Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:95 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2018/19:95 av Cecilia Widegren (M)
Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd

Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att se till att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som rör cruisingtillstånd förändras.

Det ideella föreningslivet är unikt. Föreningslivet har en mycket stor betydelse för hela Sverige eftersom det är en viktig del av vårt demokratiska samhälle. Föreningar engagerar många människor och ger dem möjlighet att ägna sig åt ett gemensamt intresse. Det är därför oerhört viktigt att värna om det svenska föreningslivet. Förbättringar i föreskrifter eller liknande som underlättar en dialog med civilsamhället välkomnas särskilt.

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:2) om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg med syfte att förbättra säkerheten för deltagare och åskådare samt minimera olägenhet för utomstående i samband med tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. I de nya föreskrifterna förenklas ansöknings-förfarandet genom att de allmänna råden ger viss vägledning om vad som ska ingå i en ansökan om tävling eller uppvisning med motorfordon på väg och om arrangemanget behöver tillstånd eller ej. Det är ju så att alla avgränsningsfrågor inte är möjliga att lösa i föreskrifter utan får avgöras i rättspraxis.

I de nya föreskrifterna har tiden för att ansöka om tillstånd ändrats till fyra månader före tävlingen eller uppvisningen i syfte att underlätta för läns-styrelserna genom att möjliggöra en hanterbar handläggningstid, men även för att skapa utrymme för överklagande till Transportstyrelsen. Det bör påpekas att ansökningsfristen på fyra månader gäller oavsett om arrangemanget omfattar ett län eller flera län mot tidigare tre månader om tävlingen/uppvisningen berör fler län.

Jag kommer fortsatt att följa frågan eftersom det är viktigt för mig att civilsamhällets engagemang tas tillvara.

Stockholm den 12 februari 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-31)