Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät (Tem-T) Stockholm-Oslo

Svar på skriftlig fråga 2018/19:135 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/

00485/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M)
Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) Stockholm-Oslo

Pål Jonson har frågat mig om regeringen i dialogen med kommissionen har prioriterat att stråket Stockholm–Oslo ska innefattas i TEN-T:s stomnätskorridor.

För regeringen är det viktigt att hela Sverige ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Därför har regeringen föreslagit EU-kommissionen att den befintliga stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet som i dag bara sträcker sig till Stockholm bör förlängas hela vägen upp till den svensk-finska gränsen vid Haparanda samt till Oslo via Örebro. Förlängningen av stomnätskorridoren sträckan Örebro–(Hallsberg)–Oslo har varit högt prioriterad i regeringens ståndpunkt i EU-förhandlingen om förslaget till reviderad förordning om Ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility – CEF).

Förhandlingarna om ny CEF-förordning pågår och kommer sannolikt att avslutas i samband med att EU:s budgetram fastställs.

Regeringens ståndpunkt kvarstår.

Stockholm den 12 februari 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-04)