Tillträde för hundar i offentliga miljöer

Svar på skriftlig fråga 2012/13:564 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

Statsrådet Erik Ullenhag

den 11 juni

Svar på fråga

2012/13:564 Tillträde för hundar i offentliga miljöer

Statsrådet Erik Ullenhag

Catharina Bråkenhielm har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att dagens diskriminering av personer med funktionsnedsättning som har ledarhund eller assistanshund ska upphöra.

Först vill jag nämna att det redan i dag finns ett skydd mot diskriminering på grund av funktionshinder i diskrimineringslagen. Personer som har en synskada eller annat funktionshinder och som använder ledarhund eller assistanshund skyddas av förbudet. Skyddet gäller bland annat vid tillhandahållande av varor och tjänster. Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över diskrimineringslagen, tar emot och utreder anmälningar om diskriminering.

Frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering har utretts inom Regeringskansliet vilket resulterade i departementspromemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20). Promemorian har remitterats samtidigt som Statskontoret fick i uppdrag att göra en kompletterande konsekvensanalys av promemorians förslag. Dessa underlag bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Händelser

Inlämnad: 2013-06-05 Anmäld: 2013-06-05 Besvarad: 2013-06-11 Svar anmält: 2013-06-11
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-06-05)