Straff för IS-terrorister i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1636 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


Ju

2018/04243

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1636 av Markus Wiechel (SD) Straff för IS-terrorister i Sverige

Markus Wiechel har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att människor som dömts för grova brott i andra länder också lagförs i Sverige, och om jag avser att vidta åtgärder för att fler personer med kopplingar till terrorism åtalas för brott.

Terrorism ska bekämpas oavsett var den förekommer. I Sverige ligger huvudansvaret för att förhindra och utreda terroristbrottslighet hos Säkerhetspolisen. Myndigheten har förstärkt sin utredningsverksamhet i syfte att utveckla förundersökningsarbetet mot bland annat identifierade resenärer.

Säkerhetspolisen vidtar en rad åtgärder för att följa upp och bedöma vilka som har både avsikt och förmåga att begå eller planera attentat i Sverige eller i andra länder. Myndigheten har till exempel samtal med dem som återvänder, och om det finns anledning att anta att brott har begåtts, inleds en förundersökning.

Svensk domstol är behörig oavsett var ett misstänkt terroristbrott har begåtts och oavsett vem som har begått det. Även när det gäller andra terrorismrelaterade brott än terroristbrott, som t.ex. terrorismresor eller terrorismutbildning, har svensk domstol långtgående behörighet. Om en person däremot redan är dömd i ett annat EU-land genom en lagakraftvunnen brottmålsdom får personen i fråga dock normalt inte på nytt straffas eller lagföras i Sverige. Det är en grundläggande rättsstatlig princip att ingen ska lagföras eller straffas på nytt för ett brott som han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd för.

Regeringen har under mandatperioden vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att skärpa den straffrättsliga terrorismlagstiftningen. Ett särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av terrorismutbildning har införts. Det har på regeringens initiativ också blivit straffbart att finansiera en terrorist eller en terroristorganisation. Den 1 september trädde ytterligare skärpningar av terrorismlagstiftningen i kraft. Till exempel omfattar straffansvaret för att utbilda sig för terrorism nu också självstudier i vapen- och sprängämnestekniker. Även straffbestämmelsen om terrorismresor har utvidgats så att terrorismresor till det egna medborgarskapslandet nu som huvudregel är straffbara.

En utredare har på regeringens initiativ lämnat förslag på att kriminalisera deltagande i och samröre med en terroristorganisation. Därutöver har regeringen tillsatt en utredning som ska göra en översyn av hela det straffrättsliga regelverket på terrorismområdet i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering. I uppdraget ingår att överväga och föreslå förändringar i straffskalorna för brott som omfattas av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen i syfte att åstadkomma en höjd straffnivå.

Terrorismfrågor är högt prioriterade och arbetet med att förebygga, motverka och lagföra handlingar kopplade till terrorism måste fortsätta.

Stockholm den 13 september 2018

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-29)