Svårigheter att få främlingspass

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1892 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07090/POL

Justitiedepartementet

Migrationsminister och biträdande justitieminister

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1892 av Sara Karlsson (S) Svårigheter att få främlingspass

Sara Karlsson har frågat mig om några initiativ har tagits eller planeras för att avhjälpa situationen för personer från Afghanistan som inte kan få främlingspass på grund av brist på identitetshandlingar.

Som frågeställaren hänvisar till ska Migrationsverket göra en individuell prövning vid ansökan om främlingspass. De personer som har beviljats uppehållstillstånd av skyddsskäl där det saknas koppling till landets myndigheter, till exempel hedersproblematik eller det allmänna läget i landet, ska i första hand vända sig till dessa myndigheter för att ordna hemlandspass. I andra hand får Migrationsverket under vissa förutsättningar bevilja främlingspass om sökande kan klarlägga eller i vart fall göra sannolikt att han eller hon saknar möjlighet att få ett hemlandspass. Jag tycker att detta är en rimlig ordning.

Regeringen har tillsatt en utredning om åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar. Utredningen har bl.a. i uppdrag att föreslå författningsändringar som syftar till att motverka missbruk av främlingspass och ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2017.

Att det ställs krav på styrkt identitet vid utfärdande av hemlandspass är motiverat. Frågan om hur det kravet kan uppfyllas för personer som saknar fullgoda identitetshandlingar och söker afghanskt hemlandspass är dock en fråga för afghanska myndigheter att besvara.

Regeringen planerar inte att ändra kraven på identifiering för att utfärda främlingspass.

Stockholm den 13 september 2017

Heléne Fritzon

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-05)