Svensk biogasproduktion i kris

Svar på skriftlig fråga 2017/18:414 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)


PAGE

2


Dnr M2017/03085/Ee

Miljö- och energidepartementet

Samordnings- och energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:414 av Rickard Nordin (C) Svensk biogasproduktion i kris

Rickard Nordin har frågat mig när och hur jag avser att lösa den akuta situationen för svensk biogas.

Först av allt vill jag säga att jag delar Rickard Nordins oro över hur ett antal svenska biogasproducenter påverkas negativt på det sätt vi idag ser. Situationen är en direkt konsekvens av att länder valt både olika stödnivåer och olika typer av stödsystem.

Som tidigare utlovat har jag haft kontakt med min danske ministerkollega Lars Christian Lilleholt och förklarat de problem som importen av biogas ger. Det har även förts diskussioner på tjänstemannanivå. Det är dock viktigt att komma ihåg att Danmarks statsstöd är godkänt av EU. Vi har också uppmärksammat frågan om dubbla stöd vid handel med biogas via gasnätet i de pågående förhandlingarna av förnybartdirektivet.

Som tidigare utlovat har Regeringskansliet analyserat den uppkomna situationen och tittat på kortsiktiga lösningar. En lösning som ofta förs fram i debatten är att även Sverige ska övergå till produktionsstöd. Vi kan dock inte överge dagens styrmedel med skattebefrielse i en handvändning utan risk för att skapa nya problem för producenter och användare. Lösningen måste ge långsiktiga spelregler för investerare.

Regeringen avser därför inom kort att tillsätta en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga spelregler. Problematiken med import av biogas med dubbla stöd kommer självklart ha en viktig roll i utredningen.

Stockholm den 13 december 2017

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-12-05)