Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:317 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


PAGE

2


N2017/07135/BSÄ

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:317 av Stina Bergström (MP) Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar

Stina Bergström har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att Sveaskog ska sluta avverka skyddsvärda skogar och följa FSC-certifieringens regler. Frågan är ställd med anledning av att Stina Bergström pekar på rapporter om att Sveaskog skulle avverka skyddsvärda skogar.

Jag vill inleda med att säga att jag delar uppfattningen att det är viktigt att Sveaskog och de andra statligt ägda bolagen arbetar för en minskad miljö- och klimatpåverkan.

Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar och att miljöhänsynen i den brukade skogen ska öka. Regeringens skogspolitik bygger på två jämställda mål: miljömålet och produktionsmålet. Det finns behov av att utveckla bägge dessa delar.

Vad gäller den specifika frågan kring Ore skogsrike, som innehåller många skyddade områden och värdefulla skogar så har bolaget, enligt den information jag fått, anpassat skogsbruket för att bevara den biologiska mångfalden. Inför avverkningarna har såväl Skogsstyrelsen som länsstyrelsen varit på den aktuella platsen. Länsstyrelsen har inte bedömt området som värdefullt nog för att avsätta som reservat, och Skogsstyrelsen har inte ansett att de aktuella områdena utgör nyckelbiotoper. De delar som är aktuella för avverkning utgörs enligt bolaget och Skogsstyrelen av produktionsskogar och inte naturvårdsskogar.

I Ore anser bolaget att de följt FSC-certifieringen, där också en FSC-revisor nyligen utan anmärkning granskade avverkningen och planeringen av det aktuella området.

Vad gäller FSC certifikatet såg vi allvarligt på att Sveaskog i november 2016 fick en större avvikelse rapporterad i den årliga externa granskningen. Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar hållbar utveckling. Sveaskog genomförde efter avvikelsen en omfattande orsaksanalys och åtgärdsplan för att komma till rätta med identifierade orsaker. Bolaget har arbetat intensivt med detta och verksamheten har förbättrats ytterligare genom såväl utvecklade instruktioner som kraftfulla utbildningsinsatser. Med det sagt kommer ägaren naturligtvis att fortsatta följa frågan och jag förväntar mig att Sveaskog följer FSC-certifieringens kriterier och fortsätter utgöra ett föredöme inom hållbart skogsbruk.

Mot bakgrund av ovanstående avser jag inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Stockholm den 29 november 2017

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-11-22)