Upprättelse för transpersoner som har tvångssteriliserats

Svar på skriftlig fråga 2014/15:407

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister

Dnr S2015/2744/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:407 av Maj Karlsson (V) Upprättelse för transpersoner som har tvångssteriliserats

Maj Karlsson har frågat kultur- och demokratiministern vilka åtgärder som ministern avser att vidta för att de transpersoner som har tvångssteriliserats ska få en offentlig ursäkt och ett skadestånd.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

I maj 2013 överlämnades en skrivelse till dåvarande Socialministern om rätten till ersättning för de personer som i samband med byte av könstillhörighet steriliserades med anledning av det steriliseringskrav som könstillhörighetslagen tidigare innehöll. I juni och september samma år mottog Justitiekanslern (JK) anspråk på skadestånd av staten från 161 sökande. Regeringen valde då att avvakta JK:s beslut i skadeståndsfrågan.

I juni 2014 beslutade JK att avslå de totalt 161 anspråk på skadestånd av staten, som inkom under sommaren 2013. Inom Regeringskansliet pågår nu arbetet med att bereda det ärende med ersättningsanspråk som 2013 överlämnades av RFSL. I denna beredning ingår bl.a. att analysera de överväganden som JK redogjort för i sitt beslut samt den nyligen publicerade domen från Europadomstolen mot Turkiet, som Maj Karlsson hänvisar till.

Stockholm den 22 april 2015

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-04-09)