliga bestraffningar och kränkande behandling att upphöra. Detta mål når vi bland annat genom bättre utbildning av officerare och en fortsatt öppen dialog mellan de värnpliktiga och de utbildningsansvariga officerarna.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-10-28 Anmäld: 2003-10-28 Besvarad: 2003-11-07 Svar anmält: 2003-11-10
Skriftlig fråga (Inlämnad 2003-10-28)