Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1504 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2017/18:1504 av Lotta Olsson (M)
Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret

Lotta Olsson har frågat justitie- och inrikesministern hur han ser på tillgången till och situationen för våra regionala flygplatser runt om i Sverige utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Arbetet i regeringen är fördelat så att det är jag som ska svara på frågan.

Trafikverket har som uppgift att teckna överenskommelser för att upprätthålla ett nationellt nätverk av beredskapsflygplatser för samhälls-viktiga lufttransporter. Uppdraget till flygplatserna innebär att de med 1 timmes inställelseberedskap ska kunna öppna respektive flygplats för dessa lufttransporter.

Jag håller med om att tillgången och situationen för de regionala flygplatserna har betydelse för Sverige utifrån krisberedskap och civilt försvar. Mot bakgrund av regeringens flygstrategi bedrivs arbete inom Näringsdepartementet med en översyn av statens ansvar och roll som stödgivare till icke statliga regionala flygplatser. Med anledning av detta och pågående arbete med att utveckla civilt försvar kan det eventuellt bli aktuellt med åtgärder som rör regionala flygplatser.

Stockholm den 26 juni

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-15)