Släpbussar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1505 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/03711/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1505 av Karin Svensson Smith (MP)
Släpbussar

Karin Svensson Smith har frågat mig hur och när regeringen avser att fatta beslut så att släpbussar kan komma till användning i Sverige.

För att möta framtidens samhällsutmaningar och för att få en förbättrad stadsmiljö är en väl fungerande kollektivtrafik en prioriterad fråga. Längre bussar kan ta med fler passagerare i varje buss vilket leder till lägre utsläpp och därmed positiva miljöeffekter. Även framkomligheten kan förbättras till följd av färre bussar leder att antalet bussar i trafiken minskar.

Den 17 juni 2015 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att utreda möjligheten att tillåta längre ledbussar samt bussar med tillkopplad släpvagn för personbefordran. I Transportstyrelsens slutredovisning föreslås ändringar i trafikförordningen, fordonsförordningen och förordningen om vägtrafikdefinitioner för att tillåta längre bussar i Sverige.

Förslag till tekniska föreskrifter ska anmälas till EU-kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. På uppdrag av Regeringskansliet har Kommerskollegium den 25 maj 2018 notifierat föreslagna förordningsändringar till kommissionen.

Regeringen avser att ta beslut om ändringarna i enlighet med Transportstyrelsens förslag när tiden för kommissionens granskning av ändringarna har löpt ut.

Stockholm den 26 juni 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-15)