Sekretessbelagda dokument om Raoul Wallenberg

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1506 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1506 av Mikael Oscarsson (KD)
Sekretessbelagda dokument om Raoul Wallenberg

Mikael Oscarsson har, med hänvisning till vår interpellationsdebatt den 20 april i år, frågat mig hur många sekretessbelagda dokument det finns i Raoul Wallenberg-frågan, från vilket år och ungefär vilka frågor de berör.

Som konstaterades vid interpellationsdebatten personifierar Raoul Wallenberg det svenska arbetet för mänskliga rättigheter. Hans gärning är en förebild för människor även i dag, inte minst för ungdomar. Han är en symbol och inspirationskälla för en lång svensk tradition av humanitärt arbete och engagemang.

Det förvaras ett mycket stort antal allmänna handlingar i ärendet rörande Raoul Wallenberg i Regeringskansliet. Såsom nämndes i svaret på interpellation 2017/18:466 så är alla uppgifter i ärendet rörande Raoul Wallenberg tillkomna t.o.m. 1970 offentliga. Regeringen gjorde i januari 2001 en samlad bedömning av allmänna handlingar tillkomna 1971–2000. En stor majoritet av dessa handlingar gjordes då offentliga, ett fåtal omfattades av sekretess. De uppgifter som belades med sekretess rörde dels förhållandet till andra stater dels skyddet av svenska intressen. Genom ett regeringsbeslut i maj 2004 offentliggjordes ytterligare allmänna handlingar från perioden före 2004. Grovt uppskattat har ca en hyllmeter allmänna handlingar från 1971 och framåt antingen tidigare bedömts omfattas av sekretess, eller inte tidigare varit föremål för prövning.

Jag kan försäkra Mikael Oscarsson om att regeringen kommer att fortsätta verka för att största möjliga klarhet skapas i frågan om Raoul Wallenbergs öde.

Stockholm den 26 juni 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-15)