Valhemligheten för synskadade

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1630 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


Ju2018/

04175

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1630 av Laila Naraghi (S) Valhemligheten för synskadade

Laila Naraghi har frågat mig hur arbetet på Regeringskansliet går med att hitta en lösning på frågan om valhemlighet för personer med synnedsättning.

Det är ett grundläggande krav att val ska vara hemliga. Väljaren ska inte behöva redogöra för sitt val och det ska inte vara möjligt att ta reda på hur någon har röstat.

Den nuvarande ordningen för hur röstningen ska gå till innebär att en väljare med synnedsättning kan behöva hjälp för att lämna en särskild personröst på en kandidat. Det innebär att valhemligheten röjs för den som hjälper till.

Som riksdagen har framhållit är det av stor vikt att även väljare med synnedsättning ska kunna personrösta med bibehållen valhemlighet. Det är därför regeringens avsikt att tillsätta en utredning för att se över hur väljare med synnedsättning ska kunna personrösta utan att tvingas röja valhemligheten för någon. Arbetet med utredningsdirektiven pågår för närvarande i Regeringskansliet. Ambitionen är att ett beslut ska kunna fattas inom kort efter höstens val.

Stockholm den 6 september 2018

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-24)